Türk’ün barışla imtihanı!


09.03.2013 - Bu Yazı 3983 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Seri, tek tip üretim tarzına yapılan her itirazın kesinlikle insani ve ahlaki olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır.

Türkiye’de “barışın” belki de en sahici manada telaffuz edildiği ender bir dönemden geçmekteyiz. “Barış” şüphesiz başlı başına mühim bir kavram.Ne var ki Türkiye’de Kürtlerle Türklerin “barış” sürecinde barışı hiç gündemine almayan bariz bir kesim var. Özellikle son günlerde İmralı’da devletin Abdullah Öcalan’la yaptığı görüşmelerden sonra bu kesimin özellikle barıştan imtina ettiklerine şahit olmaktayız. Aslında bu kesim için barışa da gerek yok. Peki, neden? Çünkü -onlara göre- ortada barışla ifade edilebilecek bir şey söz konusu değil. Olsa olsa belki affedilebilir bir durum olabilir  onlar için.Çünkü biz Türklerin  kültür ve geleneğinde büyüğe küsülmez, ona saygısızlık edilmez, karşısında haklı da olunsa susulur kısacası büyüğe saygıda kusur edilmez..Bu durumda büyük küçüğüne ancak“hoşgörü” lütfedebilir..Türk milliyetçiliğin barışa olan mesafesi birazda bu yüzdendir.Çünkü milliyetçilik özünde büyüklenmeyi,kibri diğerlerinden üstün olma duygusunu da beraberinde getirir.Bu duygu iflah olmaz bir biçimde yüzyıllardır biz Türklerin içine kazınmış bir duygudur.Bu yüzden milliyetçiler için barışa gerek yok.Kardeşliğin ise Kürtler haklarından feragat ettikleri ve kendilerini Türklükten saydıkları ölçüde bir kıymeti vardır.

Örneğin Müslimlerin itibar gördüğü, korunup kollandığı, her türlü devlet imkânından yararlandırıldığı gayri Müslimlerin, diğer farklı etnik kimliklerin ve mezheplerin ise varlıklarının bile görmezden gelindiği bir ülkede yıllardır“hoşgörü” kavramının dillerden düşürülmediğini tanıklık etmişizdir. Oysa hoşgörü kavramına yakından bakıldığında ardında tehlikeli bir büyüklenme, diğerlerini önemsememe, varlıklarını çokta dikkate almama hatta ciddi bir asimile etme duygu ve çabaların olduğunu görürüz. Başka bir deyişle çok sinsi, dışlayıcı ve küçümseyici duygu ve düşünceleri de beraberinde getirmektedir bu kavram. Bir ırkın, dinin, başka bir düşüncenin ya da mezhebin diğerlerine karşı geliştirdiği/beslediği iyi duygular olarak bilinir hoşgörü. Bir Türk’ün Kürt’ü, bir Sünni’nin Alevi’yi hoş görmesi, Ortadoğu’da gayri Müslimlerin, ABD’de Müslimlerin hoş görülmesi gibi… Bu örneklerde bile hoş görenin büyük, güçlü ve nüfuzlu hoş görülenin ise azınlıkta, güçsüz ve zayıf olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır. Bu duygu bizim tarih boyunca içselleştirdiğimiz bir duygudur. Yaşadığımız coğrafyada büyüğün küçüğü koruyup-kollaması ona şefkat göstermesi gerekli olduğu zamanlarda da hoş görüde bulunması doğal karşılanır. Küçüğün büyüğüne hoşgörüde bulunması ise bir hayli garip ve anlamsız bulunur.

Sayıca çok olanın, baskın ideolojinin ve güçlü olanın diğerlerini hoş görmesi gerçeği karşısında sürekli olarak bu “hoşgörü” kültürünün yeniden inşa edilmesi gerektiğinin ifade edenlerin aslında iyi tahlil edilmesi gerekir. Bugün Ermenilerin, Kürtlerin, Alevilerin, Süryanilerin, Mihellemilerin, Hıristiyanların ve Musevilerin hoş görülmesi gerektiğini ifade edenler( gerçek manada salih ve masum duygularda olanları tenzih ederim)aslında şunu söylemek istemektedirler; toprak bizim, vatan bizim, bizim düşünce yapımız, inancımız makul ve geçerli aynı zamanda güçlüyüz ve sayıca da kalabalığız. Kısacası bize hoş görmek yakışır. Ben bir Ermeni ya da Kürt olsam iki de bir bana hoşgörüyle şefkat ve merhamet duygularıyla yaklaşan ve bunu da sürekli olarak alnıma vuran birilerinden rahatsız olurdum herhalde. Çünkü hoşgörü adı altında sanki bana büyüklüğünü yutturmaya çalışıyorlar gibi gelirdi. Bu duyguyu birde -yani sürekli olarak kendilerini hoşgörüyle yaklaşılmak istenen farklı kesimlere- sormak lazım… Bu tür duyguların kaynağına indiğimizde karşımıza milliyetçi ideolojinin çıktığını görmekteyiz. Bu aynı zamanda barışın, özgürlüğün ve hukuk önünce eşit yurttaşlık bilincinin karşısında yer eden kibirli bir düşünce yapısıdır. Bırakınız barışı içinde diğerine karşı sürekli beslediği kin ve intikam duygularıyla hareket ederler.

Bu bakımdan milliyetçilik/ırkçılık bir düşünce biçimi değildir, ruhsal bir bozukluktur. Irkına cibilliyetine toz kondurmama halidir ki ne din bu duyguyu salık verir ne veda hutbesinde peygamber insanlara bunu öğütler nede vicdanda böyle bir duygunun yeri vardır. Çünkü baktığı her yerde düşman gören ve sürekli düşman üreten yüce Allah’ın yarattığı insanlardan bu kadar nefret eden ve insanlarla bu kadar sağlıksız bir ilişki kuran bir kafanın içerisinde ne düşünceyi, ne değerler manzumesini, ne ahlakı ne de vicdanı aramaya gerek var. Buna rağmen milliyetçiliği hala Müslümanlıkla bağdaştırmayı çabalayanlar var. Bu bir bakıma milliyetçiliği sanki daha makbul bir anlayışmış gibi takdim etme uyanıklığıdır. Milliyetçi Müslüman’ız diyorlar örneğin… Bir şeyin başına milli getirince gerçekten onun bir değere bürüneceğine ve kendilerinden olacağına inanıyorlar.

Böyle bir zihniyete göre örneğin Aleviler zaten Müslüman’dır o yüzden Cem evleri saçmalıktır. Kürtlerde Türk soyundan, Sümerler dağda yaşadıkları için onlara Kurdi ismini vermişler üstelik bir devletleri bile olmamış bu yüzden dil ısrarı da anlamsız hatta bölücülük faaliyeti. Ermeniler ise yorgun Türk milletini arkadan hançerlediler vs. Bize tüm bu iç ve dış tehditlerden kim ve hangi düşünce koruyacak? Cevap; bir çimento olan milliyetçilik… Başka bir deyişle vatanını, bayrağını ve milletini sevme fikri ve duygusu. Ama bu kadar çok sevilen bu vatan demokratik dünyanın hala gerisinde bir vatan oysa. O zaman sormak lazım. Nasıl bir vatan sevgisidir bu? Bu kadar sevilen bir vatanın bugün dünyanın en gelişmiş ülkesi olması gerekmiyor muydu? Sevilen vatan mı yoksa bu sevgiden elde edilen rant mı?

Oysa şiddetten uzak, ülkesinde yaşayan herkesle barış ve huzur içinde yaşamayı arzulayan, tüm farklı kesimlerin hak ve hukukunu sahiplenen, koruyup-kollayan, demokrasiyi ve özgürlüğü baş tacı yapan kısacası ülkesinin siyasi, sosyal ve ekonomik yönden büyümesi adına projeler üreten insanların gayret ve çabaları daha makbul değil midir? Örneğin bugünlerde barışı isteyenlerde olduğu gibi. Barışla arasına mesafe koyanlar, ülkesinde yaşayan farklılıkları dışlayanlar bu sözde vatan sevgisi üzerinden rant devşirenlerdir. Kanımca elden gitmesinden korkulan da budur.

Bu bakımdan bu dönem her şeyden evvel insanı  konuşmamız gerekmektedir. Özellikle önemli addettiğimiz tüm meselelerin en başına insanı yerleştirmeliyiz. Onun değerlerini, iç dünyasını, kontrol mekanizmalarını, rasyonel ve irrasyonel taraflarını, alışkanlıklarını, huylarını, hayallerini, cismani arzularını, sabrını, gönlünü, vicdanını, aşkını, şevkini, enerjisini vs. yani insana ait ne varsa önce bunları konuşmalıyız. İnsanı yeni baştan tanımlamalıyız. Değerini ve itibarını iade etmeliyiz. Türkiye’de bugüne kadar yaşanan tüm sosyal, siyasal hatta ekonomik krizlerin ardında insanın sürekli gözden düşürülmesi ve onun mahiyetinin idrak edilmemesi yatmaktadır. Diğer taraftan insan Türkiye’de anlaşıldığı gibi bir varlık değildir. Yani insan= Türk demek değildir. İnsan denildiğinde akla Türk’ten başka bir şey gelmediğinden dolayı olsa gerek bugüne kadar burada yaşayan insanların varlığı hep göz ardı edildi. 

Oysa insanı hesaba katmaksızın felsefesi çizilen her türlü düşünce sisteminin iflas edeceği bir gerçektir. Tarih boyunca öyle olmamış mıdır? Bugün atladığımız en önemli sorundur bu. Onun için bugün Türkiye’ de örneğin yargı reformundan, sivil anayasadan, Kürt açılımından, Alevi ve başörtüsü meselesinden önce insanın konuşulması ve anlaşılması gerekmektedir. İnsanı tanıdıkça onu evrenle bütünleştirdikçe, yüreğine doğru indikçe bir Kürt’ün Alevi’nin ve Müslüman’ın taleplerini daha iyi kavrayacağımız ve anlayışla karşılayacağımız aşikârdır.

Türkiye’de  “insani standartların” yerine “Türkiye standartları” gibi bir anlayışın yer etmiş olması insanların özgürleşmelerini yani insanlaşmalarını sürekli engellemiştir. Farklı kesimlerin her türlü insani talepleri maalesef bu “Türkiye standartları” engeline çarpmıştır. Türkiye standartları diye bir kavram bahane edilerek burada yaşayan farklı kesimlerin hak talepleri sürekli geri çevrilmiştir. Gerçekte geri çevrilen insan ve değerleriydi oysa. Yani ihmal edilen hep insanlıktı.  İnsanın gözden kaçtığı, giderek yok sayılmaya başlandığı ortamlarda ve dönemlerde mutlaka insanlığımızı öne çıkartmak mecburiyetindeyiz. Küçük, kullanılıp atılan ve her gün değişen bilgi ve düşüncelerle dolduruluyoruz. Bu yüzdendir ki gittikçe kalıcı düşünceden ve derinlikten uzaklaşıyoruz. Artık insanın, “insan” olabilmesinin yolunun özgürleşmekten geçtiğini ancak bu sayede insanlaşacabileceğini idrak etmemiz gerekmektedir. Yıllardır darbelerle, darbe zihniyetinin ürettiği düşünce kalıplarıyla bu topraklarda yaşayan insanların özgürleşmelerine mani olundu. Oyuncak muamelesi yapıldı insanlara…

Oysa insanın anlaşıldığı bir ülkede herkes özgür, fikir ve düşüncelerini serbestçe ifade edebilir. İnsanın tanındığı, değer verildiği bir ülkede ne başörtüsü, ne Kürtçe dil yasağı nede Cem evleri sorunu yaşanır. Ancak Türkiye’de bu sorunlar yaşanıyor. Başörtüsü hala yasak, Kürtçe hala sorun, Alevi’lerin, yığınlarca problemi hala güncelliğini korumakta. Hz. Muhammed(a.s.) “Arap olmayanın Arap’a, Arap’ında Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur” derken kendisinden binlerce yıl sonra vuku bulacak şovenizm, farklı inanç, kültür, mezhep, ırk ve dil karşıtı birtakım zihniyetlerin varlığını dikkat çekiyordu. Dünyaya varlığımızı gerçekleştirmek, insanlaşmak yani özgürleşmek üzere gönderildiğimizi ifade etmekteydi peygamber. Onun için her şeyden evvel insanı ve değerlerini sahip çıkmak sünnetlerin en büyüğü değil midir? Seri, tek tip üretim tarzına yapılan her itirazın kesinlikle insani ve ahlaki olduğu akıllardan çıkarılmamalıdır. Bu yüzden yıllar sonra yakaladığımız bu güzel fırsatı iyi değerlendirmeliyiz ve barışa muhakkak sahip çıkmalıyız.

.

Facebook Yorumları

Emlak8
20.01.2020
Cemevleri için Cumhurbaşkanı’na Çağrı!
28.06.2019
AK Parti yeniden yapılanmalıdır
19.06.2019
Kürtler Her Şeyin Farkında!
14.05.2019
İttihatçı Zihniyet Karakter Değiştiriyor
2.05.2019
1 Mayıs: Sendikacılık ve Emperyalizm
8.4.2019
Sandıkta FETÖ Operasyonu
22.3.2019
Milli Eğitim Neden Tarihimize Yabancı?
7.3.2019
Bekâ meselesini anlayabilme idrakı!
25.2.2019
Türk Eğitim Sisteminin Bir Felsefesi Var mı?
21.2.2019
Aklı kutsayan Modernist İslamcılar
18.2.2019
İthal Düşünce Akımları
14.2.2019
Pozitivizmin İslamiyet’i bertaraf etme çabaları
4.2.2019
Akılcı, Modernist İslamcılar (1)
31.1.2019
Mavi Balina ile topyekûn mücadele etmeliyiz
21.1.2019
Aydınların ihaneti
15.1.2019
CHP’nin Camii Alerjisi
3.1.2019
Mutasavvıf, Derviş Kemal Efendi!
21.12.2018
FETÖ’nün efsunlanmış militanları
17.12.2018
Hodri meydan!
10.12.2018
Ulusüstü Aile Şirketlerinin Kavgası
9.12.2018
Köy Enstitüleri: Köylüsün sen köylü kal!
3.12.2018
Uzak İçimize Doğru Akarken
29.11.2018
Lüpçü muhafazakârlarla işimiz zor
13.11.2018
Deizm Tehlikesi ve Müslümanlar
5.11.2018
Kibir
2.11.2018
Türkiye Gururla Sunar: İstanbul Havalimanı
30.10.2018
2023 Eğitim Vizyonu: Önce İnsan
23.10.2018
Irkçılık tuzağına dikkat!
17.10.2018
MEB Bakanı’nın dikkatine
11.10.2018
Kapitalizmin rehineleriyiz!
8.10.2018
Balıklıgöl, imar çalışmalarına kurban gitmesin!
5.10.2018
Çareyi Batı’da arayan zihniyetin iflası
4.10.2018
Çareyi Batı’da arayan zihniyetin iflası
1.10.2018
Kendini Bil, Kendine Gel!
28.9.2018
Kıyafet bahane rant şahane
24.9.2018
Kerb-ü Bela, Harre ve Müslümanlar
20.9.2018
Menderes’in celladının parasını kim ödedi?
17.9.2018
Fuat Sezgin yılı ve MEB
13.9.2018
Andımıza dönüş gericiliktir
10.9.2018
Üretemeyen Türk Medyası
3.9.2018
Ezoterizm, Okültizm ve Newton
30.8.2018
Eğitimde köklü reform şart
27.8.2018
İslam ve Değerleri Manipüle Ediliyor!
20.8.2018
Ruhu, aşk arındır
16.8.2018
Kapitalist diktatörlüğe karşı birlik olmalıyız
13.8.2018
Türkler gemileri yaktı!
9.8.2018
Erdoğan’ın Dolar’la savaşı
6.8.2018
Küresel tefeci sistemin dolar silahı
2.8.2018
Evangelist Siyonistler ve Yeni Dünya Düzeni
30.7.2018
Dil mi yetersiz yoksa bizler mi?
27.7.2018
70 bin okula 450 maarif müfettişi!
24.7.2018
Eğitim sendikalarının iflası
19.7.2018
Öğretmen öğrenci dostluğu
16.7.2018
15 Temmuz’u unutmayacağız!
13.7.2018
Yeni dönemde eğitim nasıl olmalıdır?
9.7.2018
Eğitim bir bekâ meselesidir
5.7.2018
Önce sükûnet sonra özeleştiri
22.6.2018
Türkiye’nin Diriliş Vakti
18.6.2018
Düşün bu milletin yakasından!
14.6.2018
Hakikati beklerken…
12.6.2018
Dijital Diktatörlük: İnsanın Hacklenmesi
7.6.2018
Kürt kardeşlerimize bir hatırlatma
5.6.2018
Muhalefetin yıkım planı
1.6.2018
Batı’nın derin acısı: “Kutlu Fetih”
28.5.2018
AK Parti’nin yeni dönem eğitim politikaları
24.5.2018
24 Haziran seçimleri neden önemli?
21.5.2018
Dik durun, karşınızda leşler var!
17.5.2018
Kültür Emperyalizmi ve Eğitim
14.5.2018
Sivil Toplum Örgütleri ne işe yarar?
11.5.2018
Erdem, İrade ve Cesaret
7.5.2018
24 Haziran seçimleri ve Türkiye’nin beka sorunu
5.5.2018
Enerjide Berat Albayrak farkı
30.4.2018
Ülkemiz gençlerine çağrımdır
26.4.2018
Berdel siyaseti
23.4.2018
Meclis kuruldu, padişahlar kovuldu mu?
19.4.2018
Kaçırdıklarımızdan öğreniyoruz hayatı
16.4.2018
Türk düşüncesinde yerlilik ve millilik
12.4.2018
Su savaşları kapıda
9.4.2018
FETÖ ile mücadelede çok titiz olmalıyız
5.4.2018
Öğretmenleri daha fazla rencide etmeyin
2.4.2018
Terörist hocalardan başlamalıyız…
29.3.2018
Fatih: Doğu’nun ve Batı’nın İmparatoru
27.3.2018
Doçent adaylarına yeni tuzak: Etik kurul
22.3.2018
1928’de dilimizi kopardılar!
19.3.2018
Milli marşımızı beste eziyetinden kurtarmalıyız
15.3.2018
Erdoğan’dan ikinci dershane çıkışı mı?
12.3.2018
1.Dünya Savaşı /Paylaşım devam ediyor
8.3.2018
Nizamiye Medreselerinden Milli Eğitime
6.3.2018
Bizim Hocaların Gündemi!
1.3.2018
Hanedanın hazin sonu
26.2.2018
Zulmüyle, rantıyla, ihanetiyle 28 Şubat
22.2.2018
Dünya çocuklar için kötüye gidiyor
19.2.2018
Afrin: Millet ile örgütlerin savaşı
15.2.2018
Okul binaları sallanmaya başladı
12.2.2018
Telegram, zihin kontrolü, robot kimlik
6.2.2018
Eğitim buhranı
2.2.2018
Terör Baharı’nın sonu! "Afrin Operasyonu" (2)
29.1.2018
Terör Baharı’nın Sonu ‘Afrin Operasyonu’ (1)
22.1.2018
Afrin operasyonu beka meselesidir
17.1.2018
AYM neyin peşinde?
13.1.2018
Kelam ve Kalem
6.1.2018
Hırsız FETÖ!
1.1.2018
İdeolocya Örgüsü, Erdoğan ve lüpçü İslamcılar
24.12.2017
Eğitime ve eğitimciye verilen değer
18.12.2017
Aşk ve toprak kokardı insan
12.12.2017
Hatıranı diri tut genç kardeşim
8.12.2017
Hain olan iflah olmaz!
6.12.2017
Şanlı direniş
27.11.2017
Çıldırtan yalnızlık!
21.11.2017
MEB’İN dikkatine; “ Önce okuma sonra yazma”
17.11.2017
Ama kimin Atatürk’ü?
13.11.2017
Acilen eğitim seferberliği başlatmalıyız
11.11.2017
Eğitim: 15 yılda 5 bakan 5 ayrı sistem!
6.11.2017
Nötr cinsiyet, üç ebeveynli çocuklar ve MEB
2.11.2017
Ahmet’in Cumhuriyet Şiiri!
31.10.2017
Atlantik sisteminin parlattığı liderler
27.10.2017
Maarif derdi olmayan bir ülke yükselemez!
25.10.2017
Okullarda militan öğretmen istemiyoruz!
19.10.2017
Soğuk savaş stratejileri
16.10.2017
Sendika aidatlarını neden devlet ödüyor?
13.10.2017
Fulbright eğitim anlaşması iptal edilmelidir
30.9.2017
Büyük İsrail projesinde son perde: Kürdistan
28.9.2017
Büyük İsrail projesinde son perde: Kürdistan
27.9.2017
Eğitim krizi!
19.8.2015
Bu işi ancak seçim paklar!
12.8.2015
Yeni Türkiye’den korktukları için saldırıyorlar!
11.8.2015
Kürtleri eziklik psikolojine mahkûm etmek
10.8.2015
Siz milletle kafa mı buluyorsunuz?
5.8.2015
30 aydından anamızı ağlatacak çağrı!
3.8.2015
Kürtleri heba edenler faturayı Erdoğan’a kesiyor!
29.7.2015
Nerede bu sivil toplum?
28.7.2015
Küresel baronların ekmeğine yağ sürmeyelim
27.7.2015
Tezgah çöktü! Çözüm sürecine davam…
15.7.2015
Savaş amaçlı baraj, yol, köprü, havalimanı!
13.7.2015
Kaliteli bir koalisyon hükümeti kurulabilir mi?
8.7.2015
AK Parti dönemi eğitim, medya ve sivil toplum sorunsalı 08.07.2015 00:00
6.7.2015
Halk “solcu” görsün!
29.6.2015
Beştepe ve yeni Türkiye düşmanlığı
24.6.2015
Tarih ders kitaplarında hala mı Darwinizm!
22.6.2015
AK Parti koalisyona girmeli mi?
17.6.2015
Milletçe izliyoruz. Gereği yapılacaktır…
15.6.2015
Özeleştiriler, medya ve yükselen Kürt nefreti
10.6.2015
Dertleri Türkiye olanlar iş başına..
4.6.2015
Kürt kardeşlerimize çağrımdır
3.6.2015
Eski Türkiye mi bir daha asla!
1.6.2015
AK Parti sıradan bir parti 7 Haziran sıradan bir seçim değildir 01.06.2015 00:04
27.5.2015
NYT üzerinden Erdoğan’ı bitirin talimatı!
25.5.2015
Türkiye’nin “Aydın”lık günleri!
21.5.2015
Hizb-ut Tahrir’i nasıl bilirsiniz?
18.5.2015
Er ya da geç Ortadoğu elinizden çıkacak!
13.5.2015
Diktatörün ardından
11.5.2015
Diyanet asli vazifesini yaptığı için hedefte
6.5.2015
Erdoğan’dan başkası Kürtleri bir günde harcar
4.5.2015
Üretemeyen Türk sineması üzerine
29.4.2015
Çıldırmış olmalılar!
27.4.2015
Hitit Üniversitesi gelecek vaat ediyor
22.4.2015
CHP seçim beyannamesinden önce özür beyannamesi yayınlamalıdır
20.4.2015
Türk-Ermeni dostluğunu pekiştirmeliyiz
15.4.2015
Partilerin seçim vizyonlarında eğitim yer alıyor mu?
13.4.2015
Partilerin aday listeleri ne anlama geliyor?
06.04.2015
Yeni Türkiye’yi engelleyemeyeceksiniz!
01.04.2015
KPSS hırsızlığı: Kendimizi yakarız hocamızı yakmayız!
30.03.2015
'Müzakerelere Kuzey İrlanda örneği'
25.03.2015
Konumuz AK Parti: Küçük düşünen kaybeder
23.03.2015
21 Mart Newroz: Biz Birlikte Türkiye’yiz
20.03.2015
Yanlış yapıyorsun Demirtaş, gelin bu oyunu bozun!
18.03.2015
Müslüman bilim adamları ve eğitim sistemimiz
16.03.2015
Muhalefetin vizyonu: 19. yüzyıl türkiyesi!
11.03.2015
Öğretmenlerin eğitilmesi şart!
09.03.2015
Gezi’nin karanlık ruhu barışı zedeleyemez!
04.03.2015
Niha dema aştiye
02.03.2015
28 Şubat’ın asıl aktörlerini konuşmalıyız
28.02.2015
Yeni Türkiye engellenemez
25.02.2015
İnsanlara insan olduklarını daha çok hatırlatmalıyız
23.02.2015
Silahlara Veda Mitingi
18.02.2015
Özgecan’ı siyasi emellerinize alet etmeyin!
17.02.2015
Laik Eğitim: “Layık olduk ama neye layık olduk!”
11.02.2015
Okullarda resmi tarih öğretimine son verilsin
09.02.2015
Özgür, istikrarlı ve güçlü bir Türkiye için başkanlık sistemi
04.02.2015
Yurtdışındaki Fethullah Gülen okullarına dair
02.02.2015
Sol adına gerçekte aranan nedir?
28.01.2015
Mülteciler için yeni vakıf ve dernekler kuruluyor
26.01.2015
PES: Paralel Eğitim Sistemi
21.01.2015
Çözüm süreci aynı zamanda bir diriliş sürecidir
14.01.2015
Aranan kamuoyu bulundu: Masai Kabilesi
12.01.2015
Radikalizm bahane Ortadoğu pazarı şahane!
07.01.2015
Dershanlerin dönüşümü en çok fakir ailelere yarayacak
05.01.2015
Eleştiriye ve yeniliğe açık bir eğitim teşkilatımız var
29.12.2014
Nöbetçi öğrenci uygulaması kaldırılmadır
24.12.2014
Gruba sadakat, fedailik ve Taha Akyol’un tecrübeleri
22.12.2014
Paniğe gerek yok! Demokrasinin ayak sesleri bunlar!
17.12.2014
Anadolu’nun Diasporadaki Çocukları
15.12.2014
Tek Parti Dönemi Ders Kitaplarında Osmanlı Nefreti!
10.12.2014
Şura kararları: Çocuk devletin mi yoksa ailenin mi?
08.12.2014
19.MEB Şura’sı ve Türkiye’nin Eğitim Vizyonu(1)
03.12.2014
Geleneksel eğitim veren okullara mahkûm muyuz?
01.12.2014
Yeni Türkiye’nin inşasından evvel insanın inşası
26.11.2014
Recep Dede’nin lastik ayakkabıları etmezsiniz!
24.11.2014
24 Kasım: Eğitimciler neden özgürlükçü değil?
19.11.2014
Evladı Kerbelayime, bê gunayime, Ayıvo zulimo, Cinayeto
17.11.2014
Alevilere özgürlük!
13.11.2014
Eğitim, çözüm sürecinin mütemmim cüzüdür
10.11.2014
Mescid-i Aksa’da Postal ve İslam Dünyasının Hal-i Pür Melali
07.11.2014
2014 Ürgüp LDT Kongresi
05.11.2014
Her şeyi Bırak Barışa Bak!
03.11.2014
Eğitimde bedava hizmet problemi
29.10.2014
"Sahici bir cumhuriyet anlayışına doğru.."
27.10.2014
Türk-Kürt ittifakını bozma senaryoları
22.10.2014
Liberalden cemaatçi olursa!
20.10.2014
Yeni Türkiye’de eğitim eski olamaz!
15.10.2014
Senin felsefen yok aslında!
13.10.2014
Ölmek var dönmek yok!
10.10.2014
Türk-Kürt birlikteliğini bozamayacaksınız!
08.10.2014
Sokrates’in ebeliği ve eğitimde maieutikeyöntemi
01.10.2014
Tek sermayeleri dine küfretmek!
29.09.2014
Çocuklar resmi ideolojinin kölesi değildir!
24.09.2014
Dünyanın en temiz hak talebine halel getirmeyin!
22.09.2014
Kim bu yüzü maskeli çıldırmış insanlar!
21.09.2014
Bir memlekette iki türlü insan yetişmez! (3)
20.09.2014
Tek parti zihniyetinin eğitim sistemine karşı çıkılamazdı! (2)
20.09.2014
Okullar, tek tip insan yetiştirme merkeziydi (1)
17.09.2014
Zorunlu din dersleri meselesi
15.09.2014
Anadilinde eğitim en temel insan hakkıdır
10.09.2014
#inkilaptarihidersikaldirilsin
08.09.2014
Cumhuriyetçi öğretmen zihniyeti
03.09.2014
Milli olan eğitimin temel kanunu
01.09.2014
Kürt Türk dostluğunu bozamayacaklar!
27.08.2014
Okul idareciliği sorununu nasıl aşabiliriz?
25.08.2014
Hizmet aşkı, emekçi dostu, ülke sevgisi ve gerçekler
20.08.2014
Medreseler ve Vakıf Sistemi
19.08.2014
CHP’nin eğitimde yol açtığı zarar ziyan telafi edilmeli
13.08.2014
Yeni Türkiye için sorumluluk vakti
11.08.2014
Ayrımcılıkla mücadele neferlerine!
06.08.2014
Ekmek mi Özgürlük mü?
04.08.2014
Sudbury Valley Okulu
28.07.2014
Ölçü, uyum, ahenk, ilahi nizam
23.07.2014
Tevhid-i Tedrisat’ın Zararları
21.07.2014
Çözüm süreci: Türklerle Kürlerin kader birliği
18.07.2014
Öbür dünyada Filistinli çocuklara nasıl hesap vereceksiniz?
16.07.2014
İnsanoğlu bu muhalefetin eline düşmeye görsün!
14.07.2014
İS-RA-İL Bir Zihniyetin Adıdır
09.07.2014
1.Meclis, 21 Anayasası ve Yeniden Sivil Bir Anayasa
07.07.2014
“Yeni Türkiye için Bir Projem var” Kampanyası
02.07.2014
Adıyaman Uluslararası Engelliler Koleji
30.06.2014
Yeni anayasa, başkanlık sistemi ve federalizm
25.06.2014
Eğitim Şart! Ama Hangi Eğitim?
23.06.2014
“Kutuplaşıyoruz” bir algı operasyonudur
18.06.2014
İslam dünyasının tek umudu Türkiye’dir
16.06.2014
Dershanelerin dönüşümü ve eğitimde kalite
11.06.2014
İnadına barış, inadına özgürlük!
09.06.2014
Kürt çocukları kimin umurunda!
04.06.2014
Buruk Kürt çocukları
02.06.2014
Darbeler, Gezi kalkışması ve militarist eğitim
28.05.2014
Yeni Türkiye’nin ayak sesleri bunlar!
26.05.2014
Kemalist eğitimin zararları
21.05.2014
İşçileri sömüren ideoloji: Vahşi Sosyalizm
19.05.2014
Fukara ölümleri ve cuntacıların beslemeleri!
15.05.2014
Soma semalarında akbabalar!
14.05.2014
Bize vesayetçi değil hukukçu lazım!
12.05.2014
Geleceği İnşa Topluluğu
07.05.2014
Yeni Türkiye’nin önünü kesemeyecekler!
05.05.2014
İnkılâp Tarihi dersleri ne işe yarar?
30.04.2014
Fanatikler ölümden daha çok özgürlükten korkar
28.04.2014
Okul bir kontrol mekanizması olmaktan çıkarılmalıdır
27.04.2014
24 Nisan: Biz birbirimizin ilacıyız
23.04.2014
1 Mayıs: Yılda bir kez ortaya çıkarlar
21.04.2014
İdeolojik eğitim insan tabiatına aykırıdır
19.04.2014
Milli/yetçi ve farklılıkları dışlayan eğitim sisteminden vazgeçilmeli
16.04.2014
529 idam kararı bir meydan okumadır
15.04.2014
İmam Hatip’te öğretmen-öğrenci ilişkisi üzerine
15.04.2014
Yeni Türkiye'ye yeni eğitim sistemi uyar
12.04.2014
Dersim ismi iade edilmeli, Sabiha Gökçen ismi de kaldırılmalıdır!
10.04.2014
Yüksek eğitimlilerin şerrinden Allah’a sığınırım!
07.04.2014
Çeşitlilikte birlik/Federalizm ve Yeni Türkiye
04.04.2014
Neden ders almıyorlar?
31.03.2014
Bu halkı bir daha hafife almayın!
28.03.2014
CHP’ye oy vermek liberalizme hakarettir
27.03.2014
Medrese Eğitim Modeli ve Vakıflar
25.03.2014
Artık bu halkı daha fazla küçük düşürmeyin!
18.03.2014
Öbür dünyada Filistinli çocuklara nasıl hesap vereceksiniz?
17.03.2014
Okuldan kışlaya, kışladan sokağa ideolojik eğitim
12.03.2014
Tahliyeler, devlet, CHP, paralel yapı vs…
09.03.2014
30 Mart yeni Türkiye için bir milattır
04.03.2014
90. yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu
26.02.2014
Dinleseniz de, istemeseniz de Türkiye özgürleşecek
24.02.2014
İnkılap Tarihi Dersi Kaldırılmalıdır
21.02.2014
Dünya Anadil Günü ve Dil Yasakları
20.02.2014
Neden AK Parti’yi savunuyorum?
17.02.2014
Kör inançlılar…
11.02.2014
Dershane tasarısı, eğitimde köklü bir reformun habercisi mi?
23.01.2014
Cemaat eğitim reformlarından neden rahatsız?
10.01.2014
Alamut dershaneleri ve grup sadakati
02.01.2014
“Artık Ufuk adında bir oğlunuz yok!”
31.12.2013
Ufuk Coşkun ile eğitim üzerine
29.12.2013
Üç lidere aynı komplo kuruldu. Peki, neden?
23.12.2013
Bu bir darbe teşebbüsüdür
22.12.2013
Camianın vicdanlı insanlarına…
20.12.2013
Barış tehdit altında, seyirci kalamayız
08.12.2013
Kod adı: Dershaneler
05.12.2013
Çözüm: Eğitim topluma bırakılmalıdır
25.11.2013
Kavgayı bırakın eğitimin sahici sorunlarını konuşalım
20.11.2013
Devletçi eğitim sistemi ve dershane savaşları
17.11.2013
Dershaneler, cemaat ve eğitimde özel sektör
14.11.2013
Liberalizm insan olmanın onurunu yüceltir
11.11.2013
Çocuk devletin mi yoksa ailenin mi?
05.11.2013
Resmi ideoloji, pozitivizm ve başörtüsü
30.10.2013
Cumhuriyetçi eğitimin dayandığı felsefe
27.10.2013
Dünyadan örneklerle fakirler için özel okullar
24.10.2013
Eğitimin Ana Sorunu: Tevhid-i Tedrisat Kanunu’dur
21.10.2013
My name is Kurd: Ben terörist değilim
14.10.2013
Dershaneleri kapatmak çözüm mü?
04.10.2013
Andımız kaldırıldı
03.10.2013
Demokratikleşme Paketi’nde eğitim atlanmamalı
23.09.2013
'Öğrenci Andı' artık kaldırılmalıdır
13.09.2013
Eğitimde ‘yeni’liğin yolu yeni metotlar keşfetmektir
08.09.2013
Yeni sistemle çocuklar gülecek mi?
14.08.2013
Eğitim reformu gecikmemeli
02.08.2013
Meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri midir?
24.07.2013
Sosyal hayat planlanabilir mi?
20.07.2013
Yavaşlamadan anlayamazsın dostum!
16.07.2013
Meslek kuruluşları sivil toplum örgütleri midir?
03.07.2013
6 aydır aradıkları kanı Lice’de buldular!
23.06.2013
Gezi Parkı'nda eğitimin rolü
22.06.2013
Saldırı sadece başbakana değil insanlığımıza...
20.06.2013
Kemalizmin direnişi
18.06.2013
Bu oyunu bozmalıyız!
14.06.2013
Gezi Park: “Acil eğitim reformuna ihtiyaç var!”
13.06.2013
Antikapitalist Müslümanlar İnşallah sosyalizm gelsin mi?‏
09.06.2013
Başbakan ülkesinde ve dünyada tek hedef haline getirildi
03.06.2013
Ağaç sevgisi için de samimiyet şart
24.05.2013
Barış sürecinde eğitim ve âkiller
09.05.2013
CHP eğitim projesi
16.04.2013
Muhalefet barışa değil zamanın ruhuna!
25.03.2013
Kıyafet serbestliği bir özgürlük meselesidir
14.03.2013
“Milli Terbiye” dönemi ne zaman sona erecek?
09.03.2013
Türk’ün barışla imtihanı!
04.03.2013
Tekke ve zaviyeler yeniden açılabilir mi?
02.03.2013
İmralı’da ihale AK Partiye kalır mı?
24.02.2013
10 Milyon İmza Kampanyası ve diğerine özgürlük meselesi
20.02.2013
Milliyetçilik barışın önünde engel
13.02.2013
Tevhid-i Tedrisat için kanun teklifi
30.01.2013
“Karne” bir klasik eğitim ürünüdür...
27.01.2013
Karne” bir klasik eğitim ürünüdür
21.01.2013
Barış sürecinde eğitimin rolü
18.01.2013
Türk Kürt Dostluğu Vakfı Kurulmalıdır
15.01.2013
6. yılında Hrant Dink ve ötekileştirilen Ermeniler
12.01.2013
Barış adına umutluyuz
05.01.2013
Otoriter eğitimden organik eğitime
04.01.2013
Devlet eğitimden elini çekmeli
01.01.2013
Roboski, vicdan ve iktidar hırsı
26.12.2012
İnsan merkezli yeni bir muhalefet gerek
25.12.2012
Habervaktim’i kınıyorum!
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8
GÜNÜN YAZARLARI
Günün YazarlarıEmlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive