İstiklal mahkemelerinin 95 yıllık kara kutusu açılıyor

95 yıldır tartışılan İstiklal Mahkemeleri’nin zabıtları, TBMM tarafından kitap haline getirildi. Günümüz Türkçesine çevrilen zabıtlar, şubat ayının ilk haftasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından kamuoyuna tanıtılacak.

İstiklal mahkemelerinin 95 yıllık kara kutusu açılıyor
29.01.2015 - 17:35
2122

 95 yıldır tartışılan İstiklal Mahkemeleri’nin zabıtları, TBMM tarafından kitap haline getirildi. Günümüz Türkçesine çevrilen zabıtlar, şubat ayının ilk haftasında TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından kamuoyuna tanıtılacak.

Vahdet gazetesinin haberine göre, bir dö­ne­me ta­nık­lık eden ve 95 yıl­dır tar­tış­ma ko­nu­su olan İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri ile il­gi­li za­bıt­lar açık­la­na­cak. To­pal Os­ma­n’­dan İs­ki­lip­li Atıf Ho­ca­’ya, Rı­za Nu­r’­dan Çer­kez Et­he­m’­e, Ka­zım Ka­ra­be­ki­r’­den İb­ra­him Hak­kı Efen­di­’ye ka­dar bir­çok ki­şi­nin yar­gı­lan­dı­ğı mah­ke­me­le­rin, in­ce­le­me­ye bi­le açıl­ma­yan za­bıt­la­rı, TBMM ta­ra­fın­dan ki­tap ha­li­ne ge­ti­ril­di. Gü­nü­müz Türk­çe­si­ne çev­ri­len za­bıt­lar, Şu­bat ayı­nın ilk haf­ta­sın­da TBMM Baş­ka­nı Ce­mil Çi­çek ta­ra­fın­dan ka­mu­oyu­na ta­nı­tı­la­cak.

KA­RAR­LAR DA Kİ­TAP­ÇIK­TA

Tür­ki­ye’nin en tar­tış­ma­lı ko­nu­la­rı ara­sın­da yer alan İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri ka­rar­la­rı, uzun sü­ren tar­tış­ma­la­rın ar­dın­dan gün yü­zü­ne çı­ka­rı­lı­yor. Bü­lent Arınç dö­ne­min­de baş­la­yan tas­nif ça­lış­ma­la­rı so­na er­di. Ce­mil Çi­çek’in ta­li­ma­tıy­la İs­tik­lal Mah­ke­me­si za­bıt­la­rı ki­tap ha­li­ne ge­ti­ril­di. Za­bıt­la­rın bir bö­lü­mü elek­tro­nik or­ta­ma da ak­ta­rı­la­cak. TBMM bün­ye­sin­de ha­zır­la­nan ve top­lam­da 10 cilt ola­rak ba­sı­la­cak olan ki­tap­lar­dan bin ta­ne­si de­ri cilt­li, di­ğer­le­ri kar­ton ka­pak­la ha­zır­lan­dı. Bir bö­lü­mü geç­miş­te ta­rih­çi­le­re açıl­mış ol­ma­sı­na rağ­men, önem­li bir kıs­mı bü­tün ıs­rar­la­ra kar­şın ka­mu­oyu­na açık ol­ma­yan za­bıt­lar, 95 yıl­lık ta­bu­yu so­na er­di­re­cek ve ilk kez ale­ni­leş­miş ola­cak.

‘95 YIL­LIK HAS­RET Bİ­Tİ­YO­R’

Ki­tap, ’95 Yıl­lık Has­ret Bi­ti­yor’ slo­ga­nıy­la ve be­ra­be­rin­de İs­tik­lal Mah­ke­me­le­rin­de kul­la­nı­lan cüb­be­ler, mü­hür­ler, yü­zük­ler, ori­ji­nal bel­ge­le­rin yer ala­ca­ğı bir ser­giy­le ta­nı­tı­la­cak. Şu­bat ba­şın­da ta­nı­tı­la­cak olan ki­ta­bın sız­ma­ma­sı için ba­sı­lı tüm nüs­ha­lar ko­ru­nak­lı bir bö­lü­me yer­leş­ti­ril­di. Per­so­ne­lin de ki­tap­la­ra ulaş­ma­sı şim­di­lik müm­kün de­ğil. TBMM yö­ne­ti­mi ba­zı ta­rih­çi ve po­pü­ler ya­zar­la­ra da­nı­şa­rak on­la­rın fi­kir­le­ri­ni de al­dı. Ki­tap­ta, bu­lu­na­bi­len bü­tün İs­tik­lal Mah­ke­me­si ha­kim­le­ri­nin fo­toğ­raf­la­rı ile za­bıt­la­rın ori­ji­nal­le­ri yer al­dı.

TOR­BA­DAN GÖY­NEK ÇIK­TI

İs­tik­lal Mah­ke­me­le­ri ta­ra­fın­dan idam ka­ra­rı ve­ri­len ve in­fa­zı uy­gu­la­nan mah­kum­la­rın ba­zı kı­ya­fet­le­ri de tor­ba­lan­mış ve mü­hür­len­miş hal­de Mec­li­s’­te ay­rı­lan bir bö­lüm­de tu­tu­lu­yor. Gi­ri­şi ya­sak­la­nan bu bö­lüm ar­şiv ola­rak da kul­la­nı­lı­yor.

Haber 10