YSK: Erdoğana yapılan 1 milyon lira seçim bağışı usulsüz

Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanununa göre adaylar, toplanan bağış ve yardımları YSKya teslim etmek zorunda

YSK: Erdoğana yapılan 1 milyon lira seçim bağışı usulsüz
20.11.2014 - 12:22
1423

 Yük­sek Se­çim Ku­ru­lu (YSK), Cum­hur­baş­ka­nı aday­la­rı­na ya­pı­lan ba­ğış­la­rı, har­ca­ma­la­rı in­ce­le­di. Cumhurbaşkanı Tay­yip Er­do­ğa­n’ın 1 mil­yon li­ra­yı "usul­süz ola­rak top­la­dı­ğı" be­lir­len­di.

Er­do­ğa­n’­ın ban­ka­da bu­lu­nan har­can­ma­mış 1 mil­yon 200 bin li­ra­sın­dan bu pa­ra­nın ke­sil­me­si ka­rar­laş­tı­rıl­dı.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Se­çim Ka­nu­nu­’na gö­re aday­lar, top­la­nan ba­ğış ve yar­dım­la­rı YSK’­ya tes­lim et­mek zo­run­da…

Köşk se­çi­mi­ne ka­tı­lan Er­do­ğan, ‘çatı aday’ Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu ve HDP’nin adayı Se­la­hat­tin De­mir­taş da, ge­çen ağus­tos­ta ba­ğış ve har­ca­ma bel­ge­le­ri­ni YSK’­ya tes­lim et­ti.

YSK bir ko­mis­yon oluş­tur­du, bu ko­mis­yo­na Sa­yış­tay uz­man de­net­çi­le­ri de çağ­rıl­dı.

Her üç ada­yın ib­raz et­ti­ği bel­ge­ler in­ce­len­di.

Demirtaş ve İhsanoğlu da usulsüz toplamış

Ko­mis­yo­nun ra­po­ru­na gö­re; Er­do­ğa­n’­ın 1 mil­yon li­ra, De­mir­ta­ş’­ın 800 li­ra, İh­sa­noğ­lu­’nun ise 600 li­ra­yı usul­süz ola­rak top­la­dı­ğı be­lir­len­di.

İh­sa­noğ­lu ile De­mir­ta­ş’­ın he­sa­bın­da top­la­nan pa­ra­dan çok har­ca­ma yap­tık­la­rı da an­la­şıl­dı.

İki ada­ya da, ba­ğış üs­tün­de­ki har­ca­ma­la­rı ne­re­den kar­şı­la­dık­la­rı so­rul­du.

İki aday da ken­di cep­le­rin­den har­ca­ma yap­tık­la­rı­nı be­lirt­ti.

İki aday­dan is­te­ne­cek 600 ve 800 li­ra tah­sil edil­dik­ten son­ra Ha­zi­ne’­ye ge­lir kay­de­di­le­cek.