Ali TürerBookmark and Share

SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI!


22.6.2018 - Bu Yazı 705 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Sâtı El Hüsri (1880-1968) özellikle İstanbul Darülmuallimin müdürlüğü yaptığı 1909-1913 yılları arasında pedagoji, öğretmen yetiştirme, okul öncesi eğitim boyutlarında; Türkiye’de eğitimin modernleşmesine eşsiz katkılarda bulunmuş bir eğitimcimizdir.

Yemen’in başkenti San’a’da Mülkiye Mektebinden 1900’de mezun olur. II. Meşrutiyettin ilanından sonra kendini tamamen eğitim ve öğretim faaliyetlerine verir. II. Meşrutiyet yıllarında başta “Yeni Mektep”, “Muallim” (kendi çıkardığı dergidir) olmak üzere pek çok dergide Ziya Gökalp, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mustafa Şekip Tunç’la girdiği tartışmalarla Modern Eğitim Düşüncesi'nin gelişimine çok önemli katkılarda bulunur. Bu bakımdan Türk düşünce tarihinde bilimsel, objektif ve ciddi tartışmanın da öncüsüdür. (Binbaşıoğlu,1982:147)

En önemli yapıtı Fenn-i Terbiye (Bilimsel Eğitim), Selim Sabit Efendinin Rehnüma-i Mualliminin’den (Öğretmenlere Rehber) kitabından sonra pedogoji alanında yazılmış ikinci eserdir.

Sâtı Bey Herbert Spencer’in (1820-1903) “Biyolojik Materyalist” olarak nitelendirilen görüşlerinden etkilenir. Herbert Spencer göre toplum da insan organizması gibi büyür, gelişir. Spencer’e göre eğitim, hem zihinsel hem töresel hem de bedensel olarak bireyi yaşama hazırlamalıdır. Öğretmen öğrencilere olanaklar ölçüsünde az telkinde bulunmalı, az şeyler söylemeli, fakat çok şey buldurmalıdır.(Ülken, 19617: 87-88)

Sâti Bey de toplumların organizmalar gibi geliştiğini düşünür. Organizmanın temeli nasıl hücre ise, toplumun temeli de bireydir, bireyin şuurudur. Birey sağlıklı geliştiği, iyi yetiştiği ölçüde toplum da o oranda sağlıklı ve iyi olacaktır. Sâti Bey’e göre eğitim, bireyin özel yeteneklerini köreltmeden genel yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamalıdır. (Akyüz, 129-130)

 Ona göreeğitim hem ruhsal hem de bireysel bir olaydır. Eğitim, insanın bütün güç ve yeteneklerini hem kendinin hem de toplumun mutluluğuna dayanak olacak biçimde geliştirmelidir.

Sati Bey, düşünce ile duyguyu birbirinden, her ikisini eylem ve iradeden ayrı şeyler olarak görmez. Fikrin de duygunun da bilimin de ahlak üzerinde önemli etkisi vardır. Sâti Bey’in düşüncesine göre insanda geliştirilmesi gereken bütün güçler birbirlerini desteklerler. Birindeki zayıflık diğerlerine de yansır. Öyleyse insandaki bütün güçlerin birlikte geliştirilmesi gerekmektedir.

Sâti Bey insanın yeteneklerinden yola çıkılmasını, bireyin fikri, bedeni, ahlaki, estetik, zihinsel güç ve yeteneklerinin iş içinde ve dengeli biçimde geliştirilmesini savunur. Bu yüzden okullarda oyun ve elişi derslerinin önemi üzerinde ayrıca durur. Fakat “Hayatın yemekle sürdürüldüğüne bakarak yemeği hayatın amacı saymak nasıl yanlışsa üretici yetiştirmeyi eğitimin gayesi saymak da yanlıştır”.

Sâti Bey’in düşüncesinde din ve ahlak eğitimi her şeyden önce bir vicdan eğitimidir. O, ahlaki yaptırımları “insanı, kendini herkesten çok güvende hissettiği halde bile kötülük yapmaktan uzak tutan vicdan”da arar. Sâtı Bey, yakın arkadaşı Tevfik Fikret’le birlikte, dini yaptırımlara dayanan dini ahlak yerine insanlık vicdanına dayanan laik ahlakı savunur.

Sâti Bey, etnik kültür temelinde siyasal birlik arayışına da karşıdır. Ona göre siyasi birlik; ortak coğrafyada, ortak bir din bağı ve ortak tarihsel gelenek etrafında korunabilir. Dini değerler vicdan eğitimiyle bireylere taşınabilirse millet oluşun alt yapısı eğitim yoluyla hazırlanmış olacaktır. Milli birliğin sağlanmasında ilkokullara önemli bir rol biçer.

Sâti Bey’e göre eğitim bireyde fikri, ahlaki, iradi, bedeni güçlerin dengeli biçimde geliştirilmesidir.Aşırılığa kaçmayan dengeli, uzlaştırıcı bir eğitim anlayışını savunur. Sati Bey’in bu yaklaşımı 1973 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel Kanununda “Milli Eğitimin Amaçları”nda kendine yer bulmuştur.

Sati Bey’e göre Eğitim Programı şu üç bilgi grubunu içermelidir: Milli ve dini içerik, bilimsel içerik ve insanın girişimci olmasını sağlayacak mesleki uzmanlık eğitimiyle ilgili içerik. Programları uygularken şu noktalara dikkat edilmelidir.( Sati Bey, 1917: 32-41)

1. Eğitimde araştırma yöntem ve tekniklerine önem verilmelidir.

2. Teorikle pratik birleştirilmeli, eğitimde kalite arttırılmalıdır.

3. Çocuğun yeteneklerini ve ruhi melekelerini geliştirmeye özel bir önem verilmelidir.

Sâti Bey okul reformu konusunda Emrullah Efendi’nin tersine ilköğretim okulundan başlanması gerektiğini savunur. Ona göre ağırlıklı olarak ilköğretim eğitici, ortaöğretim öğretici, meslek okulları ise iş içinde eğitici karakterde olmalıdır. Üniversite ve uzmanlık eğitimi, girişimci insanı yetiştirmeye yönelmelidir.

Sâti Bey İstanbul Darülmuallimin Müdürlüğü (1910-1913) sırasında düşüncelerini hayata geçirmeye çalışır. Türkiye’de çağdaş anlamda öğretmen yetiştirmenin temellerini atar. Öğretmen yetiştirmeye, Pedagojiye katkıları şöyle özetlenebilir:

  • Öğretmen okulunun programlarına Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri (Eğitim Psikolojisi, Öğretim Yöntemleri vb.) onun zamanında kalıcı olarak girer.
  • Öğretmenleri iş içinde yetiştirmek için Öğretmen Okulu bünyesinde tatbikat okulu kurar.
  • Önce öğretmen okulu programlarına daha sonra ilköğretim okullarına Beden Eğitimi ve Çocuk Müziği, Resim, Elişi, Beden Eğitimi dersleri onun zamanında girer.
  • Her yıl öğretmen okulu kongresi düzenler. Sahadaki öğretmenlerin deneyimlerinden öğretmen adaylarının yararlanmalarını sağlar.
  • Ülkedeki öğretmen okulları arasında koordinasyon, ortak tutum oluşturmaya çalışır.
  • Çocuk eğitimi ve çocuğun zihinsel pedagojik gelişimi konusunda öğretmenlerin bilgi ve deneyim sahibi olmalarına özel önem verir.
  • Öğretimde oyunu, çocuk şarkılarını ve çocuk edebiyatını kullanabilecek öğretmeni yetiştirmeyi amaçlar.
  • Öğrencilerin tarihsel yapılara, camilere, müzelere, fabrikalara geziler yapmalarını destekler.  Öğretmen okulu bünyesinde kütüphane, müze kurar, okula ait bir dergi çıkarır.
  • Öğretmen okulunda seçkin bir öğretim kadrosu oluşturur.(Binbaşıoğlu,1982:141)

İnsandaki gizil güç ve yeteneklerin geliştirilmesine önem veren özelliği nedeniyle Sâti Bey’in eğitim düşüncesi dini içerikli bilgi kalıplarını dogmatik yaklaşımla çocuğa ezberletmeye çalışan kendinden önceki düşüncelerden önemli bir kopuşu ifade eder. Sâti Bey’in İslâm düşüncesinin dönemine uygun çağdaş bir yorumundan yola çıktığı söylenebilir.

Sati Bey’in 1915’te “Yeni Mektep” adlı özel bir anaokulu ve ilkokul ile anaokulu öğretmeni yetiştiren bir de “Darülmürebbiyat” açtığını da verdiği hizmetler arasına ekleyelim. (Ergün,1987:4-19)

Satı Bey Arap asıllıdır. Zamanın rüzgârı Türkçülüğün yelkenlerini şişirmekte kararlıdır. Sati Bey eğitimine büyük emek verdiği ülkemizden 1919’dan sonra ayrılmak zorunda kalır. Daha doğru ifadeyle Türkiye’de toplumsal dönüşümde belirleyici elit kadro, Sati Bey gibi bir değeri elinde tutmayı beceremez, pek çok başka değerde olduğu gibi. Sati Bey Irak’ta, Suriye’de eğitim sistemlerine katkıda bulunmaya devam eder.

Sati El Hüsri ülkemizde yalnızca Öğretmen yetiştirmeye, modern eğitimin gelişimine eşsiz katkılarda bulunmakla kalmamış; eğitim anlayışımızın çağdaşlaşma yolunda gelişebilmesi için çok değerli bazı ipuçları da ortaya koymuştur.

Peki, biz bu ipuçlarını yüz yıl sonra bugün kullanabilecek olgunluğa erişebildik mi? İşte bu tartışılır!

KAYNAKLAR

Binbaşıoğlu, Cavit. Eğitim Düşüncesi Tarihi. Ankara: Binbaşıoğlu yayınları, 1982.

Hüseyin Akyüz, Eğitim Sosyolojisinin Temel Kavram ve Alanları Üzerine Bir Araştırma İstanbul: M.E.B Basımevi, 1991.

Hilmi Ziya Ülken, Eğitim Felsefesi İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1967.

Mustafa Ergün. Sati Bey’in Hayatı Türk Eğitimine Hizmetleri. İnönü Ün. Sosyal Bilimler Dergisi. Sayı1, 1987.

M.Sâti.lim ve Ahlak, Terbiye Mecmuası, yıl 1,sayı 1 (Ocak 1333)

M.Sati. Fenn-i Terbiye, 2. Basım, 1911.

M.Sâti.Vatan İçin:Beş konferans İstanbul: Kader Matbaası,1913.

M.Sâti, Ma’şeri Vicdan Hakkında Muallim Dergisi, c.1 (İstanbul: 1915)

Nafi Atuf, Türkiye Maarifi Hakkında Bir Deneme. Muallim Ahmet Halit Kitaphanesi, Milliyet Matbaası, 1932.

 

M.Sâti, Terbiye Hakkında Bir Kaç Mülahaza, Terbiye Mecbuası, c. 1, (İstanbul: 1917)

.

Facebook Yorumları

Kod8
28.12.2018
TOPLUMUN YENİ YIL HEDİYESİ SAVAŞ MI OLACAK!
10.12.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2)
26.11.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR?
13.11.2018
GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT?
5.11.2018
MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE!
14.10.2018
BEKA SORUNU!
14.9.2018
KARMA EĞİTİM İLKESİNE ALTERNATİF OLUŞTURMAK DEMOKRATİK GÖREV OLABİLİR Mİ?
10.9.2018
PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! (DİKİLİ ÖRNEĞİ)
19.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2)
13.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1)
2.7.2018
EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE
22.6.2018
SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI!
10.6.2018
ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM!
3.6.2018
EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU!
30.4.2018
CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR!
3.4.2018
TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ?
28.12.2017
2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ!
12.12.2017
PARASI OLANA EĞİTİM VE SAĞLIK/ BAĞLILIĞI OLANA İŞ VE KORUMA!
8.11.2017
ÖĞRETMEN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ!
10.10.2017
Lider Nasıl Yetişir?
27.9.2017
SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ!
6.9.2017
EĞİTİMDE ADALET VARMI?
12.8.2017
UHREVİLEŞMEYE DOĞRU!
25.7.2017
“YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR!
1.7.2017
ANLAM ARAYIŞI
22.6.2017
ZORUNLU ARABULUCULUK!
9.6.2017
Mesleki eğitim anlayışımız nasıl doğdu, nasıl gelişti?
29.5.2017
ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ?
9.5.2017
CHP’nin sorunu, Türkiye’nin sorunu!
25.4.2017
“Biz ve diğerleri”/ ikiyüzlü siyaset üzerine!
16.4.2017
BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK!
3.4.2017
YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE?
19.3.2017
Öğretmen Atamalarında Keyfilik!
29.1.2017
BİREY OLABİLMEK!
13.5.2016
Eğitim anlayışımızı etkileyen felsefi akımlar!
18.8.2015
BU POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
10.8.2015
SAVAŞ MI DEMOKRASİ Mİ?
29.7.2015
Birini kullan, birini oyala, diğerini yok et!
24.7.2015
ŞİDDET YOLUYLA GÜÇ DEVŞİRME
6.7.2015
EĞİTİMDE EN BAŞARILI İL NEDEN TUNCELİ?
28.6.2015
YÖNLENDİRME OLMADAN YERLEŞTİRME: TEOG
22.6.2015
Siyaset lidere dayalı kümelenme olmaktan çıkmalı?
14.6.2015
KÖTÜ KOKULAR GELİYOR!
2.6.2015
İhtiyacımız olan fetih ruhu mu?
26.5.2015
KOALİSYONDANKORKMAK MI GEREK?
17.5.2015
Günümüz eğitiminin seçimler üzerine etkisi
4.5.2015
Baskı ve korku ile sonuca gitmek!
25.4.2015
23 Nisan’ı gururla yaşayabilmek!
20.4.2015
SEÇİM, PARTİLER VE GELECEĞE DAİR!
13.4.2015
Ortada silah varsa o bir gün patlar!
06.04.2015
Hukukun olmadığı yerde meydan ikiyüzlülüğe kalır!
29.03.2015
Kalitesiz eğitimi kaliteli sorularla niye ölçtünüz?
21.03.2015
Çanakkale savaşı zafer mi, trajedi mi?
16.03.2015
Anlamak için inanıyoruma geri mi dönmeli?
02.03.2015
Bakan Avcı doğruyu söylemiyor!
23.02.2015
Eril kültür, cinsiyetçi eğitim ve sonuçları!
16.02.2015
Çözüm sürecinde kritik dönemeç!
10.02.2015
Algı operasyonları ve sivilsizliğe dair
27.01.2015
BU BÖLÜNMÜŞLÜKTEN NE ÇIKAR?
19.01.2015
ALİCE HALA UYUYOR MU?
12.01.2015
Aynaya bakma zamanı...
05.01.2015
YENİ YILDAN UMUTLU MUYUZ?
29.12.2014
Eğitimde kalite bu bütçeyle Allaha emanet!
15.12.2014
İman gücü ile siyaset!
08.12.2014
19. Şura kararları ve eşeklikten kurtulmaya dair!
1.12.2014
Ortaöğretimde ne öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz?
24.11.2014
Ortaöğretimde okullaşma ne kadar sağlıklı!
10.11.2014
Yetenek ve amaç eğitiminde nerdeyiz!
03.11.2014
Lidere dayalı çözümsüzlük!
27.10.2014
Çözüme ve zeytinliklere dair!
20.10.2014
Böyle mi Türkiyelileşeceksiniz?
13.10.2014
Dış ve iç siyaset üzerine sorular, kaygılar!
29.09.2014
Dindersi zorunlu, baş (örtüsü) özgür!
15.09.2014
Alkolü yasaklarsan bonzai patlar!
08.09.2014
Eğitimde keyfililik dönemi!
1.09.2014
Mutlak iyilik adına yapılan mutlak kötülükler üzerine!
26.08.2014
Demokratlık nerede, mezhepçilik-milliyetçilik nerede başlar?
18.08.2014
Kimlik siyaseti girdabından Türkiye nasıl kurtulur?
11.08.2014
Ulusalcılarımızın ruh hali neden önemli!
04.08.2014
EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN TAHRİBAT ÜZERİNE?
22.07.2014
Özerkleşme, yerelleşme, otoriterleşme ve sol liberal tutum üzerine!
14.07.2014
Çağdaş Türkiye yolunda, hangi aday yürüyor?
07.07.2014
Eğitimde yapılanmanın yeni yüzü üstüne!
30.06.2014
Siyaset ve siyasetin dili üzerine!
24.06.2014
Ortak aday ve hesap bozacak gelişmeler üzerine!
16.06.2014
Şiddetin bölgesel yüzü ve düşündürdükleri!
09.06.2014
Şiddetin sürdüğü yerde çözüm mümkün mü?
02.06.2014
Siyasette yeni arayışlar çözüme katkı sunuyor mu?
26.05.2014
Acı yükselirken vicdan betonlaşıyorsa!
19.05.2014
UTANDIM!
12.05.2014
Eğitim sistemi çocuklarımıza sahip çıkıyor mu?
05.05.2014
Türkiye’de gazeteci olmak,demokrat olmak!
28.04.2014
Siyasallaşan kurumlar, lidere endeksli siyaset!
21.04.2014
ÖZERK OLUNCA DEMOKRATİK DE OLACAK MI?
14.04.2014
Vicdan sahibi miyiz, vicdanlarımız ne kadar özgür?
07.04.2014
Yerel seçimde kaybedenler üzerine bir değerlendirme?
31.03.2014
SEÇİMLİK DEMOKRASİDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?
24.03.2014
AKLI BAŞINDA SİYASETE ÇAĞRI!
17.03.2014
GÖRÜNENİN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?
10.03.2014
EĞİTİM SİSTEMİ NASIL KURTULUR?
03.03.2014
Eğitim sisteminde operasyonun adı: kadrolaşma, özelleştirme!
24.02.2014
Otoriter yöntemle sorun çözme geleneği üzerine
17.02.2014
Eğitim sisteminde yeni bir kadrolaşmaya doğru
10.02.2014
Gerçeklerin üstü itina ile örtülür!
03.02.2014
Siyasi bir cinnet hali mi yaşıyoruz?
28.01.2014
Çürüme artarken umut artmıyorsa!
13.01.2014
Kurtarıcı sistemde bir durum tespiti
06.01.2014
DERİN DEVLETTE KALICI UZLAŞMA OLUR MU?
30.12.2013
Kirli sistem suçüstü yakalanmıştır!
23.12.2013
Gençlere böyle mi örnek olacağız?
16.12.2013
EĞİTİMDE İŞLER YOLUNDA MI?
09.12.2013
Devletin mahremiyetinde başka neler var?
02.12.2013
Zorunlu din dersi ne kadar ahlaki?
25.11.2013
EĞİTİMCİLERİMİZE SAYGI, ZULMEDENLERE LANET!
18.11.2013
İSLAMİ EĞİTİM NASILDI? NE GETİRDİ?
11.11.2013
İktidarın gençlik politikası ne getirir?
04.11.2013
Ve başörtüsü meclise girdi, peki ne değişti?
28.10.2013
Sahip çıkamadığımız bir meslek: öğretmenlik!
21.10.2013
Avrupa’ya başka ODTÜ’ye başka bayram mesajı
07.10.2013
“Demokratikleşme” paketi eğitimde fırsat eşitliğine ne getirdi?
30.09.2013
Eğitim sistemimiz, her yanından su alan koca bir gemi!
17.09.2013
SOKAĞIN ROLÜNÜ VE GÜCÜNÜ DOĞRU KAVRAMAK
02.09.2013
Yasanın ya içindesindir ya da dışında!
26.08.2013
Çözümsüzlüğe beş kala artan tehlike ve umut!
19.08.2013
Zorunlu eğitim dindar gençlik yetiştirme aracı mı?
12.08.2013
Kurtarıcı hukukuyla adalet arayışı mümkün mü?
05.08.2013
Muhalefetteki boşluk ve BDP'nin Türkiyelileşmesi üzerine!
29.07.2013
Eğitimde reform neye bağlı?
22.07.2013
Umut tüketen siyaset
15.07.2013
Kin güden, hesap soran siyaset!
09.07.2013
ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİ NEREDE?
1.07.2013
Yaratılanı yaratandan ötürü seven siyaset!
24.06.2013
Nerede duracağını bilmek!
17.06.2013
Kusura bakmasın ama başbakan çatışmayı yönetemedi!
10.06.2013
Doksan kuşağının verdiği ders: yeni tarz siyaset!
03.06.2013
Ayrıştırıcı politikalar ve sonuçları üzerine
27.05.2013
Hükümetten eğitime yeni müdahaleler
19.05.2013
Siyasetin dili üzerine!
12.05.2013
İKTİDARIN MUHALEFETİ KONTROL ETME POLİTİKALARI ÜZERİNE
04.05.2013
1 Mayıs’ta ortaya çıkan sendikalardan tahammülsüzlük üzerine
29.04.2013
“Kul hakkı” kavramın siyaset oluşturucu rolü üzerine
22.04.2013
Siyasette politik körlük ve “kul hakkı” üzerine
24.03.2013
TEDBİRLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDE, AMA TEDİRGİNİZ!
18.03.2013
“Barış Süreci”nde beklentiler-sorular
04.03.2013
CHP’NİN HALLERİ ÜZERİNE BİR TANIKLIK (1997-2013)
25.02.2013
Milliyetçilik kötü de İslamcılık iyi mi?
11.02.2013
Türkiye'de ailelerin eğitimden beklentileri
04.02.2013
Yargıya güvensizlik bilinçli olarak mı kışkırtılıyor?
28.01.2013
KAMU VİCDANINA DÜŞEN KARA LEKELER!
21.01.2013
Eğitime “ahlaki” müdahaleler artıyor!
15.01.2013
TÜRKİYE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDE YÜZ YILIN KISA TARİHİ (1913- 2013)
07.01.2013
Barıştan söz edenler, yeni bir Türkiye'ye hazırmısınız?
31.12.2012
Yüksek öğretim yasa tasarısı ne getiriyor?
24.12.2012
Ya tuz da kokarsa?
17.12.2012
Ergenekon davası ve ortaya çıkan kamplaşma üzerine
10.12.2012
Velayet kültürü için demokrasi arayışı
03.12.2012
Siyaset gerginlik kaynağı haline gelirse
24.11.2012
Öğretmenlik devlet görevi mi olmalı, kamu görevi mi?
19.11.2012
Türk eğitm sisteminde fırsat eşitliği var mı?
13.11.2012
M.K.Atatürk'ün eğitim ile ilgili düşünceleri
04.11.2012
Eğitime İdeolojik Müdahale Mesleki Eğitimde Gelişmeyi Engelliyor.
22.10.2012
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?
13.10.2012
KAZ DAĞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!
07.10.2012
ON İKİ YILLIK ZORUNLU/SORUNLU EĞİTİM ÜZERİNE!
01.10.2012
ŞİDDET TERBİYE ARACI OLARAK KULLANILAMAZ
23.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (2)
16.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (1)
07.09.2012
ŞEHİTLERE RAHMET, ARKADA KALANLARA SABIR!
04.09.2012
+4+4 KADEMELİ EĞTİMİN MUHTEMEL SONUÇLARI ÜZERİNE
28.08.2012
NE ZAMAN BİTECEK BU KAN TUTMA HALİ!
21.08.2012
NE OLACAK BU ÜNİVERSİTELERİN HALİ?
13.08.2012
TEK AYAKÜSTÜNDE DÜŞE KALKA SİYASET!
06.08.2012
KURUTUN ŞU BATAKLIĞI; SUSSUN SAVAŞ BEYLERİ!
30.07.2012
AKP’NİN ARAYIŞI YERELLEŞME Mİ, MERKEZİLEŞME Mİ?
24.07.2012
LİBERAL DEMOKRASİ TARİHİN SONU MU?
16.07.2012
İNSANLARIN KENDİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR YAPIYA DEMOKRASİ DENİR Mİ?
12.07.2012
BUNLAR SADECE KENDİLERİNE MÜSLÜMAN!
01.07.2012
SENDİKALARIN, SENDİKACILARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!
26.06.2012
ÇÖZÜM, BAŞKA TÜRLÜ OLUNAMAYACAK YERDE ORTAYA ÇIKIYOR
18.06.2012
Küreselleşme Emekçilerin Örgütlenmesini Nasıl Etkiliyor?
11.06.2012
Yeni Tutucular Bulanık Suda Balık Avlıyor.
02.06.2012
Yeni Tutuculuk Eliyle Yaşam Tasarımı ve Sonuçlarımar
26.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (2)
19.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (1)
14.05.2012
Eğitim anlayışımızın sosyal,siyasal,mesleki yaşantımız üzerindeki etkileri
06.05.2012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI NE GETİRİYOR?
28.04.2012
Neden Bir Türlü Normalleşemiyoruz!
16.04.2012
YENİ ANAYAYASA HELALLAŞMAK İÇİN FIRSSATTIR!
08.04.2012
ANADİLİ EK DERS YAPMAK, O DİLİ KULLANANA HAKARETİR!
31.03.2012
4+4+4 TAMAM, DERSANELER KAPANACAK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
26.03.2012
YENİ ANAYASA NE KADAR “YENİ” OLACAK?
19.03.2012
ÖĞRETMENLER! 16 MART’I HATIRLAYANINIZ VAR MI?
10.03.2012
EĞİTİM SİSTEMİNE İDEOLOJİK MÜDAHELE EDEREK TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜK ETMEYİN!
04.03.2012
KATSAYIYI KALDIRMA, KADEMELİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİME ÇARE Mİ?
24.02.2012
4+4+4= 12 yıllık kesintili eğitim yasa tasarısı üzerine değerlendirme
19.02.2012
HÜKÜMET İMAM HATİPLARİN ORTA KISMINI YENİDEN AÇMAYA HAZIRLANIYOR
07.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMENDEN NE BEKLİYORUZ! MEMURLUK MU, LİDERLİK Mİ ?
03.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
02.02.2012
Zihinsel Engelli Aileler ve Çocuklar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8