Ali BAYRAMOĞLU

KararBookmark and Share

15 Temmuz ve Asker-Sivil İlişkileri


5.08.2020 - Bu Yazı 262 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

  2017 referandumuyla devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi askeri yapıya ve sorumluluk mekanizmasına yapılan mevzuat değişiklikleriyle doğal bir etkileşim içine girmiş, bu değişiklikleri rotasından uzaklaştıran tesirlerde bulunmuştur. Sistemin kişiselleşme-keyfilik, güç yoğunlaşması, denetimsizlik ve  kurumsuzlaştırma (deinstutionalizasyon) gibi temel özellikleri, asker-sivil ilişkilerinde kendisini ilk andan itibaren göstermiştir.

 15 Temmuz darbe girişimi, Türkiye’de asker-sivil ilişkileri bakımından nasıl bir anlam taşıyor?

Tarih, 15 Temmuz’u asker-sivil ilişkileri bağlamında nasıl yazacaktır bilinmez, ancak bu soru ve işaret ettiği bağlam, şu ana kadar, bu kalkışmayla ilgili en az sorulan soru, üzerinde en az durulan konu oldu. Bunun temel nedeni, şüphe yok ki, 15 Temmuz darbe girişiminin biri Gülencilere diğeri orduya ilişkin iki boyutundan birincisinin açık ara baskın olmasıdır. Diğer, ikincil bir neden ise, güncel-sıcak siyasi algıların etkisiyle ilgilidir. Darbe girişiminin arkasında yatan çatışma, getirdiği siyasallaşma, partizan ve kestirme hükümlerden ciddi araştırma ve tartışmaların imkansızlığına değin bir dizi faktör üreterek yukarıdaki soru bakımından yönlendirici ve indirgemeci bir rol oynamıştır.

Önce taşları yerli yerine oturtmakta fayda var.

I. Bir Kalkışma Olarak 15 Temmuz

1. Kendisine Haslık

Her darbe ya da darbe girişimi gibi 15 Temmuz’un da kendisine has özellikleri bulunuyor. 15 Temmuz’un niteliği, etkileri, ordu-siyaset ilişkilerine dair algılar bakımından dört kendine has özelliği öne çıkarılabilir.

1. 15 Temmuz kalkışması, ordunun (bütün ya da parçalı ancak kurumsal bir iddiayla) “askeri ideoloji”ye endeksli vesayetçi müdahale geleneğinin önemli ölçüde dışında yer almıştır. Darbe girişimi, asker-sivil veya “eski ve yeni siyasi elitler” ayrışmasının bir sonucu olmaktan çok, iki “sivil”-siyasi grup arasında, 2011’den o yana yaşanan büyük bir iktidar kavgasının son aşaması olarak ortaya çıkmıştır. Gülenciler mensupları vasıtasıyla orduyu sahaya sürmüş, bu durum soruların ve sorun tanımının rotasını doğal olarak darbeye değil, darbecilere çevirmiştir.

2. Askeri kalkışmanın yarattığı en önemli şok, Opus Dei tarzı bir örgütün kamu kurumlarını, özellikle silahlı kuvvetleri ele geçirme derinliği olmuştur. Güven ve güvenlik mekanizmasının dağılmasına, devlet aygıtının görülmemiş bir krizine yol açarken bu durum, kalkışmanın darbe-asker ilişkisi boyutunu rafa kaldırmıştır.

3. 15 Temmuz, ülkede bir siyasi algı sarsıntısına yol açarak, siyasi dengeler ve pozisyonları altüst etmiştir. Gülencilerin devlet içinde edindikleri güçle 2010’dan itibaren izledikleri emniyet ve yargı stratejisinin önündeki perde kademeli olarak kalkmış ve bu, kimi istisnalar dışında, tüm kesimler için geriye dönük bir okuma, düzeltme, açıklama, kurgu mekanizmasını tetiklemiştir. Zamanla 2010-2015 arası siyasi gelişmelerdeki, kumpas ve yönlendirilme boyutu ülkenin üzerine tüm ağırlığıyla çökmüş, bu çerçevede bir süre önce çatışan aktörler arasında yeni siyasi yakınlaşmalar ve ittifaklar doğmuştur.

4. Hem fiili düzeyde hem algı düzeyinde girişimin en önemli sonuçlarından birisi, diğer askeri darbeler ve hamlelerden farklı olarak, ordu-güç bağını değil, ordu-acz ilişkisini gündeme getirmesidir. Bu hal, asker-siyaset ilişkileri bakımından bu kuruma sızma, kullanma, zafiyeti meselesini öne çıkarmıştır.

Özetle 15 Temmuz’un tetiklediği kriz, devletten siyasete, toplumdan dini alana değin çok katmanlı olmuş,  bu genel kriz tablosunda “asker meselesi” bağımlı bir değişken olmanın ötesine geçmemiştir. 

Bu durum darbe sonrası gerek önlem siyasetinde gerek algı-siyaset ilişkisi bakımından daha belirgin hale gelecektir.

15 Temmuz sonrası alınan tedbirler esas olarak  (1) olağanüstü hal kararnamelerine dayanan kanuni yeni bir alt yapıyla kurumlarda tasfiye-temizlik, (2) devleti yeniden kurma, kitlesel personel alımları devletin memur yapısını yenileme olarak iki istikamette gelişti.

Orduya yönelik düzenlemeler, ikinci husus çerçevesinde, devletin yeniden yapılanma politikasının bir parçası olarak, 15 Temmuz tipi kullanımları engelleme mantığıyla, bu tür, en fazla askeri işlevin etkinliği  gibi tartışmalar etrafında hayata geçti.

Diğer taraftan, ordudaki Fethullahçı derinlik, yapılan düzenlemelerin ordu-siyaset ilişkileri bakımından “sivilleşmiş bir doku”yu ve “ideal yapı”yı hedeflediği kanısını, (kimi asker grupları dışında) gerek kamuoyu, gerek siyasi partiler, gerek basın nezdinde genel bir kabule dönüştürdü. Ordudaki çöküntü görüntüsü de buna eklenince, “darbe  girişimi ve girişim sonrası önlemler ordu-siyaset ilişkilerinin ‘sıfırlandığı’ anı, bir miladı oluşturmaktadır” fikri hızla yayıldı. Bu iklimde zaman geçtikçe, ordu-siyaset ilişkileri kritik bir tema olmaktan iyice çıktı.

Sonuç olarak, (muhalifi dahil olmak üzere) basın, üniversiteler, sivil örgütler darbe girişiminin asker boyutuyla, alınan yeni düzenlemelerin niteliğiyle, yeni alımların orduyu nasıl yapılandığı konusuyla ilgilenmedi.

2. Süreklilik

Bunlara rağmen darbe girişiminin ordu boyutu özellikle kimi açılardan hafifsenemez.

Fiili açıdan ele alındığında, 15 Temmuz ülkedeki darbeler ve darbe girişimleri zincirinin bir halkasıdır. Türkiye, 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bir askeri darbe girişimi daha yaşamış, parlamentosu bombalanmış, istihbarat örgütü kuşatılmış, özel hareket merkezi vurulmuş, televizyonları basılmış, Genelkurmay Başkanı esir alınmış, 248 kişi hayatını kaybetmiş, darbe kalkışması başarının, Türkiye de felaketin eşiğinden dönmüştür.

Girişim, şekli olarak, ister emir-komuta mekanizması içinde yapılsın, ister bir grup subayın işi olsun, ister ordunun Kemalist müdahale geleneğine otursun, ister ideolojik bir görüş ya da örgütün orduyu araç haline getirmesini ifade etsin, ordu-siyaset, özellikle silah-siyaset ilişkileri bakımından aynı oranda önemlidir. Bu ilişkiler silahlı gücün siyaset üzerindeki etkisi ve tehdidi üzerine oturur. Bu çerçevede orduda yerleşik bir tutuma, gruplaşma risklerine, bunun fiili ve zihni imkanlarına işaret eder. 

15 Temmuz askeri darbe girişimi özellikle bu bakımdan diğer darbelerden ve girişimlerinden ayrılmaz. 15 Temmuz öncesi 360 olan general ve amirlerden yüzde 40’ının darbeci olmak, darbeye yakın durmak gibi gerekçelerle ordudan atıldığını dikkate alınacak olursa, korgeneral, tümamirallerin sadece bir FETÖ üyesi değil, uzun yıllar sadakat ilişkileri içinde rütbe almış bir ordu mensubu olduğu düşünülecek olursa, bu tablo daha net hale gelir. Kaldı ki, 15 Temmuz başarılı olsaydı, ülkede bir askeri idarenin nasıl kurulacağı, örneğin FETÖ ile başka gruplar arasında koalisyonun oluşup oluşmayacağı konusunda bir tahmin yürütmek mümkün değildir. Dahası o gece ordu içindeki kimi ilişkiler ve gidiş-gelişler hakkında da henüz tam bir açıklık bulunmuyor.

Darbenin askeri boyutuna gönderme yapan diğer açılar, sırasıyla, 15 Temmuz müdahale tarzının ordudaki iç siyasallaşma belleğine katkısı ve asker-sivil ilişkilerinin yeniden yapılanmasıyla ve bunun yeni siyasi rejimin girdileri etrafında uygulama safhasıyla ilgilidir. Bunları aşağıda, 15 Temmuz’un asker-sivil ilişkilerine etkisi başlığı altında ele alacağız.

 II. 15 Temmuz’un Asker-Sivil İlişkilerine Etkisi

Belirttiğimiz üzere bu başlık altında üç ayrı husus öne çıkmaktadır. (1) Darbe tarzında geri dönüş ve muhtemel etkileri, (2) 15 Temmuz sonrası ordunun kurumsal yapılanması ve asker sivil ilişkilerine dair yeni düzenlemeler, (3) Ordu bünyesinin yenilenmesi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin çerçevesinde yeni sivil-asker ilişkileri düzenin pratik sonuçları ve son görünümü.

1. Ordu İçi Siyaset Belleği

Ordunun kullanılması ve orduya sızılması bir darbe girişimi olma bakımından, 15 Temmuz’un, Türkiye’deki vesayetçi müdahale geleneğine, hem yeni bir unsur eklediği hem de bir geri dönüşü ifade ettiği söylenebilir. Yeni unsur, ordunun kendi dışından bir örgüt tarafından bir araç olarak kullanılmasıdır.

Geri dönüş ise darbeye kalkışma tarzının işaret ettiği daha ciddi bir durumdur. 1960 askeri müdahalesi sonrası ordunun siyasete dair tutumu ve yapılanması iki istikamette gelişmişti. İlk istikamet, askeri alanın sivil-siyasi alan karşısında  mevzuat vesilesiyle sistematik genişlemesiydi. İkinci istikamet ise ordunun bütünlüğü korumak ve siyasi etkinliği arttırmak gerekçesiyle siyasi işlevin kurumsal kuşatıcılığı ve niteliğinin geliştirilmesiydi. Askerin her düzeyde siyasi müdahalesi vesayet mekanizmasına, dolayısıyla emir-komuta zincirine bağlanması hedeflenmişti. Bu hassasiyet ordu bakımından en kritik hususlardan birisi kabul edilmiş ve inşası ve yerleşmesi zaman almıştı. Bu mekanizma alt kademelerden komuta kademesine yönelen beklentiyle, vesayet dozunu da artırmıştı. Kimi asker grupları tarafından başlatılan 27 Mayıs 1960, 22 Şubat 1962, 21 Mayıs 1962, 9 Mart 1971 girişimleri defteri bu çerçevede 12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 darbesiyle kapanmıştı.

15 Temmuz eski parçalı müdahale tarzına, iç siyasallaşmaya ve ayrışma-çatışmalara geri dönüşü ifade eder. Bu özelliğiyle Fethullahçı parantezinde ele alınıp geçiştirilmesi doğru değildir. Kaldı ki bu parantez dahilinde bile mevcudun üçte birini oluşturan cemaat mensubu generaller dikkate alındığı zaman, asker rolü-kimliği ile örgüt mensubu rolünün yan yana ve iç içe yaşadığını göz ardı etmemek gerekir. Bu durum, kendi başına ve ileriye yönelik olarak kritik önemdedir. Ordu içi gruplaşma ve siyasallaşmanın zeminini, imkanlarını, 15 Temmuz yapılanmasının ordu üzerindeki etkilerini, koşullar oluşup, kimi bilgilere ulaşıldığında özellikle ve dikkatle incelemek gerekir.

2. Kurumsal Boyut: Demokratikleşme

Türkiye’nin uzun yıllar, kuruluş döneminde her askeri müdahaleyle pekişen askeri bir vesayet düzenine sahip olduğu malum. Bu düzen, ordunun mali, idari (siyasi), yargısal ve askeri bakımlardan bağımsız ve denetime kapalı, buna karşın formel (mevzuat) ve enformel (çıkış ve müdahaleler) imkanlarla denetleyici olduğu, siyasi yetkilerine rağmen siyasi sorumluluktan muaf bulunduğu bir ilişki düzeni olarak tanımlanabilir.  

Buna karşın ülke silahlı kuvvetlerinin demokratik denetimi, demokrasinin önkoşullardan birisi olarak (NATO ve AB genel ilkeleri) kabul edilmekte, Türkiye’nin yakınından bile geçmediği şu üç esas üzerine oturmaktaydı:

1. Siyasi otoriteye tam bağımlılık ve bu çerçevede demokratik denetim;

2. Ordu içinde aşırı merkezileşme ve güç birikimi oluşmasını engelleyen bir teşkilat yapılanmasıyla, askeri faaliyet ve kararların, sivil makamların aktif katılımı üzerinden düzenli denetimi;

3. Askeri harcamalar, mallar, alımlar üzerinde parlamentonun da devrede olduğu etkin siyasi ve sivil denetim.

Türkiye’de askeri vesayet yapısına dair ilk kırılma, demokratik denetime doğru ilk adım 2003’te atılmış, bunlar 2013 yılına kadar çeşitli vesilelerle sürmüştü. Bu çerçevede, MGK yasasının ve yapısının değiştirilmesi, MGK Gizli yönetmeliğinin kaldırılması (2003) ve EMASYA Protokolünün ilgasıyla (2010) askeri otoritenin hükümet üstü kimi icraî yetkileri kaldırıldı. Sayıştay Kanunu’nda yapılan değişikliklerle (2003 ve 2011) askeri harcamalar ve mallar üzerinde sınırlı da olsa denetim yolu açıldı. Bu istikamette denetim harici kalan ordunun yoğun olarak kullandığı bütçe dışı fonlar kaldırıldı. Ordunun kuvvetli bir özerklik kaynağı olan Yüksek Askeri Şûra kararları yargı denetimine açıldı (2010). İç Hizmet Kanunu’ndaki askerlik tanımı değişti ve ordunun göreviyle ilgili Cumhuriyeti koruma ve kollama ibaresi kaldırıldı (2013).

Bu adımlar atıldıkları dönemde birer küçük devrim niteliği taşımakla birlikte, yukarıda belirtilen evrensel stardartlara göre oldukça geride olup Türkiye’deki askeri vesayet düzenini kırmak yetersizdi. Nitekim sürdürülmediler ve parçalı oldular. Genelkurmay Başkanını sorumluluk mekanizması, ordu içi merkezileşme, idari denetimi yokluğu, Yüksek Askeri İrade Mahkemesi’nin varlığı gibi vesayet düzeninin diğer kurucu ayakları oldukları yerde kaldı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ordu teşkilatı ve yetki-sorumluluk mekanizmalarında yapılan düzenlemeler, önemli bir yönüyle, AK Parti’nin 2003-2013 arası “sivilleşme” istikametinde attığı, ancak kısa ve eksik kalmış adımları tamamlayıcısı ve devamı olarak yorumlanabilir.

Bu adımlar, aşırı merkezi askeri kurumu ve gücü, işleyiş, sorumluluk ve denetim açısından parçalara ayırmış, diğer ifadeyle askeri gücü tek elde toplayan modeli yürürlükten kaldırmış, sivil otoritenin kararlara etkin katılımı ön görmüş, mali, idari, askeri denetim mekanizmalarını demokratik ilke ayakları üzerine oturmuştur.

Bu çerçevede, siyasi bağımlılık, gücün bölünmesi, karar mercilerinin sivilleştirilmesi, işleyişin denetimi bakımından atılan adımlar şunlar oldu: Siyasi iktidarın Genelkurmay Başkanı seçimindeki tercihlerini sınırlayan kurallar kaldırıldı. Genelkurmay Başkanı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumlu kılındı. Genelkurmay Başkanlığı ile Kuvvet Komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığına bağlandı. Kuvvet komutanlarını belirleme, subay sınıflarını tanımlama, general-amiral kadrolarının miktarına karar verme, üyeleri itibariyle sivil ağırlık getirilen Yüksek Askerî Şûra’nın yeri, zamanı ve gündemini önerme, rütbe terfilerine onay verme konularında karar merci Milli Savunma Bakanı oldu. Subay ve astsubay atamalarının Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Milli Savunma Bakanı’nın onayı ile yapılması usulü getirildi. Kurmay subay yetiştiren harp akademileri ve askeri liseler kapatıldı. Harp okulları sivil bir üniversite bünyesinde toplandı. Askeri okullara giriş tüm liselere açıldı.

Bunun yanında, şu adımlarla da askeri alan ve sivil hukuki denetime açıldı doğal sınırlarına çekildi: Jandarma Genel Komutanlığı ordu bünyesinden, komutanı MGK’dan çıkarıldı. Milli Savunma Bakanlığı karargahı kaldırıldı ve sivilleştirildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Askeri Yargıtay uygulamasına son verildi. TSK bünyesindeki askeri sağlık kurumları Sağlık Bakanlığı’na, askeri tersane ve fabrikalar Milli Savunma Bakanlığı’na bağlandı. Büyük şehirlerin içerisinde konuşlu kışlalar şehir dışına çıkartıldı.

Yerleşik ordu yapılanması ve ideolojisinin kurucu öğelerini bir anda darmadağın eden bu hamleler, 15 Temmuz askeri darbe girişimine verilen siyasi tepkiyi ifade ettikleri kadar, muhtemel yeni darbelere yönelik önlem arayışı olarak da tanımlandılar.

3.Demokratikleşmenin Sınırları: Yeni Girdiler ve Uygulama

Kağıt üzerinde ve ilkesel olarak şeffaflık taleplerine ve demokratik şablona uygun bu düzenlemeler, “uygulamada nasıl bir yön ve biçim almıştır” sorusu, asker-sivil ilişkilerinin istikameti bakımından, en az o düzenlemeler kadar önemlidir.

Bu bakımdan elimizde iki önemli girdi bulunuyor: İlk girdi, askeri personele yönelik yoğun tasfiyeler, yeni alımlar ve buna ilişkin buna ilişkin stratejiler etrafında ordu efektifinin yapılanmasıyla ilgilidir. İkinci girdi ise yeni asker-sivil düzeninin 2017 Ocak sonu itibariyle devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ne tür etkileşim içine girdiği ve uygulamada ne tür bir istikamet kazandığıyla ilişkindir.

3/A. Ordunun Yenilenen Bünyesi: Tasfiyeler ve Yeni Alımlar

Darbe girişimi sonrası yapılan tasfiyeler, onu takip eden yeni personel alımları, alım yöntemleri de dahil olmak üzere nasıl bir ordu bünyesi yarattı? Siyasallaşmanın gölgesindeki bir ordu için bu, şüphesiz önemli bir sorudur ve asker-sivil ilişkilerinin kritik bir boyutuna işaret eder.

Buna dair elimizde ne tür veriler var?

15 Temmuz sonrası asker-sivil ilişkilerinin demokratikleşmesinde ilk sınır burada karşımıza çıkıyor. Ordu effektifi, subay niteliği, tasfiye edilen ve alınan personel sayısıyla ilgili bakanlık, genelkurmay ve kuvvet komuntalığı sitelerinde, yayınlarında kamuoyuna yönelik hiç bir bilgi bulunmuyor. Yılda bir kaç kez, biri bütçe görüşmelerinde olmak üzere Savunma Bakanı ve (Jandarmayla ilgili) İçişleri Bakanının (özellikle tasfiyeler konusunda) sözlü olarak yaptığı açıklamalarla yetiniliyor. Bu bakımdan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, ordu mevcudunun düzenli olarak açıklandığı 15 Temmuz öncesi döneme göre daha kapalı evrede olduğu söylenebilir.

2020 Haziran’ında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar (jandarma hariç) ordudan ihraç rakamını 19 bin 583 olarak veriyordu. Buna, 4 bin 156 personel hakkındaki soruşturmanın sürdüğü bilgisini de ekliyordu.

Bu açık nasıl kapatıldı?

Ordu  bünyesi bakımdan sorulması gereken ilk soru, kuruma kaç yeni personel alındığıdır. Milli Savunma Bakanı Akar’ın bütçe konuşmasında verdiği bilgilere göre 2019 başında bu rakam 51.144’dir. Tasfiye edilen asker sayısının iki katını ifade eden bu rakam, ordu mevcudu bakımından önemli bir miktardır.  

O zaman şu ikinci soru daha da önem kazanır: 50.000’i aşkın (profesyonel) asker nereden temin edilmiştir?

2019 başını esas alan verilerle[1] yanıtlayalım. Eski Savunma Bakanı Canikli’nin verdiği bilgilere göre (2017 ve 2018 yıllarında) 14.816 subay-astsubay dış kaynaktan karşılandı. Bunlara (2018’de) yeni açılan Milli Savunma Üniversitesi’den mezun 5.333 subay-astsubay eklenirse, alınan toplam subay-astsubay rakamı 20.000 civarındadır. Diğer 30.000 kişi ise ezici çoğunlukla, uzman ve sözleşmeli personel olarak alınan gönüllülerdir.

Peki, bu yeni personel kimdir, nasıl, hangi çerçevede alınmıştır?

Bakan açıklamalarına göre dış kaynaktan karşılanan, herhangi bir üniversite mezunu subay ve astsubaylar sınav, güvenlik soruşturması (ideolojik aşama), mülakat (sadakat aşaması) sonrası, sadece 6 aylık kursla nasb edilmişler ve göreve başlamışlardır. Milli Savunma Üniversitesi’nden mezun olanlar da sadece 2 yıllık hızlandırılmış eğitimle mezun olmuşlardır. Gönüllüler de benzer bir süreçle orduya katılmışlardır.

Bu verilerden hareketle orduya katılan asker dokusuyla ilgili şu sonuçlara varmak mümkündür.

1) Yeni personel herhangi bir askeri kurum kültürünü yeteri kadar almamıştır.

2)  Subay kalitesinde eğitim süresine dayalı bir kalite düşüklüğü önemli bir varsayımdır.

3) Hızlı devşirme yöntemlerinin ürettiği kalitede ve kurumsal kültürde düşüş ile farklı eğilimlerden siyasallaşma/gruplaşma riskinde artış arasında doğru orantı varsayımı diğer önemli bir konudur.

4) Bu rakamlara göre 2016 öncesine oranla ordudaki subay-astsubay oranı sözleşmeliler ve uzmanlar karşısında yüzde 60’tan yüzde 40’a düşmüştür. Bu yapısal değişiklik, profesyonelleşme iddiası yanında ortalama asker profilini değiştirmiştir. Bu, orduda muhtemel siyasallaşma halinde yeni siyasi kanallar üretebilecek bir durumdur.

Siyaset-ordu ilişkileri bakımından, bir diğer sorun, kitlesel tasfiyeler sonrası teğmen olarak göreve başlayan büyük bir kitle dikkate alınırsa, ileride alt rütbelerde şişme olmaması için Milli Savunma Bakanına, rütbe bekleme süresini dikkate almadan terfi yetkisi verilmesi olmuştur. Bu yetki, terfilerde siyaset kriterini bu kez siyasi iktidar merkezli devreye sokma riski taşımaktadır.

Özetlersek, 15 Temmuz sonrası oluşan askeri dokudaki subay kalitesi ve kurumsal kültür eksiklikleri gerek ordu içindeki muhtemel siyasi eğilimler, bakanda toplanan, dağıtılmamış yetki tablosu, ordunun siyasi işlevi ya da siyasi kullanımı açısından endişeler yaratabilecek yönler içermektedir.

Ordu bünyesinde yaşanan bu değişim asker profili ve zihniyeti üzerideki etkileriyle 15 Temmuz’un önemli sonuçlarından birisidir ve asker-sivil ilişkisi değerlendirmelerinde (mevzuat yanında) dikkate alınması önemli ve fiili bir öğedir.

3/B. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Asker Meselesi

2017 referandumuyla devreye giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin asker-sivil ilişkileri üzerine demokratik ilkeler bakımından olumsuz etkileri olmuştur. Bu sistem askeri yapıya ve sorumluluk mekanizmasına yapılan mevzuat değişiklikleriyle doğal bir etkileşim içine girmiş, bu değişiklikleri rotasından uzaklaştıran tesirlerde bulunmuştur.  Somut bir ifadeyle, Cumhurbaşkalığı Hükümet Sisteminin kişişelleşme-keyfilik, güç yoğunlaşması, denetimsizlik ve  kurumsuzlaştırma (deinstutionalizasyon) gibi temel özellikleri, asker-sivil ilişkilerinde kendisini ilk andan itibaren göstermiştir.

Bu açıdan şu üç gelişmenin altını çizmek gerekir.

1. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin devreye girmesiyle birlikte, Başkan-bakan ilişkisinden hareketle Milli Savunma Bakanlığı’dan çok Milli Savunma Bakanı’nın şahsını öne çıkaran bir uygulama modeli gelişmiştir. Diğer bir deyişle, sivil-asker ilişkileri kurumsal olmaktan uzaklaşmış Cumhurbaşkanı-bakan arasında kişiye endeksli bir bağımlılık ve sadakat ilişkisi görüntüsü almıştır.

2. Kağıt üzerinde asker-sivil ilişkileri demokratik denetim ve yapılanma kurallarına uygun görünmekle birlikte, yeni siyasal düzenin sivilleşmeyi yetki mekanizmasına dokunmadan, sıradan bir yetki devri görüntüsüne soktuğu söylenebilir. Mevzuat değişikliklerinin öngördüğü yetki dağıtımı mekanizması hayata geçmemiş, yetkiler bakanlık düzeyinde kişiye bağlı olarak merkezileştirilmiştir. Yetki toplulaşması bakan nezdinde devam etmiştir.

3. Bakanlık ve komutanlık fiilen aynı kişi uhdesinde birleştirilerek, bakanlık bakan üzerinden ordunun parçası kılınarak, sivil denetim ve idare adı altında yeni tip bir “merkezileşme” görüntüsü ortaya çıkmıştır. Zaman zaman “ordu mu bakanlığın parçası, bakanlık mı ordunun” sorusunu akla getirecek bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bakan sadakat bağını kurarak, sivil otorite kadar, belki ondan daha çok, eski Genelkurmay Başkanı vasfıyla, orduyu temsil etmekte, hem icra hem denetim makamı olarak dolaylı bir sorumsuz konuma işaret etmektedir. Nitekim Akar, denetleyici ve düzenleyici bir bakanlık işlevi görmekten çok bir ordunun komutanı gibi davranmakta, dış operasyonlar dahil olmak üzere askeri icrayı mikro bir işletmecilikle yönetmektedir.

Bu durumun, Kurtuluş Savaşı sırasındaki ve Cumhuriyetin II. Dünya savaşına kadar olan dönemde benimsediği asker-sivil ilişkisi modellerini akla getirdiği söylenebilir. 1920-1924 arası dönemde, olağanüstü koşullar gerekçesiyle, Genelkurmay Başkanı asker üniforması ve statüsüyle bakanlar kurulunun üyesiydi. 1924-1944 arasında ise Genelkurmay Başkanı (Fevzi Çakmak) kabine dışında kalacak, ancak 1924 yasasıyla gerekli gördüğü her konuda bakanlıklara müdahale etme yetkisiyle bakanlıklar üstü bir konumda (fiili bakan üstü bakan-resmen Genelkurmay Başkanı) bulunacaktı.  Yasa başkanlığı değil başkanı, kurumu değil kişiyi öne çıkarırdı. İlişkisi doğrudan (o dönem sorumsuz) Cumhurbaşkanıyla ve sadakat ilkesine göre olurdu.

Bu tablo, kişiler arası bağlar üzerinden yürütülen siyasayı ciddi olarak düşündürmekte, bu oranda yarına yönelik olarak ordunun demokratik denetimi ve hukuk devleti ilkeleri etrafından kurumlaşması sorularını ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak; 15 Temmuz asker-sivil ilişkileri yansımasının serancamı ana hatlarıyla ve bugün itibariyle böyledir. Düne oranla ileri ve geri adım ve durumları aynı anda içermekte, yapılan yasal değişikliklere ve formel demokratik bir görüntüye rağmen ordunun siyasetten uzaklaştığına dair açık veriler sunmamaktadır. Mevcut konjontürde, yeni iktidar bloğu olarak tanımlanan “AK Parti-MHP-devlet (asker)” üçlüsü, ordunun ve bakanın konumu bu zeminde düşünmeyi de gerektirmekted

__

[1] Bu bilgiler, 15 Temmuz 2016 öncesine mevcut tabloları, Devlet Personel Başkanlığı’nın kısmi verileri, bakanların bütçe görüşmeleri sırasında sunduğu rakamlardan oluşan, yürütmüş olduğum bir çalışmaya dayanmaktadır.

 

.

Facebook Yorumları

Emlak8
20.09.2020
Toplumda iki farklı ruh hali
18.09.2020
Popülizmin iki taşıyıcısı
14.09.2020
Bugüne uzanan 12 Eylül...
11.09.2020
Erdoğan paradoksunu yenmek
7.09.2020
Miras, iktidar, gelecek
5.09.2020
“Yetmez ama evet”: Bir tartışmanın mantığı
30.08.2020
Kuvvet ve siyaset
27.08.2020
Doğu Akdeniz, siyaset ve muhalefet
24.08.2020
Doğal gaz rezervi ve iki yön
21.08.2020
2023’te bizi ne bekliyor?
7.08.2020
Kılıç
5.08.2020
15 Temmuz ve Asker-Sivil İlişkileri
2.08.2020
Bayram, Kavala Zihniyet
30.07.2020
Kritik bir kurultayın ardından...
26.07.2020
CHP’nin bu kurultayı önemli…
24.07.2020
Bir tahterevalli: Demokratik ve otoriter akıl
20.07.2020
Asker ve siyaset: Son durum
17.07.2020
Adalet Hanım’a veda ve siyasi bir temenni
13.07.2020
Muhalefetin zamanı
9.07.2020
Siyasi iktidar doymuyor doymaz...
5.07.2020
Popülizm, “Şehir” ve siyasi yıkım
28.06.2020
Otoriterlik ve kaynakları
26.06.2020
Bahçeli’nin yolu…
22.06.2020
Bir hoyratlık ve taciz dizisi
19.06.2020
Siyasi seyirde rüzgar kimden yana?
14.06.2020
DEVA Partisi’nin siyasi etkinliği
12.06.2020
Ayasofya kimin?
7.06.2020
Gece yarısı milletvekili tutuklamak
5.06.2020
İnsansız siyaset
30.05.2020
Umudu azalanlar ve artanlar
30.05.2020
Karadayı ve zihniyet bağları
25.05.2020
Damar tıkayan tortu
22.05.2020
İttifaklar kımıldıyor mu?
17.05.2020
Ah şu Kürt sorunu olmasa!
16.05.2020
Sırrı Süreyya’nın işaret ettiği...
12.05.2020
Siyaset bu mudur?
8.05.2020
Demokrasinin çağrısı
2.05.2020
HDP ve Sancar
30.04.2020
Yeni Siyasi Aktörlerin Serancamı
27.04.2020
Korona sonrası Türkiye’yi nasıl vuracak?
24.04.2020
Hâlâ demokrasiyi arıyoruz
19.04.2020
Soylu krizinin işaret ettiği gerçek
17.04.2020
Böyle buyruldu...
13.04.2020
Çarpık denklemler
11.04.2020
İflah olmaz bir siyaset
4.04.2020
Bu ne beter zihniyettir!
31.03.2020
Bu da geçecek...
27.03.2020
Dünyanın çivisi
22.03.2020
Salgında kendine övgü...
19.03.2020
İnsanoğlu için kırılma anı
16.03.2020
İtaat
13.03.2020
Yeni ufuklara açılan umut yelkeni
8.03.2020
Taha Bey
6.03.2020
Neden Suriye’yiz?
1.03.2020
Türkiye maceraya sürükleniyor
28.02.2020
Değişmeyen
18.02.2020
Demokratik kırıntılar kaldı mı?
14.02.2020
Ortadoğu bataklığı
10.02.2020
Suyun kiri hep aynı
7.02.2020
Bu neyin savaşı?
3.02.2020
İntikam davaları
30.01.2020
Muhafazakâr siyaset: Dün, bugün, yarın
27.01.2020
Hukuk adamı kimdir?
24.01.2020
Hukuk ve reisler
19.01.2020
Üç kritik siyasi aktör
12.01.2020
Rüzgara meydan okuma zamanı
5.01.2020
Demokrasi böler korkusunun geri dönüşü
28.12.2019
Ağar’ın sahne alışı
21.12.2019
Veli Küçük, Fethullah Gülen tahterevallisi
13.12.2019
Babacan ve Davutoğlu’nun önündeki asıl sınav
8.12.2019
Babacan ve Davutoğlu’nu bekleyenler
23.11.2019
Hukuksuzluğa alışmanın anlamı
15.11.2019
10 Kasım Kemalizm Ahmet Altan
8.11.2019
Şiddet veya siyaset
3.11.2019
Dünya fokurduyor
25.10.2019
Cin şişeye tekrar girmez
19.10.2019
Türkiye, Suriye’deki engelleri nasıl aşacak?
11.10.2019
Suriye çıkartması: Ülke geleceği siyaset masasında
4.10.2019
Greta, ‘Susamam’, Bahçeli, iktidar
27.09.2019
Demirtaş’ın tutuklanmasının anlamı
22.09.2019
Babacan ve Davutoğlu: Farklar ve benzerlikler...
12.09.2019
Hangi Türkiye’yi tercih edelim?
9.09.2019
Devlet nereye ya da hangi devlet?
31.08.2019
Ordu mu bakanlığın yoksa bakanlık mı ordunun parçası?
25.08.2019
Ankara çıldırmış olmalı
21.08.2019
Kürt sorununda siyasete dönüş bir beka gereğidir
11.08.2019
Çıkışı olmayan labirent
5.08.2019
İnsan, akıl ve vicdan ya da Osman, Nazlı ve Ahmet...
26.07.2019
Yeni parti tartışmaları ve siyasetin geleceği
24.07.2019
Ordunun mevcut yapısı ve 15 Temmuz
20.07.2019
Ordunun mevcut yapısı ve 15 Temmuz
11.07.2019
CHP’den Babacan’a: Muhalif alanda siyaset...
5.07.2019
Siyasette hareketlilik: İktidar cephesi
29.06.2019
Yeni Dalga....
22.06.2019
Son viraj
10.06.2019
Erdoğan ve bilanço
1.06.2019
Tehlikenin farkında, ama...
25.05.2019
Yeni siyasi masa Kürtler olmadan kurulamaz...
18.05.2019
Kötü biniciyi önce atı sırtından atar
8.05.2019
Yeni bir meydan okuma arifesinde
15.2.2019
İksir ve ayna
21.1.2019
31 Mart 2019 seçimlerinin siyasi anlamı
17.12.2018
Kürt sorununun neresindeyiz?
15.11.2018
Türk siyasetine dair bir anahtar
16.1.2018
Sert irtifa kaybı
9.1.2018
15 Temmuz’da ve sonrasında ordu
28.12.2017
Batı rüzgârının siyasi iklimde rolü var mı?
16.12.2017
Yolsuzluğun algısı olur mu?
1.12.2017
Yeni demokrasi koşusu ne zaman başlayacak?
24.11.2017
Büyük ideolojik buluşma ve Kürt sorunu
3.11.2017
Türk siyaseti: Yeni bir model ya da büyük paradigma değişikliği
10.10.2017
İyi ki bu topraklardan gelip geçti...
3.10.2017
Türkiye'deki siyasi muhalefetin görünümü
9.9.2017
AK Parti popülizmin neresinde?
14.8.2017
Bu topraklarda demokrasi bir hayal mi?
10.8.2017
Otoriter neşterin yeni hedefi: İnsan hakları örgütleri
17.7.2017
FETÖ’nün devlete yayılmasına zemin hazırlayan üç neden
13.7.2017
15 Temmuz 2017: Şehitleri anma mı yoksa ideolojik kutsama mı?
17.5.2017
Erdoğan’ı 2019’da yenmek mümkün mü?
8.5.2017
Erdoğan’ın istikrarlı otoriterliği
30.4.2017
Referandumun ilk sonuçları: Kutuplaşma, ittifak ihtimalleri, kriz
26.4.2017
Gazeteciliğin kendisi suç olunca...
8.4.2017
Kapıdaki Rakka krizi
5.4.2017
16 Nisan’da neyi oylayacağız?
29.3.2017
Türkiye yol ayrımında
12.3.2017
Genelkurmay gerçekten rahatsız mı?
9.3.2017
Yargıda itaat ve talimat devri
15.8.2015
Yeni siyasi gündem…
14.8.2015
İstikamet seçimler…
13.8.2015
Yanıldım mı?
12.8.2015
Koalisyon mu seçim mi?
11.8.2015
Kara Pazartesi…
9.8.2015
Kürt krizinde ne noktadayız?
7.8.2015
Hangi gazetecilik?
6.8.2015
Küfün otopsisi (3)…
5.8.2015
Meczup siyaseti (2)
4.8.2015
Orada dur bakalım Doğan Akın (1)
1.8.2015
Sol ve liberal muhalefetin şiddetle ilişkisi…
31.7.2015
Geri dönüş mümkün mü?
30.7.2015
Tek taraflı şiddet analizleri…
29.7.2015
Şiddet evresi…
28.7.2015
Kopan ip bağlanabilir mi?
26.7.2015
Ne yapmalı?
24.7.2015
Alarm…
23.7.2015
IŞİD ve koalisyon…
22.7.2015
Suruç, basın ve gerçekler…
21.7.2015
Suruç’ta ne oldu?
18.7.2015
Kürt sorununa hakim bakış…
17.7.2015
Kapalı daire…
16.7.2015
Cemaat ve Anayasa Mahkemesi: Yasaya iptal, Gülen’e ret…
15.7.2015
Çatışma sahne almasın…
14.7.2015
Seçimlere gidilirse ne olur?
11.7.2015
Düşünce ve iktidar ilişkisi…
10.7.2015
Kürtlere iktidarda yer yok mu?
9.7.2015
Müptezel…
8.7.2015
Fırtına koparan söyleşi…
7.7.2015
Uzlaşma ihtiyacı ve “bünyesel problem”…
4.7.2015
Koalisyon ihtimalleri…
3.7.2015
Çözüm süreci: Yeni haller ve riskler (2)
2.7.2015
Çözüm süreci: Yeni haller ve riskler (1)
1.7.2015
İncelen ip
30.6.2015
Dilemma…
27.6.2015
Hacı Murat…
26.6.2015
Barışa ulaşmak, barışı sürdürmek…
24.6.2015
Gerilla merkezine doğru…
23.6.2015
Fırsat kullanmak…
20.6.2015
AK Parti-CHP koalisyonunun koşulları…
19.6.2015
Nasıl bir koalisyon olmalı?
18.6.2015
Demirel de gitti…
17.6.2015
Koalisyon ve Kürt sorunu
16.6.2015
Ne yapmalı? Ne yapmamalı?
13.6.2015
Hangi koalisyon
12.6.2015
HDP nereye?
11.6.2015
Kürt faktörü…
10.6.2015
Ne olacak?
9.6.2015
Haziran depremi…
6.6.2015
Demokrasi…
5.6.2015
Ülkenin ruh hali…
4.6.2015
Suç duyurusu…
3.6.2015
Bugün ve yarın…
2.6.2015
Siyaset…
30.5.2015
HDP…
29.5.2015
Bize has olan…
28.5.2015
Seçimlerin galibi kim olacak?
27.5.2015
27 Mayıs ve yarın…
26.5.2015
Regresyon…
23.5.2015
Seçim sonuçlarını kestirmek…
22.5.2015
Bir idam hükmü ve bir suç duyurusu…
21.5.2015
Çözüm süreci ve süreklilik…
20.5.2015
Şiddete dikkat!
19.5.2015
Adana ve Mersin uyarısı: Akıllar başa…
17.5.2015
Seçim sonrası çözüm süreci nasıl seyreder?
15.5.2015
Çözüm süreci seçim terazisinde
14.5.2015
Ayna…
13.5.2015
Evren ve Kürt sorunu
12.5.2015
Evren öldü. 12 Eylül yaşıyor
11.5.2015
Başbakan’la bir gün
9.5.2015
HDP'li mi yoksa HDP’siz bir meclis mi?
8.5.2015
Yeni ayrışmanın vahim sonucu
7.5.2015
Kulak verin: Kültürü yıkmak, belleği aşağılamak…
7.5.2015
Meşruiyet…
5.5.2015
Hakim tutuklamak…
2.5.2015
Çözüm süreci bitti mi?
1.5.2015
Kaçınılmazlar…
30.4.2015
Kilit taşı HDP…
30.4.2015
Seçim sonrası…
28.4.2015
Tahliye skandalı…
25.4.2015
Hatırlamak ve hatırlatmak
24.4.2015
Taziye ve toplum
23.4.2015
100 yıl önce…
22.4.2015
Bir İrlanda mektubu: Liderden lidere…
21.4.2015
Silah bırakma, Dublin, DPI
18.4.2015
Virüs…
17.4.2015
Yeni açı…
16.4.2015
Yeni sözleşme aynı zamanda bir tashih sözü mü?
15.4.2015
Gerginlik çıkıyor…
14.4.2015
1915, Papa ve bu toplum…
11.4.2015
Asker meselesi halloldu mu?
10.4.2015
Listeler ışık saçıyor mu?
9.4.2015
Kritik virajda son görünüm
8.4.2015
Adaylar, partiler ve seçimler
7.4.2015
Sorunların babası: Zihniyet…
04.04.2015
Düşünmek…
03.04.2015
Sol, sağ, şiddet…
02.04.2015
Bir insanın hayatı…
01.04.2015
Simge bir mahkum...
31.03.2015
Ana sesi, hak sesi…
28.03.2015
Sadakat krizi…
28.03.2015
Türk sağı ve AK Parti...
26.03.2015
Kriz çözüm sürecini nasıl etkiler?
25.03.2015
Kriz siyaseti…
24.03.2015
Kriz analizi…
21.03.2015
Nevroz ve İzleme Heyeti…
20.03.2015
Kürt sorunu yok mu?
19.03.2015
Kim nerede durdu, duruyor?
18.03.2015
AK Parti ve gelecek…
17.03.2015
Kendini önemsemek ya da siyaseti hafife almak…
14.03.2015
Çözüm modelinde esas...
13.03.2015
Sadakat
12.03.2015
Fidan ve üç “hal”
11.03.2015
Fidan olayında “zemin”...
10.03.2015
Çözüm sürecine dış göz
07.03.2015
Özerklik
06.03.2015
Baransu ve Balyoz
05.03.2015
Uğultu ve gerçek...
04.03.2015
Çözüm sürecinde nereye geldik?
03.03.2015
Bir ölüm ve bir doğum...
28.02.2015
28 Şubat: 18 yıl sonra
27.02.2015
Dink ve Akyürek
26.02.2015
Bayar’dan Erdoğan’a...
25.02.2015
Bir ortak payda: Şahıs kültü
24.02.2015
Elde ne var?
21.02.2015
Kör noktalar
20.02.2015
Çözüm süreci nereye doğru?
19.02.2015
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın...
18.02.2015
Sınıfsal değil, cinsiyetçi ...
17.02.2015
Gerginlik
14.02.2015
Eşik mesele
13.02.2015
CHP yerini HDP’ye bırakacak mı?
12.02.2015
İktidar ve muhalefet halleri...
10.02.2015
Benzemez kimse sana
07.02.2015
Post-kemalist sendromlar...
06.02.2015
Gidiş nereye?
05.02.2015
Nedir bu direnme hakkı?
04.02.2015
Cemaatle mücadele, hukuk ve derin devlet yatağı...
03.02.2015
Kürt politikası, cemaat, polis devleti...
31.01.2015
Anayasa meselesi: Bir model ve türevleri
30.01.2015
Kanıtlar, kanatlar ve altına girenler
29.01.2015
Zihnin ahmak ve zalimi...
28.01.2015
Somali diye bir ülke, Türkiye diye bir devlet....
24.01.2015
Cemaatle mücadele bayrağı Afrika’da
23.01.2015
Başbakanlık açıklaması: 1915’ten 2015’e...
22.01.2015
Yolsuzluk oylaması
21.01.2015
Cemaatin kanatları altında yaşamak
20.01.2015
Sekiz yıl sonra elde ne var?
17.01.2015
Davutoğlu’na Dink cinayeti hakkında...
16.01.2015
Kaos kokusu alanlar
15.01.2015
Dink davasında yeni gelişmeler..
14.01.2015
Batı ve Doğu: Ters akımlar
13.01.2015
Paris yürüyüşünün iki yüzü...
10.01.2015
Parmaklar karşılıklı sallanırken...
09.01.2015
İslamofobi mi? Basın özgürlüğü mü?
08.01.2015
Vahşet Paris’te
07.01.2015
Haziran seçimleri ve çözüm süreci...
06.01.2015
Hamle mi patinaj mı?
03.01.2015
Türk aydınının kök hücresi
02.01.2015
Erdoğancılık ve anti-Erdoğancılık arasında
01.01.2015
2015’e merhaba...
31.12.2014
Cemaatle mücadele: Gerekler...
30.12.2014
Cemaatle mücadele: Virajlar...
27.12.2014
Anlayamıyor musunuz?
26.12.2014
Cemaatin güç gösterisi
25.12.2014
Avcı’ya yine mi mahpus?
24.12.2014
Hangi asker? Hangi AK Parti?
23.12.2014
Batı basını ve Türk tuzağı
20.12.2014
Gerçek hangisi?
19.12.2014
Cevat Öneş’in dinlenmesi
18.12.2014
Zihniyet rezaleti ve skandal...
17.12.2014
Demokrasi mi otoriterlik mi?
16.12.2014
Cemaat, basın, özgürlük: İki keskin uç
13.12.2014
Samast, Yılmazer, Akyürek…
12.12.2014
Çözüm sürecindeki fasit daire…
11.12.2014
Samast’ın ifadelerine nasıl bakmalı?
10.12.2014
Dink Davası: Bir otopsi...
09.12.2014
Kirlilikte üçüncü cephe..
06.12.2014
Cemaatin kirli çamaşırları
05.12.2014
Açık toplum olmak...
04.12.2014
İki aşırı uç...
03.12.2014
Anayasa Mahkemesi ve iktidar gerilimi...
02.12.2014
Muş’taki o ışık
29.11.2014
Demokrasi ve tahakküm
28.11.2014
Yayın yasağı: Hatayı hatayla örtmeye çalışmak
27.11.2014
Zihniyet testi...
26.11.2014
Kendisini değişim sanmak...
22.11.2014
Türk modernliği, travma, demokrasi...
21.11.2014
Hangisi doğru?
20.11.2014
Kısa hafıza, şahsi muhalefet...
19.11.2014
Barış treni, tekrar...
18.11.2014
Zihniyet şemsiyesi
15.11.2014
Türkiye imajı
14.11.2014
“Demokratik devr-i daim” sorunu
13.11.2014
Yapışkan siyaset...
11.11.2014
Çözümde toplumsal zemin
08.11.2014
Dört kilitli kapı
07.11.2014
Sabit değişken
06.11.2014
Kürtlerin tahayyülü ve yeni denge
05.11.2014
Başka bir açı...
04.11.2014
Kürt sorununun yeni katmanları...
01.11.2014
Asker riski
31.10.2014
Mahçupyan...
30.10.2014
Barış treni devrilirse
29.10.2014
Diğer yüz: Komşu ve güven
28.10.2014
Aktörsüz, insansız, talepsiz değişim
25.10.2014
Kaybedilmek istenen insanlığımızdır
24.10.2014
Kendi ayağına 'sıkmak'
23.10.2014
Krizde devletin sorumluluğu
22.10.2014
Davutoğlu Dolmabahçe'de neler söyledi?
21.10.2014
Dolmabahçe'de konuşulanlar
18.10.2014
Zamana zaman verin
17.10.2014
Zorluk yasası...
16.10.2014
Kürt siyaseti ve 'üç risk'...
15.10.2014
Badire atlatıldı mı?
14.10.2014
Çözüm süreci ne olacak?
11.10.2014
Rojava'nın infilakı
10.10.2014
Kapıdaki büyük tehlike
09.10.2014
Çözüm süreci kanıyor...
08.10.2014
Büyük devlet olmak ve Kürt meselesi..
07.10.2014
Kürtlerin Ortadoğu öyküsü ve Türkiye
04.10.2014
Neden şiddet?
03.10.2014
Kürt çelişkisi...
02.10.2014
Kemalistin bilinçaltı
01.10.2014
Keşke farkında olsak
30.09.2014
Kerteriz
27.09.2014
İki mesele: Sünni siyaset ve Kürt sorunu
26.09.2014
Medeniyetçilik...
25.09.2014
Kürt kozu, demokrasi kozu ve tam zamanıdır
24.09.2014
Türkiye IŞİD'e karşı mı? Ve ne yapmalı?
23.09.2014
Ölçüsüzlüğün de bir ölçüsü var...
20.09.2014
Eski ve derin sorun: HSYK
19.09.2014
Zorunlu din dersi kalkmalıdır
18.09.2014
New York Times, bizimkiler, darbe temposu
17.09.2014
Neredeydik? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?
16.09.2014
Onlara güç versin, Hrant'a da selam olsun...
13.09.2014
Öfkeyle başetmek
12.09.2014
Türkiye koalisyona katılmalı mı?
11.09.2014
Çözüm süreci demokrasiyi sırtlayabilir mi?
10.09.2014
Üç siyaset odağı...
09.09.2014
Can pazarı…
20.08.2014
Nasıl bir demokrasi, nasıl bir Türkiye?
19.08.2014
Gül meselesi ve güç politikası...
16.08.2014
Başbakan Davutoğlu'na doğru...
15.08.2014
Biraz da kendimize siyaset
14.08.2014
AK Parti içinde siyaset ve Erdoğan'ın stratejisi
13.08.2014
İlk siyaset fişeği AK Parti'de...
12.08.2014
Yeni dönemin ilk işaretleri
09.08.2014
En sıcak seçim ve Türkiye'nin geleceği
08.08.2014
Cemaatin kısa siyasi tarihi (3)
07.08.2014
Cemaatin kısa siyasi tarihi (2)
06.08.2014
Operasyonlar ışığında cemaatin kısa siyasi tarihi (1)
05.08.2014
Tek kefeli terazi...
02.08.2014
Yaralı dallar
01.08.2014
Kürt sorunu ana taşıyıcı olacak...
31.07.2014
Yalan dünya..
30.07.2014
İki mesele: Ergenekon ve cemaat
29.07.2014
Tarihi bir bayram...
26.07.2014
Cemaat meselesi iktidar kavgasından ibaret değil!
25.07.2014
Hayırlı bir soruşturma
24.07.2014
Güvensizlik
23.07.2014
Kürt sorunu nereye doğru?
22.07.2014
İsrail ve Yahudiler...
19.07.2014
Utanç rejimi
18.07.2014
Siyasetsiz 'ekmek' hamuru...
17.07.2014
Erdoğan takıntısı ve iki farklı yüzü...
16.07.2014
Demirtaş: Bir siyasetin doğuşu...
15.07.2014
Rojava'daki genç doktor adayı...
12.07.2014
Erdoğan'ın yeni Türkiye planı...
11.07.2014
Anti-Erdoğan bir proje olarak İhsanoğlu
10.07.2014
Kürt Siyasi Hareketi'nin yeni pisti...
09.07.2014
AK Parti hegemonyası
08.07.2014
Seçim sonuçları malum, mesele sonrasında...
05.07.2014
Delil üreten gazete!?
04.07.2014
Kürt'ten cumhurbaşkanı adayı olur mu?
03.07.2014
Siyasi panorama...
02.07.2014
Erdoğan ve Türkiye'nin geleceği
28.06.2014
Yasa, ışık, Kürtler ve mızmızlar
27.06.2014
Kürt yasası: Keskin hamle...
26.06.2014
AK Parti etrafındaki 'üç soru'…
25.06.2014
CHP-MHP'nin 'akıl'la oyunu…
24.06.2014
Balyoz davası: Sorumluluklar, faturalar, bedeller ve 'durum'…
21.06.2014
Güneş balçıkla sıvanmıyor
20.06.2014
Balyoz tahliyelerinin anlamı: Kitabın sonu mu?
19.06.2014
12 Eylül davası: Darbe devri bitti mi?
18.06.2014
Adaylarla nasıl bir Türkiye'ye doğru?
17.06.2014
İhsanoğlu nasıl bir aday ve şansı var mı?
14.06.2014
Sorumlu Türk dış politikası ve Davutoğlu mu?
13.06.2014
Musul düşerken: Ortadoğu faturası...
12.06.2014
Olmazsa olmazlar ve barış
11.06.2014
Bayrak, sorumluluk, siyaset
10.06.2014
Lice'den İstanbul'a neler oluyor?
07.06.2014
Kürt Çalıştayı'ndan esintiler...
06.06.2014
Kürtler: Umut...
05.06.2014
Çözüm sürecine Diyarbakır'da yeni start
04.06.2014
Politik tezgahlar ve muhalefetteki algı boşluğu...
03.06.2014
MİT Müsteşar Yardımcısı'nı kim dinledi?
01.06.2014
Yarım gebelik, yarım siyaset, yarım muhalefet
30.05.2014
Diktatörlük zırvalıkları ile otoriterlik halleri arasında
29.05.2014
AK Parti kendi ayağına çelme mi takıyor?
28.05.2014
27 Mayıs neye işaret ediyor?
27.05.2014
Sınıfsal öfke
24.05.2014
Paradoks...
23.05.2014
Parçalı değişimin sorunları...
22.05.2014
Hain projektörler ve çözüm önerileri
21.05.2014
İrtifa...
20.05.2014
Araçsallaşan acı ve kutuplaşma zehiri...
17.05.2014
Yeni Türkiye'ye doğru (2)
16.05.2014
Yeni Türkiye'ye doğru (1)
15.05.2014
Yas ve sorumluluk
14.05.2014
Avcı, cemaat ve adalet
13.05.2014
Sahte siyasetçi
10.05.2014
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru: İktidarın siyaseti, muhalefetin siyasetsizliği
09.05.2014
İmralı, AK Parti ve cumhurbaşkanlığı...
08.05.2014
Erdoğan cumhurbaşkanı olursa...
07.05.2014
Türkiye'nin basın özgürlüğü tartışmaları...
06.05.2014
Türkiye'de demokrasi var mı, yok mu?
03.05.2014
Muhalefet
02.05.2014
Washington'dan Türkiye nasıl görünüyor?
01.05.2014
Haşim Kılıç ve paralel yapı...
30.04.2014
AYM'nin muhalefete soyunması...
29.04.2014
Ölçüyü kaçıran kim?
26.04.2014
1915 karşısında Türk toplumu (2)
25.04.2014
1915 karşısında Türk toplumu (1)
24.04.2014
Tarihi bir gün: Ermeniler, 1915 ve 99 yıl sonra gelen taziye...
19.04.2014
MİT yasası: Yeni sorunlar
18.04.2014
Keskin siyasi viraj
17.04.2014
Masum olan var mı?
16.04.2014
Kim nerede?
15.04.2014
Neden kaybediyorlar?
13.04.2014
MİT…
11.04.2014
Onlar…
10.04.2014
Geçiş ile kopuş arasında: Yeni siyasi evre…
09.04.2014
İç siyasette bilanço
08.04.2014
Bilanço
05.04.2014
Seçimin coğrafyası ile sosyolojisi
04.04.2014
Eski ve yeni rejim halleri...
03.04.2014
Gül siyasi oyunda olacak mı? Neresinde?
02.04.2014
Cahil halk sendromu…
01.04.2014
Seçimler: Ne oldu? Ne olacak?
29.03.2014
Son damla: Dinleme skandalı...
28.03.2014
Ahlak, basın, siyaset...
27.03.2014
Biz 'cemaat-MHP-CHP' cephesinde yokuz...
26.03.2014
Cemaate yaslanarak siyaset ya da gayri meşru siyaset...
25.03.2014
Yasak ve yenilgi...
21.03.2014
Nevroz 2014 ve gelecek...
20.03.2014
Mevcut kaos karşısında Kürtler...
19.03.2014
Yalnızlaşma
18.03.2014
İki AK Parti, iki Türkiye...
15.03.2014
Nüks...
14.03.2014
Cemaatçilik zehiri...
13.03.2014
Karar AK Parti'nin...
12.03.2014
Berkin, tahliyeler ve ulusalcı 'cin'...
11.03.2014
Erdoğan: Ergenekon konusunda başımı kuma gömemem...
08.03.2014
Laik kesim, kriz ve körlük
07.03.2014
AK Parti'nin geleceği...
06.03.2014
Neyin krizi?
05.03.2014
Siyasette iki gerilim hattı...
04.03.2014
Meşruiyet krizi: AK Parti ve CHP...
01.03.2014
Hakim Bey!?
28.02.2014
Anlamaya, görmeye ve sorumluluğa davet...
27.02.2014
İstihbarat zemini üzerinde muhalefet
26.02.2014
Demokrasinin önündeki risk
25.02.2014
Dinleme ve otoriterleşme dalgaları...
22.02.2014
Kim otoriter?
21.02.2014
Üç öykü
20.02.2014
Başbakan'ı Hitler'e benzetmek!..
18.02.2014
Benli Alime'den Cumhurbaşkanı Gül'ün siyasi işlevine...
15.02.2014
Kürt sorunu ve ufuk
14.02.2014
Seyyar giyotin
13.02.2014
Demokratik zemindeki sığlık
12.02.2014
Bula bula Sarıgül'ü bulmak...
11.02.2014
CHP ve Sarıgül'e dair...
08.02.2014
Temizlik paketi ve demokratikleşme
07.02.2014
Kriz ve AK Parti'nin payı
06.02.2014
Hasdal'daki asker ve darbe
05.02.2014
Yeni siyasi sayfa: AK Parti, cemaat, Kürtler, asker...
04.02.2014
Cemaat 'kamikaze' yapınca...
01.02.2014
Dani Rodrik, Çetin Doğan: Yeniden yargılanma...
31.01.2014
Zihniyet huzmesi
30.01.2014
Meşruiyet ve demokrasi meselesi: Nasıl?
29.01.2014
Asıl soru: Nereye ve nasıl ilerleyeceğiz?
28.01.2014
Konforlu pozisyonlar
25.01.2014
Darbecileri kahramanlaştırmamak...
24.01.2014
Yeniden yargılama nasıl yapılmalı?
23.01.2014
Krizden nasıl çıkılır ya da ne yapmalı?
22.01.2014
Türkiye'de neler oluyor ya da Türk modeli...
21.01.2014
Siyasi matruşka...
18.01.2014
HSYK sadece bugünün meselesi değil
17.01.2014
Siyasi alana yönelik tehdit ve tehlike
16.01.2014
Dün, bugün ve siyaset
15.01.2014
Avcı'yla neden söyleşi yaptım?
14.01.2014
Böyle bir yapıyı yabancı istihbarat da kullanır
13.01.2014
Hanefi Avcı'yla film gibi...
11.01.2014
Kriz bilançosu: Otoriterleşme
09.01.2014
Roboski: İki devlet...
08.01.2014
Yargının bitişi, karanlık odalar ve kilit dava....
07.01.2014
Kör olmayın, sorun büyük...
05.01.2014
Başbakan'dan kriz analizi ve yeni dönem iması...
04.01.2014
Siyasetin mağduriyeti
03.01.2014
Balyoz, orduya kumpas, makaranın geriye sarması...
02.01.2014
Ergenekon, Balyoz: Makarayı geri sarmak...
01.01.2014
Üç alıntı, bir mesele
31.12.2013
'13' rakamını hakkeden yıl
28.12.2013
Siyasi cehennem…
27.12.2013
Devlet krizi, demokrasi riski
20.12.2013
Dengesini arayan terazi...
19.12.2013
Tezgah ile yolsuzluk
18.12.2013
Hakan Şükür, gözaltı furyası ve cemaat
17.12.2013
İzaha muhtaç bir karar ve ağır zihniyet sorunu
14.12.2013
Aynı anda üç zaman
13.12.2013
Cemaat ve devlet...
12.12.2013
Sivil baskı rejimi ve liberaller
11.12.2013
Balbay ve ötesi...
10.12.2013
Devlet içinde cemaat olur mu? Ya da nasıl olmalı?
07.12.2013
Demokrasi yasta: Mandela öldü...
06.12.2013
Fişleme, fişlenme...
05.12.2013
Kavga AK Parti'ye oy kaybettirir mi?
04.12.2013
Kerinçsizgiller ve polis müdürleri...
03.12.2013
Kavga nasıl bitecek?
30.11.2013
2004 yılını hatırlamak: MGK belgesinden Sarıkız ve Ayışığı'na...
29.11.2013
MGK belgesi: Hükümet cemaat çatışmasında son salvo
28.11.2013
Ergenekon'un öteki yüzü: Faili meçhuller ve kayıplar
27.11.2013
JİTEM belgeleri neden 'devlet sırrı' gerekçesiyle koruma altında?
26.11.2013
Cemaat ve siyaset
23.11.2013
Devletin Kürt politikası o keskin hamleyi yapabilecek mi?
22.11.2013
Hükümet ile cemaat...
21.11.2013
Kürt sorunu ve yeni koşullar...
20.11.2013
AK Parti'nin iki katmanı ve Kürt politikası...
19.11.2013
Diyarbakır: Düğün ve nikah...
16.11.2013
Açık ve kapalı toplum arasında
15.11.2013
Öcalan'a karşı Barzani mi?
14.11.2013
Sol CHP'den mi ibarettir?
13.11.2013
CHP, umut, felaket ile tabula rasacılar…
12.11.2013
Krizler, ahmaklar, savrulanlar...
09.11.2013
Bağımlı değişkenler sorunu
08.11.2013
Denize düşen yılana sarılırsa ya da Sarıgül meselesi...
07.11.2013
Tehlikeli ve kritik eşik: Özel alana müdahale...
06.11.2013
Elit kibri...
19.10.2013
O talihsiz gün
16.10.2013
Çıta meselesi…
15.10.2013
Bayramda kan…
11.10.2013
Balyoz ve mağduriyet, hukuk ve siyaset...
10.10.2013
Darbeci bir neslin tasfiyesi
09.10.2013
Gizli personel, gizli eylem...
08.10.2013
Kafesteki Türkiye ve ahlaksız özdeşlikler
05.10.2013
Muhayyel siyaset ve sol muhalefet
04.10.2013
Kürt sorunu açısından demokrasi paketi
03.10.2013
Ulus-devletin sonu mu?
02.10.2013
Paketi küçümsemek...
01.10.2013
Demokratikleşme paketini nasıl okumalı?
28.09.2013
Tuncel Kurtiz
27.09.2013
Ekim devrimine doğru...
26.09.2013
Neden önce asker?
25.09.2013
28 Şubat'ın otopsisi: Tutanaklar
24.09.2013
Sahaya inen seyirci ve siyaset...
21.09.2013
Devlet ve ölüm kuyusu
20.09.2013
Kürt siyaseti ve yeni dengeler
19.09.2013
Sır ve karartma
18.09.2013
Bir 'yüzleşme metni'…
17.09.2013
Nataşa ve Cumartesi Anneleri...
14.09.2013
Alevi, Nuseyri ve siyaset...
13.09.2013
12 Eylül kanı...
12.09.2013
Kimlikçi iklime geri dönüş mü?
11.09.2013
Dikkat: Tehlike!
10.09.2013
Utanıyorum...
07.09.2013
Büyük terazi
05.09.2013
28 Şubat davası: Önce asker...
04.09.2013
Ahlaktan azade demokrasi olmaz…
03.09.2013
Yunus Nadi'lerden bugüne ve Kürtçe yayına
31.08.2013
Aidiyetçilik
30.08.2013
İmha ve eleştiri arasında...
29.08.2013
Muhalefet olmadan siyaset...
28.08.2013
Kanun gücünü siyasi amaçlar için kullananlar...
27.08.2013
Dış politika mı iç politika mı?
24.08.2013
Hazin tartışmalar...
23.08.2013
Seçim ve Kürt alevi…
22.08.2013
Bir ittifakın çöküşü...
31.07.2013
Siyasi intizam…
30.07.2013
Defterdeki yeni sayfa...
27.07.2013
Süreklilik…
26.07.2013
Kürtler ve Ortadoğu...
25.07.2013
Kürt sorununda yeni sayfalar…
24.07.2013
Kimlik, kuvvet, memleket…
23.07.2013
Hanefi Avcı 'meselesi'nin 'derin' anlamı
20.07.2013
YAŞ ve JİTEM
19.07.2013
Özgürlük, açık toplum ve AK Parti…
18.07.2013
Genç ve eksik sivillik…
17.07.2013
2013 Bahar krizi ve asker…
16.07.2013
Nereye koşuyoruz?
13.07.2013
Serzeniş ve uyarı…
12.07.2013
Krizden çıkış yolu: Anayasa paketi…
11.07.2013
Özgürlük ihtiyacı
10.07.2013
Cemaatler diyarında kördöğüşü
09.07.2013
Orada oryantalist fetva, burada ilke erozyonu…
06.07.2013
Tarla fareleri yuvalarından çıkarken
05.07.2013
Mısır'ın 27 Mayıs'ı…
04.07.2013
Sağ gelenek ve AK Parti...
03.07.2013
Kopuş ile komplo arasında
02.07.2013
Zora koşuyoruz…
29.06.2013
Hükümet ve süreç: Bir enstantane…
28.06.2013
Eski Türkiye'ye yeni çizik
27.06.2013
Barış süreci: İkinci start…
26.06.2013
Kürt meselesi demokrasi için 'can simidi' olmaya ilerlerken…
25.06.2013
Acil uyarı ihtiyacı ve fasit daire
22.06.2013
AK Parti, sorular, sorunlar ve parazitler…
21.06.2013
Bir demokrasi krizi olarak 'Gezi'
20.06.2013
Gençler, sırtına binenler, itip kakanlar…
19.06.2013
Kaza geliyorum diyor…
18.06.2013
Arı kovanına çomak sokmak: Çifte sorumsuzluk...
15.06.2013
Normalleşme…
14.06.2013
Soluk almak ile boğulmak arasında…
12.06.2013
Hala umut var mı?
11.06.2013
Sizi gördüm, sizi anladım diyebilmek…
08.06.2013
Sakinleşmek…
07.06.2013
AK Parti: Nereden nereye…
06.06.2013
Başbakan bekleniyor…
05.06.2013
Yangını kim, nasıl söndürecek?
04.06.2013
Büyüyen çığ ve Taksim'in neresindeyiz?
01.06.2013
Bu nasıl barış? Bu ne hoyratlık?
31.05.2013
Batı'dan Güneydoğu'ya: Bardak doluyor…
30.05.2013
Işık ile perde...
29.05.2013
Cemaat topluma karşı: Alkol, kürtaj, vs…
28.05.2013
Hoşgeldin Saren…
25.05.2013
Soluma...
24.05.2013
Anayasa ve milletvekillerinin tarihsel sorumluluğu…
23.05.2013
Anayasa bir matematik meselesi midir?
22.05.2013
Suriye'den kaçmak mümkün mü?
21.05.2013
Dağ ve devlet arasında bir ananın feryadı…
18.05.2013
CHP Avrupa'yı da dağıttı…
17.05.2013
Yazık ve ayıp: Milli hassasiyet cinayetleri…
16.05.2013
Millet, Bahçeli gibilerden davacı olacaktır...
15.05.2013
Masa sağlam ama eksik...
14.05.2013
Reyhanlı'nın perde arkası…
11.05.2013
Yeni cumhuriyetin eşiğinde: Siyasiler ve ağır sorumluluk
10.05.2013
Ulusalcılık virüsü…
09.05.2013
Hem barış hem demokrasi…
08.05.2013
DPI, İngiltere, İrlanda, Afrika…
07.05.2013
Evlat katilini affetmek mümkün mü?
04.05.2013
Güney Afrika'dan Kürt meselesine - 3
03.05.2013
Nelson Mandela'nın adası...
02.05.2013
Güney Afrika'dan Kürt meselesine (1)
01.05.2013
Harç ve tuğla…
30.04.2013
Batı illerinden barış selamı…
27.04.2013
Muktedir hükümet ve yeni dönem...
26.04.2013
Barış süreci şimdi başlıyor…
25.04.2013
Barış sürecinin kaybedenleri
24.04.2013
Karanlık bir kampanya ve sonrası…
23.04.2013
Kandan kına ve gürültü…
20.04.2013
CHP'nin yeni krizi: Kürt sorununun çözümü
19.04.2013
Türkiye'nin aradığı…
18.04.2013
Büyük Barış Yürüyüşü Ve bir milyon barış yürüyüşçüsünden biri olmak…
17.04.2013
Değişimde Kürt sarkacı…
16.04.2013
Erdoğan ve tarihi iddia: Milliyetçiliğin dönüşümü…
13.04.2013
Yeni siyasi kırılma…
12.04.2013
Şiddet ve devlet…
11.04.2013
AK Parti-BDP anayasasına doğru mu?
10.04.2013
İmralı-Ankara-Kandil hattında neredeyiz?
09.04.2013
Ölüm homurdanması ve ırkçı öfke…
03.04.2013
Akil Türkiye…
02.04.2013
'Geri çekilme krizi'nin arkasında ne var?
30.03.2013
Barış ve 'demokratik usul' meselesi
29.03.2013
Kürt sorunu: Direnç ve kritik eşik...
28.03.2013
Acil: Demokrat ittifakı…
27.03.2013
Ne oluyor Sayın Bahçeli? Kimi vuruyorsunuz? Kim ölüyor?
26.03.2013
AK Parti'nin başarı çizgisi tavan yaparken…
23.03.2013
Türkiye nereye gidiyor?
22.03.2013
Dev sayfa, beyaz sayfa….
21.03.2013
Barışa giden yolun neresindeyiz?
20.03.2013
Hasan Cemal…
19.03.2013
Ergenekon'da sona doğru…
16.03.2013
Kafataslarından demokratik bütünleşmeye…
15.03.2013
Mayınlar…
14.03.2013
Askeri kalıntılar, kalıntı ötesi tortular...
13.03.2013
Kürt sorununda siyasi fal…
12.03.2013
Bunları MGK'da söyleseydik, o gece ihtilal olurdu...
09.03.2013
Darbe, basın, iktidar…
08.03.2013
İktidar meselesi…
07.03.2013
Tek doğru, tek siyaset, tek yol ve demokrasi…
06.03.2013
Sabotaj, gazetecilik, ilke, fayda, vs…
05.03.2013
Gazeteci ve İmralı…
02.03.2013
O meşum gün: Onaltıncı yılında 28 Şubat'la hesaplaşmak…
01.03.2013
Öcalan, tutanaklar ve kriz…
28.02.2013
Kürt görüşmeleri ve resmin bütünü…
27.02.2013
Türkiye'nin Mengele'si…
26.02.2013
'İmralı'yı sadece 'bir yarım' dinler…'
23.02.2013
Kürt sorunu şemsiyesinde: Milliyetçilik ve anti-siyaset
22.02.2013
28 Şubat kazanı tekrar kaynarken…
21.02.2013
Fitne, zehir, haram, cani, şerefsiz…
20.02.2013
Demokrasi yanıt bekler…
19.02.2013
İç infazlar, karanlık ve Eşref Bitlis…
15.02.2013
Yargı paketi ne getirecek?
14.02.2013
Büyük karın ağrısı: CHP ve 'kentli' sol...
13.02.2013
Kürt, asker ve hukuk meselesi: Bardak dolarken…
12.02.2013
Doğru sefer eğri gemi…
09.02.2013
Saygun'dan Başbuğ'a, Şık'tan Avcı'ya: Gemi su alıyor…
08.02.2013
AK Parti yanlış yapıyor
07.02.2013
İmralı'yla müzakere ve iki tarz-ı siyaset…
06.02.2013
Maskaralık…
05.02.2013
Hanefi Avcı, ahlakın bam teli…
02.02.2013
Asım Eren'i, 49'lar olayını bilir misiniz Sayın Kılıçdaroğlu?
01.02.2013
Toplumsal alan daralırken...
31.01.2013
Bu CHP her iktidara lazım…
30.01.2013
Asker çığırtkanlığından Meclis kürsüsüne…
29.01.2013
Kuvvet komutanının istifasına nasıl bakmalı?
26.01.2013
Kürtlerin Ogün Samast'ı…
25.01.2013
Özgürlük ve demokrasiye dair sorulmayan sorular…
24.01.2013
Paris ve Gladyo..
23.01.2013
Siyaset, cinayet ve devlet arasında …
22.01.2013
Derin devlet oradan sırıtıyor…
19.01.2013
6 yıl sonra…
18.01.2013
Mehmet Ali Birand…
17.01.2013
Işık göründü, umutlu olun, yeter ki…
16.01.2013
Başbakan tanımladı: Barış süreci ve Kürt sorununda milat…
15.01.2013
Cesaret, siyaset ve hamle aşaması
12.01.2013
Barış ipi ortada kalmasın…
11.01.2013
Paris'te üç kadın suikasti…
10.01.2013
PKK'lının elini sıkmak meselesi...
09.01.2013
Balyoz'da zan altı: Yargı ve asker arasında…
05.01.2013
Ve müzakere başladı…
04.01.2013
Karadayı: Büyük balık…
03.01.2013
Kürt meselesinde yeni sayfa açılıyor mu?
02.01.2013
Avcı, Çiller, Susurluk, Ergenekon...
01.01.2013
2013'ün üç meselesi…
29.12.2012
2012: Bilanço…
28.12.2012
Öğrenciler mi? Rektörler mi?
27.12.2012
Güle güle Şerafettin Bey...
25.12.2012
Acil muhalefet ihtiyacı
22.12.2012
Şahsileşme…
21.12.2012
Örtülü ve özgürlükçü kuşağa selam olsun!
20.12.2012
Demokrasi hangi baharda gelecek?
19.12.2012
Hesaplaşma..
18.12.2012
Ergenekon, Taraf ve taraf olmak…
14.12.2012
Hatırlamak çok mu zor ya da zihni serbest bırakmak?
13.12.2012
Özgürlük, basın ve siyasi iktidar
12.12.2012
Mecbur bırakma siyaseti ile siyasi kopuş arasında…
11.12.2012
Kürt sorunu: İşin başındayız
08.12.2012
Edepsizlik kelimesi yetmiyor tanımlamaya..
07.12.2012
Masal ve demokrasi
06.12.2012
Çatlama tehlikesi ve AK Parti
05.12.2012
Türkiye'yi yönetenler, dünü 'Unutmayın'…
04.12.2012
Cengiz Çandar, Kürtler ve diğerleri..
30.11.2012
Bu ne ahlak bu ne ordu!
29.11.2012
Vah ki vah…
28.11.2012
Bu ne zihniyetmiş böyle..
27.11.2012
Kanuni ve Erdoğan..
24.11.2012
Asker ve suçla yüzleşme..
23.11.2012
Siyasetçiye kalkan parmak
22.11.2012
Kürt meselesinde otoriter dönüşüm...
21.11.2012
Kürtsüz Kürt sorunu
20.11.2012
Eni sonu müzakere..
17.11.2012
Efendi kim?
16.11.2012
Kesik baş…
15.11.2012
Tayyip Erdoğan neden başkanlık sistemini istiyor?
14.11.2012
AK Parti nereden nereye?
13.11.2012
AK Parti'nin yarını var mı?
10.11.2012
Şaka mıydı 27 Nisan?
09.11.2012
Türkler, Kürtler.
08.11.2012
Siyasi pornografi..
07.11.2012
Bir düşün Sırrı Sakık…
06.11.2012
Savaş zayiatı…
03.11.2012
Meclisin tüm Kürt milletvekillerine…
02.11.2012
Vebal…
01.11.2012
Oruç, ölüm, siyaset…
31.10.2012
Siyasetin sopası?
30.10.2012
Asker çağrısı ve cop arasında 'siyasi epilepsi'...
27.10.2012
Ölümcül bir konu ve bir uyarı, tekrar...
26.10.2012
Gazetecilik ve AK Parti..
25.10.2012
Bayram ve bellek: Karanlık ve aydınlık arasında
24.10.2012
Aramızdaki işkenceciler ve katiller
23.10.2012
AK Parti ve seçkinleri?
20.10.2012
Müzakere zamanı
19.10.2012
Kürtlerle müzakere sayfası açılıyor mu?
18.10.2012
Tek doğru yok...
17.10.2012
Kibir...
16.10.2012
Bu toplum fazlasını hakediyor
13.10.2012
Bir arpa boyu...
12.10.2012
Suriye uçağı ve gerginlikte risk dönemi
11.10.2012
Kürt sorunu: Çıkmaz sokak
10.10.2012
Yaşayan boyutlarıyla 28 Şubat (2)
09.10.2012
28 Şubat'ı yeniden okumak(1): Unutulmaması gerekenler
06.10.2012
Türk dış politikasının terazisi...
05.10.2012
Çalanlar savaş tamtamları mı?
04.10.2012
28 Şubat'ta kim kimdir?
03.10.2012
Başkan Erdoğan'a doğru tam 'gaz'...
02.10.2012
AK Parti'de neler oluyor?
28.09.2012
AK Parti'nin 10. yılında Türkiye
27.09.2012
AK Parti kongresinin önemi ve anlamı
26.09.2012
Balyoz: Bir devrin ve neslin sonu...
25.09.2012
Balyoz analizi...
22.09.2012
Balyoz gibi kararlar?
21.09.2012
PKK öldürürken Türkiye'nin geleceği...
20.09.2012
Değişim 'oyunları'
19.09.2012
Türkiye üç diyar...
18.09.2012
Cemal Paşa ve Hasan Cemal...
15.09.2012
Sorgulama vakti...
14.09.2012
Rota: Çankaya
13.09.2012
Az, biraz ahlak...
12.09.2012
Bu böyle gitmez...
11.09.2012
AK Parti basın savaşları ve üç safhası...
08.09.2012
Şiddet yangını
07.09.2012
Dokunulmazlıklar el yakar
06.09.2012
Uyarıyorum...
05.09.2012
Kürtler ve Türklerin karşı karşıya bulunduğu durum...
04.09.2012
Nuseyriler, Esat ve Hatay...
01.09.2012
Nefret...
31.08.2012
Kürt sorununu çözmek zorlaşırken...
30.08.2012
Savaş siyasetçileri, şiddet ve aydınlar...
29.08.2012
Eller birbirine değmeli...
28.08.2012
Kürt sorununda yeni safha...
25.08.2012
Kürtlerin şiddeti...
24.08.2012
İsyan ve siyaset...
23.08.2012
Kandan beslenenler...
02.08.2012
Suriye ve Kürt sorunu
28.07.2012
CHP kurultayı gerçekten değişim mesajları verdi mi?
27.07.2012
Bilanço...
26.07.2012
Tutuklu askerler, YAŞ, yeni dönem...
25.07.2012
Tahammül...
24.07.2012
Türkiye için uyarı levhası...
22.07.2012
Lider merkezli rejim değişikliği
21.07.2012
Büyük paradoksa doğru: Türkiye, AK Parti, CHP ve diğerleri
20.07.2012
AK Parti makası açıyor
19.07.2012
"Zihniyet oyunu", İdris Naim Şahin ve siyasi sahne
18.07.2012
Numan Kurtulmuş meselesi ve AK Parti'nin yeni stratejisi
17.07.2012
Erdoğan Kürt sorununu gerçekten çözebilir mi?
14.07.2012
Ersanlı'nın tahliyesi ve anlamı
13.07.2012
JİTEM ve gelecek...
12.07.2012
Büşra'dan geçmişe...
11.07.2012
Kan kokusu ve adalet
10.07.2012
Davutoğlu, Ersanlı, El Beşir ve Esad
09.07.2012
Siyasi alan daralmamalı…
07.07.2012
Karşılarında 1915'te hiç bir şey olmamış diyen bir dışişleri bakanı yok
06.07.2012
'Benim vicdanım rahat' diyor Davutoğlu...
05.07.2012
Sarı Levent'ler ve Genelkurmay'ın sorumluluğu...
03.07.2012
Yüzleşme, arınma ve ordu
01.07.2012
DPI nedir? Milletvekilleri ve gazeteciler Galler’de ne yapıyor?
30.06.2012
Anter'in katili yaşlanmış mı?
29.06.2012
Altımızı oyan hangisi? KCK mı, KCK operasyonları mı?
28.06.2012
Neşter zamanı...
27.06.2012
Suriye krizi hangi temellere dayanıyor?
26.06.2012
Savaş tehlikesi ve karanlık kampanya hakkında...
24.06.2012
Kürt sorunu çözülebilir mi?
23.06.2012
Özgürlük düşmanlığı ve zihniyet
22.06.2012
Çözüm: Kayıtsız koşulsuz siyaset...
22.06.2012
'Azgın Kürtler' ve 'Azgın Türkler'
20.06.2012
İrili ufaklı savaş köpekleri
19.06.2012
Yeni bir siyasi parti...
16.06.2012
Demirel darbe komisyonu önünde ne anlatmış olabilir?
15.06.2012
Savcı ve hakimlerin yer değiştirmesinin anlamı
14.06.2012
Hükümetin Kürt politikası değişti mi?
13.06.2012
İktidar mücadelesi mi yoksa siyasi düzeltme mi?
12.06.2012
Çiller dönemi cinayetleri...
09.06.2012
Bir inanç kavgası öyküsü: Kan iftirası
08.06.2012
Kürt sorununda madalyonun unutulan öte yüzü...
07.06.2012
Türkiye'nin yeni düzeni...
06.06.2012
Nereye gidiyoruz: 4 soru, bir analiz...
05.06.2012
Yeni Türkiye'de kürtaj ve dindar
03.06.2012
Bu ülkeyi kim yönetecek, nasıl yönetecek?
02.06.2012
Kürtaj, güç, gelenek ve siyaset
01.06.2012
28 Şubat'ta son hamle mi?
31.05.2012
Şaha kalkan ahlak, AK Parti ve demokrasi
30.05.2012
Bir AK Parti analizi: Toplum ve üç paradoks..
29.05.2012
Bir AK Parti analizi: Siyaset (1)
28.05.2012
Çocuk, terör ve gelecek...
26.05.2012
Küçük Robespierre'ler ve oyunları
25.05.2012
Bakan ve hükümeti
24.05.2012
İdris Naim Şahin: İnciler mi, itiraflar mı?
23.05.2012
Bizi de mi tutuklayacaktınız?
22.05.2012
Basından fışkıran şiddet
19.05.2012
Darbe ve azim…
18.05.2012
Cemaat, Fenerbahçe, siyaset, şiddet, futbol
17.05.2012
Silah ateş alıyor...
16.05.2012
Toplum darbe meselesini aştı mı?
15.05.2012
Şike, şampiyonluk, GS, FB, diğerleri
13.05.2012
İki farklı asker…
12.05.2012
Solun şiddetle hesaplaşması
11.05.2012
Asker askere karşı...
10.05.2012
Asker sivil ilişkisinden kesitler
09.05.2012
Anayasa nasıl yapılacak?
08.05.2012
Sarkozy'in düşüşü...
06.05.2012
Neden bir 28 Şubat yaşandı bu ülkede?
05.05.2012
Türkiye'nin yolu...
04.05.2012
Asker neden konuştu?
03.05.2012
Yeni Türkiye'nin doğum belgesi...
02.05.2012
Ahmaklık ve ahlaksızlık
01.05.2012
Zibidiler...
29.04.2012
Askerin millete özür borcu var
28.04.2012
28 Şubat: Basın meselesi (1)
27.04.2012
Psikolojik harekatlar: Önce asker (2)
26.04.2012
İşte 28 Şubat fişleri ve suçlar: Önce asker (1)
25.04.2012
Karanlık geçmiş...
22.04.2012
İnce ayarcılara hukuki ayar…
21.04.2012
Ahır ve ibadethane...
20.04.2012
28 Şubat: Kim nasıl hesap vermeli?
14.04.2012
12 Eylül ve arta kalanlar…
13.04.2012
Sonunda 28 Şubat...
12.04.2012
Tantan'a açıklama
11.04.2012
EMASYA'dan Jandarma'ya...
10.04.2012
Pimi çekilmiş el bombası: Jandarma
08.04.2012
Asker meselesinde yeni virajlar
07.04.2012
Derin Tarih...
06.04.2012
Bir iddianame felaketi: KCK
05.04.2012
12 Eylül kimi mağdur etti? Nasıl yargılanmalı?
04.04.2012
Hesap sorma anı yaklaşıyor
03.04.2012
Yeni dönemin şifreleri
01.04.2012
Bir zamanlar Kemalizm...
31.03.2012
Güzergah belli ama hava sisli
30.03.2012
Gazete 'kapanacak'
29.03.2012
Kürt sorununun yeni üssü Suriye mi?
28.03.2012
Hükümetin Kürt ufku
25.03.2012
Yeşil, JİTEM, derinlik...
24.03.2012
Demokrat ile otokrat
23.03.2012
Ataerkil siyaset krizi ve kurucu şiddet
22.03.2012
Sürekli baskı, sürekli isyan...
21.03.2012
Kanlı Nevruz
20.03.2012
Yazık...
18.03.2012
15 yıl sonra neredeyiz?
17.03.2012
Yeni siyasi denge...
16.03.2012
İşte budur...
15.03.2012
Algı boşluğu
14.03.2012
Tahliyelerin siyasi anlamı...
13.03.2012
Kirli devrimler... Sorunlu temizlikler...
10.03.2012
28 Şubat'ta askeri unutuyor muyuz?
09.03.2012
Oksijensizlik...
08.03.2012
Basının tutkusu ya da siyaset yerine istihbarat...
07.03.2012
Dev sorun: Jandarma...
06.03.2012
28 Şubatçılara ne olacak?
05.03.2012
MİT krizi ve Dink raporu…
03.03.2012
Askeri müdahale dağarcığı
02.03.2012
Türkiye nereye gidiyor?
01.03.2012
28 Şubat'ta basın ve utanç
29.02.2012
Hocalı katliamı, Bakan, Silivri...
28.02.2012
15. yılında 28 Şubat ve İslami kesim...
27.02.2012
Şike davası, Türkiye ve temizlik meseleleri
25.02.2012
Son nokta...
24.02.2012
Onlar kendilerini bilirler...
23.02.2012
Bu krizin "iyi" ve "kötü" adamları...
22.02.2012
Demokratikleşme ve tasfiye
21.02.2012
Dink davası "sil baştan"...
20.02.2012
Eski bir tartışma: Gelecek nesil ateist mi olsun, yoksa dindar mı?
18.02.2012
Kürt sorunu unutulmaya yüz tutarken...
17.02.2012
Bu noktaya nasıl gelindi?
16.02.2012
Krizde son durum?
15.02.2012
Krizin üstü örtülüyor mu?
14.02.2012
Sivri uç, tasfiye ve tedbir...
10.02.2012
İktidar kavgasının kökleri...
09.02.2012
Büyük kavga: Fidan'a davet... Bardağı taşıran son damla
08.02.2012
Siyasi ahmaklık...
07.02.2012
Kürt sorunu neden çözülmüyor?
07.02.2012
27 Nisan soruşturmasının hayati önemi
04.02.2012
Hükümet, Ramazan Akyürek, Hrant Dink...
03.02.2012
Büyükanıt adliyeye...
02.02.2012
Cinayet ve kan izi...
01.02.2012
Müslüman, asker ve Kürt...
31.01.2012
Silahları gömmek...
31.01.2012
Kemikler, askerler, süpürgeler…
28.01.2012
Basın özgür olmazsa...
27.01.2012
Tutuklular...
26.01.2012
Kürt kemikleri ve asker meselesi
25.01.2012
Kafatasları...
24.01.2012
Nefret...
21.01.2012
Utanmazlığın dibi yok...
20.01.2012
Uzun ve hüzünlü bir yürüyüş...
18.01.2012
İkinci cinayet zamanı
17.01.2012
Hrant'a sözüm var...
15.01.2012
Neden otoriterleşiyoruz? (2)
13.01.2012
Neden otoriterleşiyoruz? (1)
12.01.2012
Asker nerede hata yaptı?
11.01.2012
Samast cinayet yerinde yalnız değildi...
10.01.2012
Hukuk Başbuğ'a da lazım oldu...
07.01.2012
Darbe karşıtları ve darbe yanlıları
06.01.2012
Oslo sürecinden Uludere'ye nasıl gelindi?
05.01.2012
Yazık bu iş daha çok kan kaldıracak...
04.01.2012
Ordu yargılanırken: Evren ve Başbuğ
03.01.2012
Siyasi sahne 2024'e kadar "kapalı gişe"...
03.01.2012
Demokratik olgunluk 1915’i çözer mi?
31.12.2011
Yapış yapış kan
30.12.2011
35 ölü: Şehit mi, zayiat mı, terör mü?
29.12.2011
Sertleşme hız mı kesiyor?
28.12.2011
Marangozun tornasında 2011...
27.12.2011
İçişleri Bakanı "bir marangoz hatası" mı?
24.12.2011
1915'i ne yapmalıyız?
23.12.2011
İktidar yıpranması
22.12.2011
Yasayla soykırım yapmak
21.12.2011
Soykırım ve yasa
20.12.2011
Onları kim öldürdü, neden, nasıl öldürdü?
16.12.2011
İnsanı boğmak, siyaseti boğmak, düşünceyi boğmak
15.12.2011
Yarı temiz yarı kirli beden
14.12.2011
İyimser gözle Kürt sorunu
13.12.2011
CHP’nin hafızası, Alevilerin belleği ve arınma
10.12.2011
Dersim, Susurluk, Eymür, Ağar...
09.12.2011
Hasta olmak ve düşünmek
08.12.2011
Susurluk ve Kürt meselesi...
07.12.2011
Yeniden açılan dosya: Susurluk
06.12.2011
MİT Müsteşarı'na bir soru...
05.12.2011
Dersim, özür ve bu toplum…
03.12.2011
Dönme dolap...
02.12.2011
Neden otoriteriz?
01.12.2011
Kürt meselesi için dersler...
30.11.2011
Eşikte siyaset...
29.11.2011
Dublin'e Kürt sorunu çıkarması...
26.11.2011
CHP'liler konuşuyor...
25.11.2011
Özür ve itiraf...
24.11.2011
Kaşık yöntemi...
23.11.2011
Vicdani red'e red...
22.11.2011
CHP'nin aczi..
21.11.2011
Derin sorun silahla nasıl çözülecek?
19.11.2011
Asli soruyu unutmamak!
18.11.2011
Zaman ile siyaset...
17.11.2011
Yeni dönem, yeni AK Parti... (2)
16.11.2011
Yeni dönem, yeni AK Parti... (1)
15.11.2011
Zihinlerdeki Kürt sorunu...
11.11.2011
Hava bulutlu...
10.11.2011
Refleks...
09.11.2011
Demokrasinin çakıllı yolları
08.11.2011
Olsa ne mahzuru var?
05.11.2011
Pürüzler...
04.11.2011
İdris Naim Şahin, Faruk Sükan, Milli Cephe, sağcılık ve gerisi...
02.11.2011
Başbakan'a açık mektup...
01.11.2011
Özgürlüklerin infazı
29.10.2011
Siyasete sıra ne zaman gelecek?
28.10.2011
Devletin yeni Kürt stratejisi
27.10.2011
Hangi Türkiye?
26.10.2011
Hangi Türkiye?
25.10.2011
Askeri kamplardan çıkabilsek...
22.10.2011
Zaman herkesi ezer, iktidarı da...
21.10.2011
İktidar dikkat etmeli...
20.10.2011
Öldüren örgüt...
19.10.2011
Pislik...
18.10.2011
Batı "Tahrir" olurken, biz?
15.10.2011
Şener, Şık, Kürt milletvekileri, AB ve demokrasi...
14.10.2011
Medya bohçasında şiddet
13.10.2011
Karanlıktaki cinayetler
11.10.2011
Tekrar rahip cinayeti
07.10.2011
KCK ve siyasi perde arkası...
06.10.2011
Siyasi spazm...
05.10.2011
Hasan Cemal ve Kürt meselesi...
04.10.2011
PKK'yla masaya oturulmalı mı?
01.10.2011
Hayata dönüş...
30.09.2011
Yazıcıoğlu ve jandarma...
29.09.2011
BDP Meclis'te, şimdi kan durur mu?
28.09.2011
Şerafettin Elçi'ye takla attırmak...
27.09.2011
Savaş çığırtkanları...
24.09.2011
Sivil hayatı ve pazarlık...
23.09.2011
Yeni Türkiye'nin serancamı
22.09.2011
Milliyetçilik üreten şiddet
21.09.2011
Yazıcıoğlu cinayeti mi?
20.09.2011
Türkiye yeniden kurulurken...
17.09.2011
Zihindeki asker
16.09.2011
Gelane... Hablo... Holane
15.09.2011
Şiddet müzakere aracı olunca...
14.09.2011
Hrant'ın arkadaşlarından Başbakan'a mektup...
13.09.2011
Kurucu şiddet var mıdır?
12.09.2011
Bu bir demokrasi meselesiydi...
10.09.2011
Talan...
09.09.2011
Ucuz aydınlar, zor sorunlar, kırılgan siyaset...
08.09.2011
Aydının şiddetle sınavı...
07.09.2011
Hak ve itibar iadesi...
06.09.2011
İsrail krizinin görülmeyen yüzü...
03.09.2011
Koşaner'i unutmamak ya da hatırlamak
02.09.2011
Yeni dönemin ilk sinyalleri...
30.08.2011
Zaaf ve itiraf: Ordunun serencamı
22.08.2011
Can alan örgüt ve tutsak Kürt sorunu...
21.08.2011
Şûra ayının getirdikleri...
01.08.2011
İstifaların anlamı ve yarını: Pek iyi...
30.07.2011
Eşkıya, örgüt, devlet
29.07.2011
Asiler ve asker...
28.07.2011
Parlamentoda bir terörist...
27.07.2011
Bisiklete binersen pedalı çevir, yoksa düşersin...
26.07.2011
Kürt sorununun çözümü için modeller
23.07.2011
Kürt sorununun çözüm formülü tek mi?
22.07.2011
İyi çocuk Ali ve ağabeyi Yaşar...
21.07.2011
Madalyonun öte yüzü: Asayişçilik...
20.07.2011
Zihinler de dağdan ovaya inse...
19.07.2011
Sınır: Şiddet...
16.07.2011
Sorumlu: Kürt siyasi hareketi...
14.07.2011
Son kağıttan kuleler...
13.07.2011
Tam siyaset koşulları
12.07.2011
Değişmek...
09.07.2011
Öcalan sahnede...
08.07.2011
Eldeki kızlar bunlar...
07.07.2011
Siyasi ışıltılar...
06.07.2011
Bahçeli ne derse desin...
02.07.2011
Kriz nasıl çözülür?
01.07.2011
Krizler bazen anlamlıdır...
30.06.2011
Sorunları demokrat olmak çözer...
29.06.2011
CHP firarda...
28.06.2011
Kürtler ve dağ...
25.06.2011
Tercih zamanı: Hangi AK Parti?
24.06.2011
Ölüm ile doğum arasında siyaset...
23.06.2011
Komplo ve savaş kokusu...
22.06.2011
Kürtler ve milliyetçilik
21.06.2011
CHP'lilere mektup...
18.06.2011
Asker toprak altında kaldı...
17.06.2011
Türkiye dönüşüyor ya CHP?
16.06.2011
Kürt sorunu kimin işi?
14.06.2011
Türkiye'nin yeni resmi
11.06.2011
MHP barajı, AK Parti 330'u geçerse...
10.06.2011
Yeni CHP ha! Hadi oradan...
09.06.2011
Kadın mı kız mı, demokrat mı otoriter mi ya da Türk hastalığı...
08.06.2011
Seçimlere az kaldı: Nereye koşuyoruz?
07.06.2011
Cesetler...
04.06.2011
Başbakan jandarma hakkında ne düşünüyor acaba?
02.06.2011
Kim daha demokrat: AK Parti mi CHP mi BDP mi?
01.06.2011
Yeni dönemde yeni Türkiye ve yeni tartışmalar zamanı...
01.06.2011
Asker, AK Parti, CHP...
28.05.2011
Kritik sorular...
27.05.2011
Tek muhatap olarak AK Parti
26.05.2011
Kürt savaşı mı Kürt siyaseti mi?
24.05.2011
MHP'de yaşananlar ve perde arkası
21.05.2011
Kara kutu...
20.05.2011
Alan ve Çölaşan ya da asker gazeteci...
19.05.2011
Askere "leş" toplatmayan generaller iş başında
18.05.2011
Türkiye'deki hangi demokrasi?
17.05.2011
Seçmen gözüyle...
14.05.2011
Bu siyasi partilerle hangi anayasa?
13.05.2011
Bağcı dövme...
12.05.2011
Kürtlere özerklik...
11.05.2011
Madalyonun öte yüzü ve eski taslar...
07.05.2011
Erbakan'dan Erdoğan'a
06.05.2011
Kastamonu saldırısı ya da BDP...
05.05.2011
İşin henüz başındayız...
04.05.2011
MHP ve taş devri değerleri...
30.04.2011
Asker ve anayasa...
29.04.2011
Solculuk değişmeden asla...
27.04.2011
Yeni anayasayı kim hazırlayacak?
26.04.2011
Bir zamandan diğerine hissetmek
23.04.2011
24 Nisan dedikleri...
22.04.2011
Üniversitedeki ayıp...
21.04.2011
YSK krizi çözülürken siyasi manzara...
20.04.2011
Siyasi karartma kararı...
19.04.2011
Militarist-ulusalcı batak...
16.04.2011
En nihayet: Diyarbakır ve cezaevi...
15.04.2011
Ergenekon, Avcı ve devrimci karargâh...
13.04.2011
Adaylar ve partiler için 'yorum rehberi'...
12.04.2011
Partiler ve adayları İlk bilanço: CHP ve Ergenekon...
09.04.2011
En kritik hafta sonu...
08.04.2011
Asker meselesi ve asker parası...
07.04.2011
Malatyalı episkopos ve Erzurumlu köylü...
06.04.2011
Cinayetler, komplolar, misyonerlik...
05.04.2011
Aleviler...
02.04.2011
Açık topluma doğru Türkiye...
01.04.2011
Ergenekon süreci nereye gidecek?
31.03.2011
Zekeriya Öz neden görevden alındı?
30.03.2011
Ergenekon'un gerçek izleri...
29.03.2011
Böyle mi devam edeceğiz?
26.03.2011
Ergenekon, yargı ve toplum...
25.03.2011
Şık'ın basılmamış kitabıyla işlediği suç!
24.03.2011
Anayasa, asabiyet ve biz...
23.03.2011
Libya: Kırk katır mı kırk satır mı?
22.03.2011
Libya'daki derin bombalar...
19.03.2011
Malatya düğümü çözülürken...
18.03.2011
Ergenekon'u hukuki raya oturtmak...
17.03.2011
Kürtler çözüm istiyor mu?
16.03.2011
Dedim ki eyvah!
15.03.2011
Asker AK Parti'ye iktidarı verdi mi?
12.03.2011
Demokrat...
11.03.2011
Suç, gazeteci, etik ve siyaset...
10.03.2011
Şirvanlar, Beşikçiler, ölüm ve hayat...
09.03.2011
Ergenekon'u "okumak" meselesi...
08.03.2011
Özgürlük eksikliği: Gazetecilerden kadınlara...
07.03.2011
Gül: 28 Şubat'ta hatamız devleti tanımamaktı
05.03.2011
Gül: 28 Şubat'ta hatamız devleti tanımamaktı
04.03.2011
Ahmet Şık ve Nedim Şener: Hangi Ergenekon?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive