Münir AKTOLGA

zm.aktolga@gmail.comBookmark and Share

Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? - 1


26.08.2013 - Bu Yazı 2813 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 “HİZMET”, “LİBERALLER”, AK PARTİ  İTTİFAKINDAN “DEĞERLİ YALNIZLIK” POLİTİKASINA MI?..

Evet, yeni eskinin içinden çıkıp geliyor, ama  nasıl? Daha başka bir deyişle, “doğum” olayı nasıl gerçekleşiyor? Bu yazıda ele almak istediğim konu bu! 

Yazıda asıl ele almak istediğim, Türkiye’de burjuva devriminin gelişimi sürecine ilişkin  yeni durum-gelişmeler- ama, konuya girerken, önce, bir kere daha olayın teorik çerçevesinin  altını çizmek  istiyorum.

Daha  önceki yazıya atıfta bulunarak, eski-yeni, ya da, anne-çocuk ilişkisine dair  bazı hatırlatmalar yaparak başlayalım:

Bu evrende bulunan her şeyin-bütün varlıkların-kendi içinde yapısal ve fonksiyonel anlamda A ve B gibi iki temel parçadan-elementten oluştuğunu söyleyerek demiştik ki:

“Zıtların birliği ve mücadelesi” anlayışı, esas olarak, bir sistemin “yapısal ve fonksiyonel iki temel parçası” olarak tanımladığımız A ile B arasındaki ilişkiye yönelik değildir. Değildir, çünkü bu iki temel unsur arasındaki ilişki bunların kendilerinden kaynaklanan bir “zıtlık”-“çelişki” ilişkisi değildir. “Zıtların birliği ve mücadelesi” anlayışı, ya da “çelişki”  kavramı, semantik özünü-yani içeriğini A-B sistemi ile bu sistemin  içinde onun diyalektik  anlamda inkârı olarak gelişen yeni-başka bir  sistem arasındaki  ilişkiden alır, AMA;

 

1-Eskiden beri varolan A-B sistemini sistemin dominant kutbu olan A temsil ettiği için:

2-Ve eskinin  içinde gelişmekte olan yeni de  daima,  onun (yani, A-B sisteminin) ana rahminde (ki bunu da B temsil eder) geliştiği için;

Sürece dışardan bakınca biz olup bitenleri  (yani A ile B arasındaki ilişkiyi) uzlaşmaz bir   “çelişki” olarak görürüz; çünkü, doğum olupta B ‘nin içinde gelişmekte olan bebek  ortaya çıkana kadar o henüz daha ortalıkta görünmez!. Bu nedenle, hamilelik  süreci boyunca objektif gerçeklik alanında  yeni ile eski arasındaki mücadele eskiden beri varolanı temsil eden A ile, kendi içinde potansiyel bir gerçeklik olarak yeniyi temsil eden B arasındaki mücadele şeklinde ortaya çıkar. İşte, bir sistemin kendini üretirken varoluşu  süreci boyunca  onun yapısal ve fonksiyonel anlamda temel parçaları olan A ve B arasındaki ilişkinin aynı anda hem sistem içi bir KARŞITLIK-partnerlik-ama hem de, ana rahmindeki o potansiyel güçten kaynaklanan bir ZITLIK-çelişki olduğunun açıklaması budur.

 

Sonra da, bir örnek olarak kapitalist toplumu göstererek demiştik ki:

Aslında A, yani sistemin dominant unsuru (kapitalist toplum söz konusu olunca bu   burjuvazidir) açıyor inkârın (üretim sürecinin) kapısını!  Sisteme dışardan gelen madde-enerjiyi-informasyonu sistem adına içeriye buyur eden (alan) o oluyor! Sistemin sahip olduğu bilgiyi kullanarak onu değerlendiren ve bir üretim (inkâr) modelini (hammaddenin nasıl işleneceğini) hazırlayarak, gerçekleştirmesi için bunu sistemin motor gücüne (işçiler) ileten o oluyor. B, yani motor unsur da (işçiler de) bunu gerçekleştiriyorlar. Bunu yaparken onun-onların yaptığı  aslında sadece A nın inkarını gerçekleştirmektir.  Ama, bu inkârın sonucunda  meydana gelen ürün, ilk durumdan itibaren başlayan sürecin amacı (ulaşmak istediği hedef, “son durum”) olduğu için, o aynı zamanda, yeni bir düzen-düzenlilik olarak-“inkârın inkârı” olarak da gerçekleşmektedir. Yani, ürünü yaratmakla aslında A ve B onun varlığında yok olmakta,   kendilerini yeniden üretmiş-yeniden doğmuş- olmaktadırlar (anne-baba, çocuk ilişkisi).

Dikkat ederseniz, eskiden beri varolan sistemin içinde gelişen üretici güçler (ki bunlar A ve B dir) belirli bir noktaya kadar mevcut sisteme ait  unsurlar olarak kalırlarken, bunlar, aynı anda, eskinin içinde gelişen  bir sonraki sisteme ait  potansiyel güçler rolünü de oynarlar!.

Örnek olarak feodal toplumu ve onun içinde gelişmekte olan üretici güçleri düşünürsek, nedir burada  aslında gelişen; burjuvazi ve işçi sınıfı şeklinde ortaya çıkarak  gelişen insan üretici gücü değil midir? Öyle ki, bu gelişme bir noktaya kadar mevcut sistemin içinde oluyor. Hatta, o feodaller bizzat destekliyorlar bu gelişmeyi. Çünkü, yeni kurulan kentlerde ortaya çıkan feodal sistemin burjuvaları ve işçileri onların gözünde öyle niteliksel olarak yeni-başka bir sisteme özgü unsurlar-sınıflar-falan değiller!. Varolanın uzantıları-parçaları onlar (gerçek de bu aslında). Bu anlamda  gelişen, bizzat o A ve B nin kendileri-“feodal sistemin içindeki üretici güçler”- oluyor.  Süreç böyle başlıyor. Ve bu bir yanılgı, ya da yanlış bir  algı  falan değil bu aşamada, gerçekliğin diyalektik oluşumu böyle. Ama biz biliyoruz ki, ortaya çıkan bu yeni güçler aynı zamanda ilerde doğacak olan başka bir sisteme ait potansiyel güçlerdir de. Burada bütün mesele, eskiyle  yeni arasındaki ilişkinin nereye kadar-hangi noktaya-kadar bu şekilde devam edeceğiyle-edebileceğiyle ilgili. Bunun ne anlama geldiğini gözümüzün önünde canlandırmak için de ana karnındaki bir çocuğu, ya da yumurtanın içinde gelişerek artık kabukları çatlatıp dışarı çıkma aşamasına gelen bir civcivi düşünelim yeter!.

 

Şimdi soru şu: Çocuğun, ya da o civcivin, ana rahminden, ya da yumurtanın içinden ne zaman- nasıl çıkacağını belirleyen nedir?

Genel kural biliniyor: Adına doğum denilen olay, eskinin içindeki gelişme süreci tamamlanınca gerçekleşiyor. Ortada hiçbir ebe olmasa da, süreç kendi kendini bu şekilde gerçekleştiriyor. Bir çocuğun doğumu,  ya da civcivin yumurtadan çıkışı  söz konusu olunca, bunun-doğum sürecinin-nasıl olduğunu bütün ayrıntılarıyla biliyoruz. Aslında, bütün sistemler için geçerli olan belirli kurallar var ortada ve her sistem  bunları kendi özgül koşulları içinde yaşayarak kendini üretmiş oluyor. Buraya kadar herşey açık.

Ancak eğer,  doğuran, kendi kendini üreten bir kadın değil de-ya da yumurtadan bir civcivin çıkması olayı değil de- bir toplumsa, olay bu kadar basit değildir! Genel kurallar  aynı olsa bile, sonuçta herşey gene doğal-evrensel gelişme çizgisine uygun olarak gelişse, ortaya çıksa bile, adına toplum dediğimiz sistem birçok elementten-insanlar- oluşan  karmaşık  bir yapı olduğu için (hele hele her kafadan ayrı bir sesin çıktığı sınıflı bir toplumsa söz konusu olan) olayı herkesin aynı görüşte olduğu  basit bir süreç olarak ele almak mümkün  olmaz! Çünkü, bu durumda süreç  toplumun  kendi kendisini  üretmesi süreci olduğundan,  sistemin elementi olan insanlar,  bu süreci-yani doğum olayını-toplum içinde bulundukları yere göre her biri  kendi içlerinde  farklı biçimlerde yaşarlar ve kavrarlar. Evet, sonunda doğuran  bir bütün olarak sistemdir-toplumdur-ama bu doğumu her element-insan-kendi içinde farklı şekillerde yaşar.

BİR KERE DAHA TÜRKİYE GERÇEĞİ

Şimdi, ayaklarımızı yere basarak,  önce bir kere daha Türkiye gerçeğini ele almaya çalışalım:

Türkiye Cumhuriyeti’ni, “Yönetenler” ve “Yönetilenler”den oluşan bir sistem olarak ele aldığımız zaman, buradaki “Yönetenlerin”  “Atatürkçü-laikçi” Devlet sınıfı, “Yönetilenlerin” de   bunun dışında kalan “Halk” kitleleri  olduğunu söylemiştik. Bu durumda, sistemin içinde, onun diyalektik anlamda  zıttı-inkârı olarak gelişen yeni-burjuva-kapitalist Türkiye de, tıpkı ana rahminde gelişen o çocuk gibi,  “Yönetilenler” sınıfının, yani “Halk”ın içinden- ana rahminden- çıkıp gelen o  “Anadolu kapitalizmi” oluyordu.

Buraya kadar herşey açık!. Yeni, yani, burjuvasıyla çalışanlarıyla  Anadolu kapitalizminin güçleri eskinin içinde-onun ana rahminde-doğuyorlar, gelişiyorlar ve vakti zamanı gelince de doğum olayı gerçekleşmeye başlıyor. Herşey, aynen bir çocuğun doğumuna, ya da, yumurtanın içinden o civcivin çıkmasına benziyor!  Bugün, Türkiye’de, Anadolu kapitalizminin-Yeni Türkiye’nin temsilcisi durumunda olan  AK Parti’nin temsil ettiği sürecinin diyalektiği  bundan ibaret. Toplumdaki bütün  çatışmaların (türban, Alevi, Sünni ve Kürt sorunu dahil!) kaynağı da bu oluşumdur. Çünkü, eski Türkiye’nin içinden çıkıp gelen yeni Türkiye, eski Türkiye’ye ait bütün o  duygusal-kültürel alt kimliklerin de  kendilerini yeniden üreterek bilişsel bir üst kimliği yaratmaları sürecine paralel olarak ortaya çıkıyor.

 

Karşımızdaki tabloyu, henüz daha doğumun gerçekleştiği odadan çıkmamış olan Türkiye tablosunu şöyle ifade etmeye çalışalım:  

Bir yanda, eski Türkiye’yi temsil eden  “Atatürkçü-laikçi” Devlet Sınıfı (bütün unsurlarıyla birlikte tabi!), diğer yanda ise, dinsel ve etnik kabuklarını bir kalkan gibi kullanarak  bunların karşısında ayakta kalmaya-onlara kendilerini kabul ettirmeye çalışan  “Yönetilenler” olarak “Halk”!..Bununla birlikte de, bu modern reayayla anne çocuk ilişkisi içinde olan,  eski yapının diyalektik inkârı olarak ortaya çıkmaya çalışan yeni Türkiye’nin temsilcisi güçler-  Anadolu burjuvazisi, işçi sınıfı, modern Türkiye’nin çalışanları[1].

Evet, buraya kadar herşey açık! Bu tabloya,  kimin ne olduğunu, neyi temsil ettiğini ve nerede durduğunu  ilave ettiğiniz zaman toplumsal düzeyde doğum olayının nasıl gerçekleştiğinin de kendiliğinden aydınlanıyor-ortaya çıkıyor olması gerekir.

 

Ama, pratikte işler bu kadar basit yürümüyor işte! Nedenine gelince:

Bir süredir hep altını çizmeye çalışıyorum, ancak bir kere daha özetleyelim:  Evet, Türkiye’de ve bütün diğer Arap ülkelerinde-eski Osmanlı coğrafyasında  toplumsal tarihsel gelişme süreci Batı’ya göre  çok farklıdır; buralarda,  burjuva devriminin gelişme sürecini-sürecin diyalektiğini- kavrarken  Batı’daki feodalizmin, feodal sınıfın yerine antika Devletçi düzeni ve Devlet sınıfını koymak gerekir, bu açık; ama herşey burada bitmiyor ki!. Bu Devletçi yapı,   “çağdaşlaşma”, ya da, “modernleşme” süreci adı altında, bir toplum mühendisliği harikası olarak buralarda  bir de kendisine bağlı bir kapitalizm yaratmış süreç içinde. Devlet sınıfı, kendi içinden bazı unsurları Devletçi bir burjuva haline dönüştürürken, süreç içinde bir de bunlara bağlı Devletçi bir işçi aristokrasisi ortaya çıkmış! Öyle ki, Batı’da burjuvazi ve işçi sınıfı feodalizme-feodal sınıfa karşı mücadeleler içinde gelişerek burjuva devrimi bayrağını burca dikerlerken, bizdeki Devletçi burjuvalar ve işçi aristokratları, tam tersine, kendi varoluş koşullarını daha başından itibaren Devlete borçlu olmuşlar. Bu nedenle,  aşağıdan yukarıya yeni-kapitalist bir Türkiye’nin ortaya çıkışı,  varolan Devletçi düzenin gelişmesinin ötesinde bir anlama sahip olur bizde- devletçi sisteme karşı yeni tipte bir burjuva devriminin yolu açılmış olur. Çünkü  bu, son tahlilde, üretim araçlarının mülkiyetinin büyük ölçüde Devlete ait olduğu bir durumdan, mülkiyetin özel ellere geçmeye başladığı bir başka duruma-gerçek anlamda özel mülkiyetçi kapitalist bir düzene geçişi ifade eder.

Şimdi, sorun şurada: Eski Türkiye-“Devletçi düzen”, tamam; bu, eskinin-kadim Osmanlı’nın “modernleştirilmiş” versiyonuydu.. Yeni Türkiye ise, bu kabuğun içinden çıkıp gelen o civciv. Yani, Devletçi düzenle yeni Türkiye arasındaki ilişki, Yumurta-kabuk ve onun diyalektik anlamda inkârı olarak civciv ilişkisi; peki ama bu arada ötekileri, yani o Devletçi burjuvaları ve onlara bağlı olarak ortaya çıkmış olan o işçi aristokrasisini ne yapacağız, burjuva devrimi sürecinde bunları nereye koyacağız? Evet, bunlar bir yanlarıyla Devletçi düzenin-eski Türkiye’nin ürünleri. Bu yüzden de şimdiye kadar hep ona bağlı kalmışlar. Bütün o darbelerde falan Devlet sınıfıyla birlikte bunların da parmak izleri var. Ama  hepsi bu kadar değil ki, bunlar   iki ayaklılar! Bir ayaklarıyla eski Türkiye’ye basarlarken, diğer ayaklarıyla-diğer yanlarıyla da kapitalist üretim süreci içinde olduklarından, bunları da  yeni Türkiye’nin içinde ele almak gerekecektir. Yani öyle, eski Türkiye ile, Devlet sınıfı ile birlikte bir kalemde silip atamazsınız bunları da!

İsterseniz daha açık konuşalım. Türkiye söz konusu olunca bunlar TÜSİAD burjuvalarıyla, DİSK’li, TÜRK-İŞ’li işçi aristokratları olarak karşımıza çıkıyorlar. Tabi bunların siyasi düzeyde temsilcileri de var. Bütün o “solcular”, “liberaller” falan  hep bu zeminin üzerindeler!.  “Darbeler dönemi  bittiğine göre, sayıca azınlıkta oldukları için, artık bunların  seçimlerde falan da bir etkinliği söz konusu olamaz” diye düşünmeyelim!.  Bugün halâ Türkiye’nin yaptığı ihracatın yüzde seksenine yakın bir kısmını  eski Türkiye’den yeniye aktarılan bu unsurlar yapıyorlar. Ama sadece bu da değil, bunun yanı sıra, Osmanlı’dan bu yana “batılılaşma” adı altında gerçekleştirilen kültür ihtilalinin ürünleri olarak bir uçları halâ  Batı’da bunların!. Türkiye’de birisi “hık” dese bunu anında Batı’ya yetiştiren ve orada sahip oldukları prestijle birlikte bunu güce tahvil eden potansiyel bir güçleri var bunların. Unutmayalım ki, bunlar-aynı yöntemlerle- o Abdülhamid’i bile yıkan Jöntürklerin-İttihatçıların günümüzdeki modern uzantılarıdır!. Soru şu şimdi:  Bunları ne yapacağız, “bunların hepsi eski Türkiye’ye ait unsurlardır-yeni Türkiye’nin sırtındaki bir ur gibidir bunlar”  deyip (bazılarının önerdiği gibi) bir kalemde bu kamburu kesip atmaya mı çalışacağız?..

2002 de AK Parti iktidara geldiği zaman   böyle bir sorunun sorulmasının zemini yoktu henüz daha ortada. O dönemde geçerli olan,  o ana kadarki sürecin yarattığı bir toplumsal denge durumu idi. Özal’la birlikte, küreselleşme sürecine açılan Türkiye’de  taşlar zaten yerinden oynamıştı. 12 Eylülle  denenen, Devlet sınıfı + Devletçi burjuvazi + İşçi aristokrasisi  dengesi de yürümediği için dağılmış, onun yerine, yeni Türkiye’ye ait güçlerden oluşan yeni bir denge durumu ortaya çıkmıştı. Başlangıçta Devletçi burjuvaların başı çektiği bu denge,  zaman içinde Anadolu burjuvalarından yana kaymaya başlayınca, bu sefer de  Dervişli-“liberalli” yeni bir alternatifi iktidara getirmek için seçimlere gidilmişti!. Ama o da olmadı. Anadolu burjuvalarının önderliğinde ortaya çıkan yeni insiyatif sıyrılıp çıktı aradan!.

Bu olay, yani AK Parti’nin iktidara gelişi olayı basit bir  iktidar değişimi olayı değildi.  Türkiye’de zamana yayılarak gelişen burjuva devriminin önemli bir aşamasıydı.  Ana rahminde gelişen çocuğun, tamamen olmasa bile en azından artık kafasının ortaya   çıkması olayıydı!. Bu nedenle, geride kalan on yıl boyunca çocuğun-yeni Türkiye’nin gövdesinin kol ve bacaklarının da ortaya çıkması sürecine tanık olduk. Şu an geldiğimiz aşama, bütün bu olayların ve süreçlerin yeni bir aile cüzdanına-yeni anayasaya-işlenerek sürecin tamamlanması olayından başka birşey değildir.

Dikkat ederseniz buraya kadar olup bitenler hep sürecin-yani doğum olayının- bilinçdışı doğal yanıyla ilgili olan şeyler. Aile cüzdanının düzenlenmesi ise, sürecin bilişsel olarak kayıt altına alınması oluyor. Çocuğun adı nedir, anasının, babasının adları, doğum tarihi, dini, milliyeti,ve buna benzer diğer bilgiler..Ama işte tam bu noktada anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Anadolu burjuvaları-en azından bunların içinde bir grup- eski Türkiye’nin devletçi burjuvalarına  (bunlar artık yeni Türkiye’nin büyük burjuvalarıdır) diyorlar ki, “size ne oluyor; sizi büyüten, var eden hep o Devlet-Devlet sınıfı değil miydi?. Yüz yıldır (daha gerisini bir yana bırakıyoruz) biz bu işin ceremesini çekerken sizler hep bizim sırtımızdan geçindiniz, semirdiniz. Sizin elinizdeki bütün o bankalarınız falan hep bu sürecin ürünü. Biz yatırım için doğru dürüst kredi bile bulamazken, bütün finans sistemini  halâ siz kontrol ediyorsunuz. Yeter artık, biraz da biz nasiplenelim bu işten”! Kendilerine, Anadolu burjuvalarına   ideoloji üretme misyonunu biçen bir grup aydın diyorlar ki: “Hayır, bunların artık yeni Türkiye içinde yerleri yoktur. Burjuva devrimi sürecinde  Devlet sınıfıyla birlikte bunların da tasfiye edilmeleri gerekmektedir”! O kadar ilginç bir söylem ki bu, sürece bu tür bir yaklaşım direkt  olarak Anadolu burjuvalarının sinir merkezlerine işliyor ve  olayın -sürecin mantığı bir anda burjuva devriminin rasyonalitesinden çıkarak burjuvazinin kendi içindeki sınıf mücadelesini  burjuva devrimi programı içinde çözme noktasına varıyor.

Aslında bu türden bir potansiyel epeydir vardı ve gelişme halindeydi, bazı rahatsızlıklar zaman zaman ortaya konulmuyor değildi. Bir yandan darbelere-darbecilere karşı mücadele gelişirken, diğer yandan da, Anadolu burjuvalarının kendilerine olan güvenleri arttığı için yeni Türkiye’nin iki kanadı arasındaki bu çelişki de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. O dönemde “liberallerin” rahatsızlıklarının artışının falan altında hep bu yatar. Bir yandan darbecilik dönemi sona eriyordu, diğer yandan da barış süreciyle birlikte Kürt kartı da artık siyaseten ortadan kalkacaktı. Bu durumda gücü tek başına Anadolu burjuvalarına bırakmak istemiyorlardı. Madem ki onlar artık eski müttefiklerini-Devlet sınıfını ve darbeciliği bırakıyorlardı o halde Anadolu burjuvalarının da onlara el uzatmaları yeni Türkiye zemininde yeni bir denge için onlarla birlikte hareket etmeleri gerekiyordu!. Tamam işin ucu seçime varınca halk Anadolu burjuvalarına oy veriyordu, bu yüzden de beridekinlerin onlarla seçimlerde boy ölçme şansları yoktu, ama “herşey de seçimle  olmazdı ki, demokrasi seçim demek değil di ki”!.”Eğer Türkiye’nin tarihsel evrimi süreci içinde oluşan maddi gerçekliğini hesaba katmadan yol alınmaya kalkışılırsa, bu yol seçimlerle tasdik edilse bile gene de diktatörlüğe çıkardı”..

 

DEVAM EDECEK

YARIN

 

GEZİ’YE DOĞRU..

...Şimdi anlıyor musunuz Vehbi’nin kerrakesini!!  Bütün o, “herşey seçim değildir”, “demokrasi sadece seçimle iktidara gelmek demek değildir” ifadelerinin altında yatan budur işte!.Ve Türkiye gerçeği dikkate alınınca bu doğrudur da!. Bir yanda, eski Türkiye’den yeniye aktarılan bütün o TÜSİAD cı burjuvaları, bunlarla  ontolojik-varoluşsal-bir zeminde ittifak halinde olan “liberal”, “solcu” kesimleri silip atmayı programına alan  jakoben ideologlar ortalıkta cirit atarken, ötekilerin susarak kendi kaderlerine razı olmaları beklenemezdi!  Burada kritik eşik Erdoğan’ın tavrı oldu...[1]Kapitalizm Batı’da feodal toplumun bağrında gelişirken, bu gelişme Türkiye’de, Osmanlı artığı devletçi bir düzenin içinde oluyor. Yeni toplumun güçleri, Batı’da feodallere karşı mücadelenin içinden çıkıp gelirlerken, bu mücadele Türkiye’de  onun yerini tutan Osmanlı artığı antika bir Devlet Sınıfına karşı veriliyor...

 

.

Facebook Yorumları

Kod8
23.1.2019
FAZIL SAY'IN AÇIKLAMASINI DESTEKLİYORUM…
9.1.2019
NEREDEN BAŞLAMIŞTIK NERELERE GİTTİ İŞİN UCU-
3.1.2019
HATIRALAR
6.10.2018
OKTAY’I KAYBEDELİ BİR YIL OLMUŞ!..
3.10.2018
ŞU McKİNSEY KONUSU!..
7.7.2018
POPÜLİZMİN “SAĞI” “SOLU”?..
28.6.2018
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE KAPİTALİZMİN KENDİ DİYALEKTİK İNKARINI YARATMASI...
19.6.2018
KÜRESELLEŞME SÜRECİNDEKİ DÜNYA...
10.6.2018
HDP BARAJI AŞARAK PARLAMENTOYA GİRMELİDİR!..
9.5.2018
NEREDE BULUNUYORUZ, BU NOKTAYA NASIL GELİNDİ?..
2.5.2018
GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN İKİ ÖNEMLİ HABER…
10.3.2018
„KADINA ŞİDDET ARTMIŞ“, PEKİ NEDEN?..
20.2.2018
DÜNDEN BUGÜNE ÇIKAN YOL VE SINIF MÜCADELELERİ...
23.1.2018
Türkiye’nin dış politikası yanlış mi idi, ya da nerede hata yapıldı da yolumuza bugün bir Afrin çıktı?...
23.11.2017
NATO NEDİR… O BİR SOĞUK SAVAŞ ÖRGÜTÜ DEĞİL MİDİR?..
15.11.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN KENDİ İÇİNDEKİ MUHALEFET, YA DA YENİ SOL...
10.10.2017
BU DA BİR ETYEN ELEŞTİRİSİ...
8.10.2017
TOPLUMSAL “YORGUNLUK” ÜZERİNE!..
5.10.2017
KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE BAĞIMSIZLIK TALEPLERİ...
2.10.2017
20.YÜZYIL’DAKİ ANLAMLARIYLA “SAĞ”-“SOL”DİYE BİRŞEY KALMADI ARTIK!..
12.9.2017
BEN, “KENDİ KARŞITINI YARATARAK VAROLMAK” DİYALEKTİĞİNİ ŞERİF MARDİN’DEN ÖĞRENDİM...
24.7.2017
HAKLIYKEN HAKSIZ DURUMA DÜŞMEK!..
15.7.2017
27 MAYIS’TAN 15 TEMMUZ’A... DARBELER BİLİNİYOR MUYDU?..
7.7.2017
"ADALET"İN BU MU DÜNYA!!..
24.6.2017
AK Partinin ve „reisin“ çelişkisi, neden „patinaj yaptıklarının „ açıklaması...
16.6.2017
CHP VE "KONTROLLÜ DARBE" ANLAYIŞI!..
27.5.2017
Dil konusu çok önemli...
13.5.2017
Türkiye olayı 21.yüzyıl paradigması içinde göremiyor!..
8.5.2017
Ve Denizler Filistinden dönüyorlar, onlarla Ankara’daki buluşma!..
15.4.2017
Nerede bulunuyoruz, devrim’de devrim ne anlama geliyor?..
3.4.2017
İşin özünde merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartışmaları var!..
1.4.2017
Bugünlerde birkere daha benim daha önceki yazıları okuyun, bir de Alper'in şu son yazısını!..
12.3.2017
‘Ecdadımız’ edebiyatı ile yeni Türkiye inşa edilemez!..
19.8.2015
„KÜRT SORUNU“ SADECE KÜRT SORUNU DEĞİLDİR!...
12.8.2015
Hani ABD'den AB'ye kadar bütün o "Batılı emperyalist güçler" "Türkiye’yi bölmeye çalışan" bir "üst akılı" temsil ediyorlardı!!..
9.8.2015
Önemli olan nedir, PKK’nın ne istediği mi, yoksa ne yapılmasi gerektiği mi?
6.8.2015
Aç tavuk rüyasında darı görür
26.7.2015
İŞTE BU!..
21.7.2015
CEMİL MERİÇ VE ONUN “AYDINLARI” ÜZERİNE!..
13.7.2015
Nasıl bir eğitim sistemine ihtiyacımız var
5.7.2015
SURVİVOR ALL STAR!..
3.7.2015
Kimse kendini aldatmasin
29.6.2015
Devrimin ikinci aşamasına giden yol “tarihsel uzlaşma”dan geçiyor!..
25.6.2015
AÇIK KONUŞALIM!...
23.6.2015
AK PARTİ- HDP İLİŞKİSİ VE ÇÖZÜM YOLU!...
21.6.2015
Weimar’a karşı Prusya’yı “restore” etme hayali yok olmasa da artık eskisi kadar aktüel değil!
18.6.2015
Demirel gerçeğini kavramadan 12 Mart'ı açıklayamazsınız!!
14.6.2015
Neredeyiz, neyi-neleri tartışmalıyız, AK Partililere mektup?...
9.6.2015
AK PARTİ VE HDP İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU:
8.6.2015
Şimdi bahane bulma sırası AK Parti’nin Jakobenlerinde mi?...
8.6.2015
LAFI UZATMAYA GEREK VAR MI!!...
5.6.2015
"Taraf olmayan bertaraf olur" mantığı nasıl bır mantıktır?
31.5.2015
21.YÜZYIL VE FETİH DİYALEKTİĞİ!..
28.5.2015
27 Mayıs 2015’te sürecin neresindeyiz?..
26.5.2015
Derin AK Parti konuşuyor!
20.5.2015
Mevlana-Şems aşkından Sancak-Erdoğan aşkına!..
11.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-5
8.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-4
6.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-3
4.5.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-2-
30.4.2015
Merkeziyetçilik, adem-i merkeziyetçilik tartişmalari üzerine-1-
24.4.2015
Tarihle hesaplaşmadan burjuva devrimi tamamlanamaz!..
21.4.2015
Yeni bir „toplum sözleşmesi“ancak „tarihsel uzlaşmayla“ mümkündür!.
15.4.2015
HAYRET Kİ NE HAYRET!!..
14.4.2015
Neden HDP’nin baraji aşmasini istiyorum!..
8.4.2015
İdeolojik virüs bütün hızıyla yayılmaya devam ediyor!..
31.03.2015
Önemli olan ne söylediğin değil, nerede durduğun!..
28.03.2015
BİRAZ DA GÜLERKEN DÜŞÜNELİM!!
27.03.2015
Bakın işte mesele bu!
21.03.2015
Başkanlık sistemi tartışmaları: Amaç nedir?
14.03.2015
12 MART’TAN GÜNÜMÜZE...
08.03.2015
Yaşanılmaya başlanan süreç devrimin ikinci aşamasına ilişkindir!..
26.02.2015
Geleneklerimize-kültürümüze uygun Türk tipi Başkanlık sistemi…
24.02.2015
DEVLET VE İDEOLOJİ..
20.02.2015
ŞU “EMANET” MESELESİ!..
04.02.2015
Ey devlet sen nelere kadirmişsin, pes doğrusu!..
30.01.2015
Yunanistan ve Türkiye..
28.01.2015
Herşey küreselleşme sürecinin özünü kavrayabilmekle ilgili!..
14.01.2015
“Allah’ın tuzağı” (enfal.30) nedir
08.01.2015
“STRATEJİK DERİNLİĞİMİZİN” DERİNLİĞİ!..
06.01.2015
“stratejik derinliğin” derinliği!..
25.11.2014
Kobani PKK için neden önemli!..
10.11.2014
AK parti ideologlarıyla aramızdaki fark
04.11.2014
Necip Fazıl ödülü üzerine..
30.10.2014
Cumhuriyeti neden kutluyoruz ..
27.10.2014
AK Parti iktidar olduğu halde neden halâ „mağdur“ rolünü oynayabiliyor da, CHP muhalefette olmasına rağmen halâ „muktedirleri“ oynuyor!!..
19.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... SON
17.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 2
15.10.2014
Nereye geldik, nerede duruyoruz... 1
05.10.2014
Kurban bayraminin özü-diyalektiği nedir hiç düşündünüz mü?
26.08.2014
"Stratejik derinlik" kavramı üzerine düşünceler!..
14.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 2
11.07.2014
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı ne anlama geliyor?.. 1
20.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 2
18.06.2014
Kendini feda etme duygusu... 1
03.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? SON
01.05.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 2
29.04.2014
“Kapitalizme alternatif islami yeni bir sistem” mi geliyor? 1
17.03.2014
Ne oluyor?
12.03.2014
“Tarihi Uzlaşma”
02.02.2014
Ulus-devlet kabuğu gelişmekte olan ülkelerde de çatlıyor..
29.01.2014
Şu, küresel sermaye-milli sermaye konusu!..
26.01.2014
Yol ayırımı: Kemerlerinizi iyi bağlayın, türkiye bir viraja girdi savrulma tehlikesi var!!..
20.01.2014
Siz bu kafayla, “yedirmeyeceğiz” “yedirmeyeceğiz” derken Erdoğan’ı yedireceksiniz!
13.01.2014
Bu nasıl bir ittifak olacak, ne işe yarayacak?..
31.12.2013
Aklımızı başımıza toplayalım!..
26.12.2013
Sadece Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı mı “yanıldı”?
21.12.2013
“Devlet”, “paralel devlet”, sivil toplum-yeni Türkiye diyalektiği..
14.12.2013
MİLLİ İRADE NEDİR..
1.12.2013
Gülen Hareketi-AK Parti ilişkisinin diyalektiği!..
26.11.2013
Ortadoğu’da yeni dengeler, Rojawa, Barzani, PKK, Türkiye..
22.11.2013
NEREYE GİDİYORUZ!..
0811.2013
Bir süre önce „nereye geldik, ne yapmalı“ demiştik, şimdi neden şaşırıyoruz!..
05.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği SON
04.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği- 4
03.11.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-3
31.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-2
30.10.2013
Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme diyalektiği-1
19.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (SON)
18.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (3)
17.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (2)
16.09.2013
Pozitivizmin bilimsel ve felsefi temelleri.. (1)
08.09.2013
Pozitivizm nedir? - SON -
07.09.2013
Pozitivizm nedir? - 3 -
06.09.2013
Pozitivizm nedir? - 2 -
05.09.2013
Pozitivizm nedir? - 1 -
01.09.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 2
31.08.2013
„MAHALLE BASKISI“ NEDİR? 1
28.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? 2
26.08.2013
Devrim-doğum olayı- nedir, yeni eskinin içinden nasıl çıkıp geliyor? - 1
21.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 3
20.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi.. 2
19.08.2013
Diyalektik materyalizmin ve marksist devrim anlayışının eleştirisi..
18.08.2013
İki adım ileri atıldı, şimdi bir adım geriye!..
14.08.2013
Liberaller ne kadar liberal..
11.08.2013
Makas değişimi olayı biraz daha karmaşık!..
06.08.2013
20.yy'la 21.yy arasındaki fark
05.08.2013
Hani ne oldu şimdi o 20.yy kalıntısı teoriler?..
02.08.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?... 2
31.07.2013
Özgürlük nedir, Özgür irade nedir?...
26.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (2)
24.07.2013
Hem ulusalcı, hem de küresel demokratik devrimci olmak mümkün müdür? (1)
23.07.2013
Nerede duruyoruz, ne tarafa doğru gideceğiz!...
20.07.2013
Kültürler arası etkileşim ve bilişsel ortak kimlik üretimi..
18.07.2013
Kime karşı mücadele edeceğiz? ulus devlet-küresel sermaye ilişkisi..
16.07.2013
Namazın, duanın, şükür ve sabırın diyalektiği..
15.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. SON
14.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (5)
13.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (4)
12.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. (3)
11.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 2)
10.07.2013
„Alevi sorunu“nun tarihsel-felsefi kökenleri.. ( 1)
09.07.2013
“Gelinim sana söylüyorum kızım sen anla “
04.07.2013
Mısır’da darbe ve Cumhurbaşkanı Mursi’nin çağrısı..
02.07.2013
Nereye geldik, ne yapmalı!..
27.06.2013
ŞİMDİ TAM DEMOKRATİKLEŞME ZAMANIDIR!
25.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (4
24.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (3)
23.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (2)
22.06.2013
Dikkat! bu, küreselleşme sürecine karşı bir ulus devlet saldırısıdır!. (1)
20.06.2013
“FAİZ LOBİSİ” İMANA MI GELDİ DERSİNİZ!..
18.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!..(2)
16.06.2013
Herkes için gezi parkı dersleri!.. (1)
11.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA...“ 2
10.06.2013
II.MAHMUT’TAN GÜNÜMÜZE " BATILILAŞMA ...“ (1)
08.06.2013
“Faiz lobisine” karşı mücadeleye evet,ama...
06.06.2013
ERDOĞAN, NE YAPMALI!..
04.06.2013
“Nedir bu olup bitenlerin anlamı” mı diyorsunuz!..
03.06.2013
„İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (2)
02.06.2013
İTTİHATÇILIK“ DEYİP GEÇMEYELİM (1)
1.06.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur!
30.05.2013
Kültürler arası çatışma medeniyet değiştirme olayının sonucudur! (1)
29.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(3) SON
27.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(2)
26.05.2013
Mısır, Tunus, Libya ve Suriye devrimleri…(1)
23.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (2)
21.05.2013
20.YY kalıntısı bütün statüko güçlerini şaşkına çeviren Türkiye’nin karşı konulamaz yükselişi! (1)
20.05.2013
Bilgi toplumuna giden süreçte sivil toplumun yaptırım gücü küresel vicdandandan kaynaklanıyor!..
18.05.2013
Statüko mühendislerinin işi gerçekten çok zor!..
15.05.2013
Bir kere daha ne yapilmali sorunu!..
14.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (SON)
13.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (4)
12.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (3)
10.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (2)
09.05.2013
Osmanlı devletinin ruhu halâ yaşıyor !.. (1)
07.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor SON
06.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 3
05.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 2
04.05.2013
Demokratik Cumhuriyete giden yolda yeni bir açılım gerekiyor 1
30.04.2013
İttihatçı liberalizm üzerine!..
28.04.2013
Uluslaşırken küreselleşmek!..
27.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … (SON)
26.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 3
25.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 2
24.04.2013
Globalleşme sürecinde “sağ”,“sol”,“ilerici”,“gerici” nedir … 1
21.04.2013
Türkiye’de neden sol, ya da sosyal demokrat bir hareket yok!
19.04.2013
Nerede bulunuyoruz? devrimin önündeki acil sorun!..
18.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (4)
17.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (3)
16.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (2)
15.04.2013
Bilişsel psikoloji açısından kimlik sorunu: (1)
11.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (5)
10.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (4)
09.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (3)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun, fikirler ve siyaset konuşsun" (2)
08.04.2013
ÖCALAN’IN 21 MART ÇAĞRISI:"Artık silahlar sussun,fikirler ve siyaset konuşsun" (1)
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kod8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıKod8