İbrahim SEDİYANİ

[email protected]Bookmark and Share

Yeryüzünün İlk Kavmi Kürtler ve Konuşulan İlk Dili Kürtçe


27.03.2014 - Bu Yazı 84323 Kez Okundu.
Yorum : 4 - Onay Bekleyenler : 0

 Bir önceki makalemizde, dünyada hayatın ikinci defa yeniden başlamasına vesile olan Nûh Tufanı’nı anlatmış, insanlık tarihinin Kürdistan vatanında başladığını ve bütün insanların Kürdistan’dan dünyaya yayıldığını delilleriyle ortaya koymuştuk.

     Peki, Hz. Nûh ve kavmi, hangi dili konuşuyorlardı? Tüm insanlık ailesinin ataları olan bu 80 kişi, hangi kavimdendiler?

     Bugünkü makalemizde de bunu konuşacağız sizlerle...

     Elbette ki bunu yüzde yüz bir doğrulukla tespit edebilmek mümkün değil. Ancak konuyla ilgili olarak Doğulu tarihçiler ve İslam bilginleri tarafından ortaya atılmış çarpıcı görüşler bulunuyor.

     Çorumlu olup Kanada’da yaşayan ve Zaman Gazetesi’nin Kanada temsilciliğini yapan gazeteci Faruk Arslan (doğumu 1969)’ın aktardığına göre, ünlü Ermenî tarihçi Miğdisî, Kürtçe’nin tarihini Hz. Nûh (as) ile başlatmaktadır. Miğdisî, “Lisân-ı Kürd, Hazret-i Nûh ümmetinden Melik Kürdim’den kalmışır” diyerek, Kürt adının ve dilinin Hz. Nûh’tan beri var olduğunu belirtmiştir. (Bkz. Faruk Arslan, Kürt Diyarının Bilinmeyen Saklı Tarihi – Bilâd-ı Ekrâd: Kürdistan, sayfa 4, Öteki Adam Yayınları, İstanbul 2013)

     Kürtler’in tarihinin Hz. Nûh ve Tufan’a kadar gittiğini ve Kürtçe’nin Hz. Nûh ve kavminin konuştuğu dünyanın en eski dili olduğunu iddiâ eden isimlerden biri de, Kütahyalı bir Türk olan dünyaca ünlü seyyâh Evliya Çelebi (1611 – 82)’dir. Ünlü yapıtı “Seyahâtname”de, ayrıca Nûh Tufanı’ndan sonra kurulan ilk 3 şehrin Şehr-i Nûh (Şırnak)Cezira Botan (Cizre) ve Miya Farqîn (Silvan) olduğunu belirterek, insanlık tarihinin Kürdistan’da başladığını kaydetmektedir.(Bkz. Evliya Çelebi, Seyahâtname, cilt 4, Kürdistan gezisi)

     Bastığı toprakları güzelleştiren, gezdiği coğrafyalara bereket gelmesine vesile olan, baktığı gölleri güzelleştiren, konuştuğu nehirlerin dilini çözen, gittiği şehirlerdeki camilerin duvarlarına şiirler yazan ünlü seyyâh Evliya Çelebi, ölümsüz eseri “Seyahâtname”de, Hz. Nûh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu şöyle ifade eder (olduğu gibi paylaşıyorum): “Tûfân-ı Nûh, imar olan şehr-i Cûdi’dir, andan kal’a –i Sincâr’dır, andan bu kal’a-i Mefârikin’dir amma şehr-i Cûdi sâhibi Hazret-i Nûh ümmetinden Melik Kürdim altı yüz sene mu’ammer olup Kürdistân diyârların geşt ü güzâr ederek bu Mefârîkin’e gelüp âb u havâsından hazz edüp bu zemînde sâkin olup evlâd u ensâbı gâyet çok olup lisân-ı İbrî’den indiyyât bir gayrı lisân-ı turrehât peydâ etdi kim ne İbrî’dir ne Arabî ve ne Pârisî ve ne lisân-ı Derî’dir ve lisân-ı Pehlevî’dir, ana hâlâ lisân-ı Kürdim derler. Bu diyar-ı Mefârikîn’de peydâ olup hala diyâr-ı Kürdistân’da isti’mâl olunan lisân-ı Kürd Hazret-i Nûh ümmetinden Melik Kürdim’den kalmışdır, ammâ vilâyet-i Kürdistân dağistân u sengistân bilâd-ı bîpâyân olmağile on iki gûne lisan-ı Ekrâd vardır kim birbirlerine elfâzları ve lehçe-i mahsûsaları mûğayirdir kim niçesi birbirlerinin kelimâtların tercümân ile anlarlar.” (Bkz. Evliya Çelebi, Seyahâtname, cilt 4, Kürdistan gezisi / ayrıca bkz. Martin van Bruinessen, Kürt Lehçeleri Üzerine Evliya Çelebi’nin Notları, sayfa 16 – 17, Studia Kurdica, Paris 1985)

     Güzel insan Evliya Çelebi, Kürtçe’nin sadece Hz. Nûh (as) Peygamber’in değil, aynı zamanda Hz. Yunus (as) Peygamber’in de konuştuğu dil olduğunu belirtmekte, ayrıca Kürtçe’nin zenginliğine övgüler dizmektedir. “Seyahâtname”de bunu şöyle kaleme almaktadır (olduğu gibi paylaşıyorum): “Lisân-ı Ekrâd, fesâhat ü belâğat üzre tekellüm eder. Hazret-i Yûnus aleyhi’s-selâm diyâr-ı Musul’da sâkin iken Kürd lisânın söylemiş ola.” (Bkz. Evliya Çelebi, Seyahâtname, cilt 4, sayfa 316, Kürdistan gezisi, Yapı Kredi Yayınları)

     Kürtler’in tarihinin Hz. Nûh ve Tufan’la başladığını iddiâ eden isimlerden biri de, 20. yy’da İslam dünyasının yetiştirdiği en büyük düşünürlerden biri olan Pakistanlı ünlü İslam âlimi Mewlânâ Ebû’l- Âlâ el- Mevdudî (1903 – 79)‘dir. Üstâd Mevdudî, hem başyapıtı olan 7 ciltlik “Tefhîm’ul- Qûr’ân”adlı eserinde, hem de diğer kitaplarında, Nûh Tufanı’nın Kürdistan’da gerçekleştiğini belirterek Kürtler’in tarihini buradan başlatır. (Bkz. Ebû’l- Âlâ el- Mevdudî, Tefhîm’ul- Qûr’ân, Hûd sûresi tefsiri ve Araf sûresi tefsiri / ayrıca bkz. Ebû’l- Âlâ el- Mevdudî, Tarih Boyunca Tevhîd Mücadelesi ve Peygamber’in Hayatı)

     Hz. Nûh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğu, bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Şu anda İngiltere’da yaşayan Iraklı arkeolog Prof. Dr. Abdullâh Zehawî tarafından Kürdistan’da Cudi Dağı çevresinde ve Şırnak topraklarında yapılan çalışmalarda, çivi yazısıyla ve Kürtçe diliyle yazılmış Guti plaketleri bulunmuş, arkeolojik kazılar sonucu ulaşılan bu plaketler tam iki yıllık bir titiz çalışma neticesinde büyük oranda çözülmüş, sonuçları ve ulaşılan tüm bilgiler Ocak 1984 tarihinde Mısır’ın yarı resmî gazetesi El- Ahram’da dizi yazı olarak “Hz. Nûh’un Gemisinin Durduğu Dağ” başlığıyla yayınlanmıştır. O dönemde Erbil Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı olan Prof. Dr. Abdullâh Zehawî’nin ulaştığı tüm bulgular, şu anda bir İngiliz bankasında muhafaza edilmektedir. (Bkz. Prof. Dr. Abdullâh Zehawî, Hz. Nûh’un Gemisinin Durduğu Dağ, El- Ahram Gazetesi, Kahire – Ocak 1984)

     Kürtler’in tarihini insanlığın ortak atası Hz. Nûh (as) ile başlatan, Hz. Nûh ve kavminin konuştuğu dilin Kürtçe olduğunu “dil”e getiren ve Kürtçe’nin dünyada konuşulan tüm dillerin kaynağı olduğunu ifade eden Batılı bilim adamları da vardır, ancak biz bu çalışmamızda özellikle sadece Doğulu bilim adamlarını referans aldık. Olası spekülasyonlara meydan vermemek için de bilinçli olarak sadece Müslüman bilginleri konuşturduk.

     Başta da belirttiğimiz gibi, yukarıda serdedilen görüşlerin ve ulaşılan bulguların “mutlak doğru” olarak kabul edilmesi gibi bir dayatmada bulunmuyoruz. Ancak bu görüşleri serdeden isimlerin tamamı belli bir birikime sahip bilginlerdir. Bunları sizlere kaynaklarıyla aktardık. Dikkatlerden kaçırılmaması gereken önemli bir nokta da şudur ki; Kürtçe’nin yeryüzünde konuşulan ilk dil ve dünyadaki tüm dillerin anası olduğunu iddiâ eden bu isimlerin hiçbiri Kürt değildir.

     Herşeyin en doğrusunu Allâh bilir. Gerçek bilgi ve hakikat, ancak O’nun katındadır.

[email protected]

*


.

Facebook Yorumları

Emlak8
15.12.2018
Kirletme
12.11.2018
Fenike Kızı Yelizabel
7.12.2017
Selahaddîn Eyyubî ve Yahudî Düşmanlığı
25.4.2017
Kürtler Ne Oy Verdi?
19.4.2017
Devlet % 51 – Millet % 49
18.8.2015
Tağut Ne Demek?
12.8.2015
‘Terörist’ olan Doğu Türkistan değil, işgalci Çin devletidir
2.8.2015
Millet Olmanın Erdemi ve Asıl Büyük Felâket
30.7.2015
Saray Medyası
13.7.2015
Kürt milliyetçiliğini Türk, Fars ve Arap milliyetçilikleriyle bir tutmak adil midir
24.6.2015
Amerika’nın kucağında oturup Kürtler’i ‘Amerikancılık’ ile suçlamak
2.6.2015
Cennet’e Gitmek Gittikçe Zorlaşıyor
28.5.2015
Kürdistan Tarihinin En Mübarek Yol Arkadaşlığı
16.5.2015
Zaman ve Zemin Aşımına Uğrayan Erdemli Tavırlar
1.5.2015
Türkiye, dünyanın en adaletsiz ikinci ülkesi
23.4.2015
Kürt medyası 117 yaşında
18.4.2015
Dünyayı Düzeltmenin Yolu
15.4.2015
Azadî Liderleri Cibranlı Halid Bey ve Yusuf Ziya Bey
11.4.2015
Sünnîlerin saldırdığı Kenya’nın bağımsızlık mücadelesini Şiî bir Müslüman başlatmıştı
01.03.2015
Bana Bir Mektup Yaz
28.12.2014
Barış Manço Bir Sanatçı Değil, Bir Sanat Ekolüdür
26.12.2014
Bu Yazım Kürtler ve Kürdistan Üzerine Değil
17.12.2014
Türkiye’deki Tüm İl ve İlçelerin Eski Gerçek İsimleri
14.12.2014
Analfabet Toplumda Alfabe Tartışmaları
11.12.2014
“Şeyh Said Kıyamı, hem dînî hem millî bir başkaldırıdır”
09.11.2014
Kürdistan İslam Devleti İçin Canlarını Veren Türkler, Çerkesler, Alevîler
18.08.2014
I. Dünya Savaşı Sonrası Kurulan Kürt Cemiyetleri
17.07.2014
'Her Roj Yek Dolar'
18.06.2014
Dünya Kupası’nda Avrupa ülkelerini göçmen futbolcular sırtlayacak
13.06.2014
Kürdistan’da Türkmen Sorunu
05.06.2014
64 yıl sonra aynı noktadayiz: Dünya Kupası’nda yokuz ama ‘Stratejik Derinlik’ devam ediyor
02.06.2014
Dünyanın En Mazlum Milleti: Rohingyalar
28.05.2014
İdam sehpasına yürürken ‘Yaşasın Kürdistan’ diye haykıran Türk- İslam âlimi
27.05.2014
“Herkes ‘barış olsun’ istiyor ama ‘barış’ derken aynı şeyi kastetmiyor”
21.05.2014
Kazandıklarınızla, Kaybettiklerinizi Satın Alamayacaksınız!
18.05.2014
Siz hiç acılar içinde siyaset yapar mısınız
27.04.2014
Nehirleri değil, barajları durdurun!
20.04.2014
Ermeni katliamına karşı çıkan İslam âlimleri
04.04.2014
Zayıflar farklılara, güçlüler benzerlere düşmandır
27.03.2014
Yeryüzünün İlk Kavmi Kürtler ve Konuşulan İlk Dili Kürtçe
25.03.2014
İslam Putu
04.03.2014
Nuh Tufanı ve insanlık tarihinin başladığı Kürdistan
23.02.2014
Peygamber ismi taşıyan Kürdistan şehirleri
10.02.2014
Kürt sahabeler
04.02.2014
Diyanet’in dini Diyanet’e, Kürtler’in dini Kürtler’e
27.01.2014
Elmas Ana’ya kimlik vermek için de mi rüşvet istiyorsunuz
15.01.2014
Çaldıran’ın 500. yıldönümünde Kürdistan’ın bölünmesini ve Şiî – Sünnî ihtilafını konuşmak
02.01.2014
Roboskê’de asıl konuşulması gereken
22.12.2013
Diyarbekir Tarihinin Gizlenen Katliamı: Çılsıtun
09.12.2013
1652 – 1992: Kölelikten Özgürlüğe Güney Afrika
08.12.2013
Kürt Halkının Siyahî Kardeşi: Nelson Mandela
18.11.2013
Aman Dokunmayın Dershanelerine
05.11.2013
Örtünmek ile Soyunmak Arasında Kadının Utanç Duvarı
27.10.2013
Anadil herkese ana sütü gibi haktır
26.10.2013
Kürt İslam Âliminin Dünyaya İkrâmı: Sıcak Kahve
15.10.2013
Kurban
07.10.2013
Şehir ve Köylerimizin Eski Gerçek İsimleri
03.10.2013
Bütün Yer İsimleri İade Edilmelidir
01.10.2013
Bugün Köylerimizin Bayram Günüdür
29.09.2013
Yaseminler Gülümsüyordu Ellerimiz Kavuştuğunda – 45
24.09.2013
Kıbrıs’tan Gelen İran – Türkiye Sınır Mektubu
20.09.2013
Başbakan Erdoğan’a Açık Mektup
09.09.2013
Mısır’da “Gel Musa Gel”, Suriye’de “Gel USA Gel” Diyorlar
20.08.2013
Mim–Sad–Ra ve 4. süreç: Rabiâ
17.08.2013
Mısır İslam Devrimi
06.08.2013
Mârifet; Muhalif ya da Taraftar Olmak Değil, Erdemli Olmaktır
02.08.2013
Gezi’nin Kemalist Çevrecileri, Dut Ağaçlarını da Severler mi?
29.07.2013
Evvel The Times İçinde, Kalbur Saman İçinde...
24.07.2013
Alev Alatlı Roman Serisi
22.07.2013
'Müslümanlar'ı yeniden Kardeşler yapan Müslüman Kardeşler
20.07.2013
Üç Tarafı Kürdistan’la Çevrili Barış Süreci
24.06.2013
Yazarlarımız “Kuzey Kürdistan Birlik ve Çözüm Konferansı”nda Ne Dediler?
18.06.2013
Kürtler’in Mücadelesi Rejim Değişikliği Değil, Hürriyet ve İstiklâl Mücadelesi Olmalıdır
31.05.2013
Kürtçe Edebiyatın İlk Çizgi Çocuk Kahramanı “Guldexwîn”, Dîwan Yayınları’ndan Çıktı
26.05.2013
Yalnızlık Büyük Bir Nimettir
18.04.2013
Altan Tan: Kürt Ergenekonu açılsın, Hakikatleri Araştırma Komisyonu kurulsun‏
21.02.2013
1923 CHP, 2023 AK Parti: Bu Utanç Mirasını mı Paylaşamıyorsunuz?
28.12.2012
- Robozkê şehîdlerinin âzîz hatırâsına -
25.12.2012
Seyyid
24.12.2012
Arap Baharı'nın İki Sayfası
15.12.2012
Bir Yanım Su, Bir Yanım Ateş; Aç Bana Kucağını Bangladeş – 1
4 0
kamil küçüközdemir 10.3.2018 - 15:15:01
yıl olmuş 2018 şuan bile dil sayılmayan bir şeyi dünyanın il ve ana dili yapmışlarya gülmemek zor demekki ordaki kiliseleride yapanlar ve tapanlar dogrumu ne cahil yazar ve gazeteciler varki bu kadar çok şaçmalıyorlar koça googlede arat bir tane daha böyle yazı bulamassın nerdeyse tögbe haşa Allah cc da peygamberimizle bu dilde konuştu diyecekler yarı arabca yarı türkçe yarı ibranice toplama bir dilden bahsediyorsunuz o bölgede doguda o dönemde kimler yaşamış onu bilin ona göre konuşun türkler orta asyadan gelmiş ya kürtler hep dogu anadoludamı imişlerdi biryerdenmi gelmişler daglar taşlar sabittir olay cudi degil diyebirmiyizki istanbul şuan türklerin bizim istanbulu biz kurduk ayasoyyayı biz yaptık biz sonra geldik aldık oraları lütfen insanları yanıltmayalım.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%54,00
fırat özçelik 21.7.2017 - 17:13:44
kuranda hz nuh gemisi cudidedir heytika kyü 80 ler demek gemiden 80 iman etmiş insan iner nuh peygamber kabri cizrede cidi kelimesi yer kara bulduk kürtçede ağzında zeytin dalı ile gelen güvercin mardin derikte sadece yetişen zeytin dir şu an sadece derikte yetişen zeytin hala binlerce ağaç var mardin bölgesinde safan vede ve haman aşiretleri vardır vede bunlar nuhun soyundan olduğunu söylerler çoğu bilim adamı bu gün tufan olsa dünyanın konumu nedeniyle cudi dağı ve etrafının sular altında kalmayacağını söylemektedirler kaldıki bunu kuran-ı kerim yazıyor incilde yazıyor tevrata yazıyor hata bu dinlerden önce zerduşi ve ezidiliktede tek tanrı hükmü ve bahsi geçmektedir şu anki müslüman kalabalık kuranı okumadan tarafsız gerçek bilgi sahibi olmadan camiye gidip namaz kılması müslüman olduğu yargısı çıkmaz vede mesele kürt olunca ne hikmetse ırkçılığı tutar zavalı bihaber müslüman kürdün devlet sahibi olmamasının tek sebebi kavmiyetçi bir toplum değilde evrensen bir toplum değerine sahip olmalarından kaynaklıdır unutmayalım kuranı kerim sadece arap yada türke vs gönderilmemiştir kutsal kitap evrensel bir bildirgedir tüm insanlara gönderilmiştir eğer kürtler hiç birşeyse ozaman allah kürdü niye yaratırki bu ırkçı söylem sahipleri camiye gideceklerine önce akılarını bir gözden geçirmeleri lazım bu kafa sizi bir yere götürmez kürdü ermeni yaparlar yahudi yaparlar malesef ermeniler ve yahudiler her alanda müslümanlardan daha ileri vededinleri ne kadar tahrif edilmişsede dinlerine çok bağlı insanlar .
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%56,92
LAZ oğlu 28.03.2014 - 08:32:33
Biz de yedik yani ben de diyorum ki dedem dedem dedem dedem ta ötelerden dedemden dinlediğimle ilk kavim LAZ lardır. Yuh la bu kadar da saçmalık olmaz nerden çıktı kürtlerin ilk kavimliği ilk dilleri sin dünyas vartişi man dünyas goyti.
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%50,61
ismet elçi 27.03.2014 - 13:53:43
sayın sediyani fırsat buldukça yazılarınızı büyük bir zevkle ve hayranlıkla okuyorum kemalist eğitimin inkarcı ve tekçi zihniyetinden geçen her cins (solcu libereal muhafazakar,müslüman veya ateist) vatandaşın kürt dili ve kültürü konusundaki duyarsızlığını görmezden gelmelerini kürt vekürtle ilgili her türlü değerleri küçümseyenlere ve bizim gibi kendi geçmişi konusunda çok az bilgiye sahip olanlara ders niteliğini taşıyan bu güzel araştırmanızdan dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%58,91
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan DÜZCE YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Emlak8Emlak8

Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive